Till huvudinnehåll

Vårdarenan 2020

Sändningen är avslutad

Det sårbara samhället och vården

Arrangör: Dagens Medicin

Ställ frågor: gå till www.menti.com, använd koden 96 12 50

10.45-10.50 Välkomna till Vårdarenan & Krisberedskap!

Moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, hälsar välkommen.

10.50-11.15 Hur ska svensk sjukvård rustas för kris?

I augusti 2018 fick Åsa Kullgren uppdraget att utreda hur svensk sjukvård ska bli bättre rustad för att möta allvarliga händelser som stora bränder, smittsamma sjukdomar, terrorattacker och krig. Utredningen ska bli en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser. Hon ger här en lägesrapport från utredningens arbete som ska presenteras 2021. I höstas fick utredningen ett tilläggsuppdrag att utreda krisberedskapen i mer normala situationer - efter leveranskaoset i fem regioner efter upphandlingen av en ny leverantör.

Talare: Åsa Kullgren, regeringens särskilda utredare

11.20-11.45 Stärkt katastrofmedicinsk beredskap

Socialstyrelsens krisberedskapsarbete ingår i det nationella systemet för krishantering. I det arbetet ska myndigheten stärka samhällets beredskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för att möta allvarliga händelser, just nu framförallt kring covid-19.

Talare: Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

11.50-12.15 Vägen framåt för svensk krisberedskap

  • MSB och expertmyndigheternas olika roller, samverkan och stöttning

  • Smittskydd och civil beredskap

  • Coronaläget och framtida pandemier

Talare: Dan Eliasson, generaldirektör vid Myndigheten för samhällsberedskap, Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Emma Spak, sektionschef Sveriges Kommuner och Regioner och Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

12.45-13.10 Fakta, vetenskap och kunskap i Coronatider

Talare: Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet

13.15-13.40 Vem definierar god krisberedskap?

  • Vilken beredskapsnivå ska vårdgivarna hålla? Är det rimligt att varje vårdgivare själva ska sätta sina egna funktionskrav och avgöra vad som är gott nog?

  • Vilka är de största utmaningarna?

  • Vad behövs för att god vård, jämlik och rättvis vård ska kunna ges även i krissituationer?

Talare: Jan Olof Olsson, handläggare på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

13.45-14.10 Leveranskrisen som drabbade sjukvården

Många samhällsviktiga funktioner är känsliga för leveransproblem och bristsituationer, oavsett om de orsakas av virus, strejker eller tex infrastrukturproblem. Höstens leveranskris satte strålkastaren på vårdens sårbarhet. Vilka lärdomar kan vi ta med oss? Hur ska vi göra för att situationen inte ska uppstå igen? Behövs kanske justeringar i lagen eller ska vi börja bygga in en buffert för de viktigaste varorna och funktionerna?

Talare: Örjan Frid, vd Apotekstjänst, Behcet Barsom (KD), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden samt ordförande i varuförsörjningsnämnden

14.15-14.40 Coronaviruset - vad vet vi?

Ta del av den senaste kunskapen och nuläget kring covid-19. Hedvig Glans är biträdande överläkare på Karolinska sjukhuset, och en av de mest insatta i covid-19 i landet. Förutom sitt kliniska arbete ingår hon i Karolinska Institutets särskilda expertgrupp för utbrottet och håller regelbundna uppdateringar för berörd vårdpersonal. Hon delar med sig av de viktigaste lärdomarna för sjukvården och samhället.

Talare: Hedvig Glans, biträdande överläkare och patientflödeschef för patientområde infektionssjukdomar, Karolinska sjukhuset Huddinge

14.45-15.10 Krisberedskapen på Stockholms största akutsjukhus

Södersjukhuset är en viktig länk i Region Stockholms kris- och katastrofberedskap. Hur ser beredskapen ut i akutsjukvården i ett krisläge, till exempel vid en terrorattack eller ett plötsligt pandemiutbrott? Hur kan man planera och öva så att samma rutiner följs vid katastrof som till vardags? Ta del av de bästa råden och tipsen från Stockholms största akutsjukhus!

Talare: Ellinor Linde Blidegård, beredskapssamordnare Södersjukhuset, Stockholm

15.10-15.20 Summering och avslut

Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, avslutar dagen.