Seriebild

LärarhandledningAlex Dogboy

I Alex Dogboy, som baseras på verkliga händelser och möten, tar författaren Monica Zak med oss till Honduras. Vi följer Alex, gatubarnet, vars historia belyser livet på gatan ur flera perspektiv. Mycket är farligt och hemskt men där finns också gemenskap, omtanke och kärlek.

Innehållet i Alex Dogboy berör frågor om utanförskap, fattigdom, droger och kriminalitet. Berättelsen kan användas som en brygga i samtal om verkliga problem och dilemman som rör elevers vardag som annars kan vara svåra att närma sig.

Se gärna också

Alex Dogboy - författarintervju
Sva-coachen

Syfte och målgrupp

Berättelsen kan användas som en gemensam utgångspunkt i samtal om verkliga problem och dilemman som rör samhällsfrågor som annars kan vara svåra att närma sig. Innehållet berör frågor om utanförskap, fattigdom, droger och kriminalitet men även klimatförändringar, barns rättigheter, och värdegrund.

Uppläsningen syftar till att verka språkstärkande, att träna läs- och hörförståelse och på så sätt bidra till att skapa läslust. Gestaltning med musik och ljudeffekter förtydligar och förhöjer upplevelsen av berättelsen. Eftersom boken finns i tryckt upplaga finns det möjlighet för eleverna att följa med i texten i boken samtidigt som de lyssnar. 

Eleverna ges möjlighet att utveckla sitt svenska språk för att tänka, kom­mu­nicera och lära. 

Målgruppen är åk 5-6, Sva-elever samt högre årskurser. 

Skolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden

Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättigheter.

Förståelse och medmänsklighet

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. 

Samhällskunskap årskurs 4–6

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar för­trogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att ele­verna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demo­kratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en ak­tiv och ansvarstagande medborgare.

Individer och gemenskaper​

 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Rättigheter och rättsskipning

 • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Krimi­nalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättig­he­ter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, in­klu­sive skydd mot diskriminering.

Granskning av samhällsfrågor

 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett käll­kri­tiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Svenska årskurs 4–6

Centralt innehåll.

Läsa och skriva

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, be­grepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
 • Sammanfattning av texter.
 • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför tex­ten samt till den egna läsupplevelsen
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verk­tyg.

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och kän­s­lor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i sam­band med demokratiska beslutsprocesser.

Texter

 • Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och öv­ri­ga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser männi­skors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Till­baka­blickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i upp­slags­böcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt för­hållningssätt.

Svenska som andraspråk

Centralt innehåll.

Läsa och skriva

 • Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, avkoda och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att ur­skilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
 • Sammanfattning av texter.
 • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför tex­ten samt till den egna läsupplevelsen.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verk­tyg.
 • Svenska och flerspråkiga ordböcker och digitala verktyg för att utöka ordförrådet samt för ordförståelse och stavning.

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, omformulera och an­vän­da olika språk som resurs.
 • Olika former av strukturerade samtal, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demo­kra­tiska beslutsprocesser. Användning av sambandsord för att jämföra, mo­ti­ve­ra och exemplifiera.
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse. Svenska språ­kets uttal i jämförelse med andra språk eleven kan.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ord och begrepp i både vardags- och skolspråk. Flertydiga ord, ords in­bör­des relationer, ords klassificering i över- och underordning samt ords betydelse­omfång i jämförelse med andra språk eleven kan.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i upp­slags­böcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt för­hållningssätt.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Boken, som består av 34 kapitel, har i handledningen delats upp i 14 delar. Varje del kopplas därför till fler kapitel. I delarna finns kapitelrelaterade frågor samt fördjupningsaktiviteter. Vissa aktiviteter har en tydlig koppling till tillhörande kapitel och andra är mer generella. Vissa aktiviteter behöver för- och efterarbete och några behöver ledas av en vuxen.

Utöver uppläsningen finns det en intervju med författaren Monica Zak att lyssna till samt ett foto på Nahin, verklighetens Alex Dogboy. Fotot på Nahin och hans hundar togs 2001 då Monica Zac träffade honom för första gången. Klicka här för att se fotot.

Arbeta med programmet

Under planering: 

Notera ord, uttryck eller händelser i berättelsen som behöver lyftas för förståelsen. Se över samtalsfrågor och aktiviteter och välj ut de som passar klassen/gruppen. Väljer du ett särskilt tema att lyfta? Förbered dig genom att tänka på hur barnen kan tänkas svara och/eller reagera på det tema du valt. 

Ett tips är att i förväg ta fram kartor och bilder på Honduras och huvudstaden Tegucigalpa. Använd gärna kartsökningsfunktioner med satellitbilder för att i 3D kunna utforska platser, byggnader gator och områden som nämns i uppläsningen. Fundera på hur och på vilket sätt du vill använda fotot på Nahin, verklighetens Alex.​

Läs informationen nedan och besluta om eleverna ska samtala i grupp eller ej. 

Samtal i grupp

​Tanken med gruppsamtal är att genom en tydlig struktur ge eleverna chans att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Språkliga förmågor som att berätta, beskriva, förklara, resonera och diskutera lyfts parallellt med sociala färdigheter såsom turtagning, aktivt lyssnande, att bidra till arbetet och att visa hänsyn till andra.

Du skapar samtalsgrupper med 4-5 elever. Du kan välja mellan att skapa fasta samtalsgrupper som är återkommande under varje arbetspass kring serien eller nya grupper vid varje tillfälle. Man kan med fördel blanda, genom att ha fasta grupper som då och då upplöses för att tillfälligt ersättas av slumpmässiga par/grupper. Du avgör själv vad som passar din klass. Det finns fördelar med båda alternativen.

Inför den första lyssningen kan eleverna få se omslaget på boken och tillsammans med baksidestexten förutspå handlingen. Att förutspå handlingen kommer sedan att vara ett stående inslag i de allmänna, mer generella frågorna som finns i tipsrutan medan. 

Att lyssna kan vara utmanande, för vissa mer än andra. Förbered eleverna genom att låta dem fundera på vad som hjälper dem att lyssna bäst. 

Gå igenom de ord eller begrepp som kan behöva förklaras. 

Det kan underlätta att eleverna i förväg känner till arbetsuppgifter och arbetssätt som följer lyssnandet. 

Att anteckna under lyssnandet kan upplevas olika hjälpsamt. Berätta om hur man kan notera korta tankar, undringar och svåra ord och hur de ska användas efteråt. 

Efter lyssnandet

Börja med att sammanfatta lyssnandet. I tipsrutan finns allmänna frågor. Arbeta sedan med de kapitelspecifika frågor och aktiviteter som valts ut.

 • Svåra ord? Fanns det några ord eller uttryck som eleverna undrar över? 
 • Stämde det? Hur väl hade eleverna förutspått handlingen innan?  Visa med tummen ja/nej. Låt någon berätta.
 • Hur upplevde eleverna avsnittet? Spännande, roligt, intressant, bra, tråkigt? Varför? Låt eleverna motivera och jämföra svar.
 • Sammanfatta avsnittet tillsammans. Skriftligt eller muntligt. Först, sedan och till sist. 
 • Karaktärer. Vilken/vilka karaktär/er handlade det om mest? På vilket sätt? 
 • Miljöbeskrivningar. Var, på vilka platser utspelade det sig mest? Hur beskrevs platserna? 
 • Tankar. Var det något eleverna fastnade för i avsnittet? Något de antecknade? Varför? En replik, en händelse, en känsla etc.
 • Förutspå. Vad tror eleverna händer i nästa avsnitt? Vad får dem att tro det? 

Kapitel 1-4: Livet före gatan

Vad är det som gör att Alex väljer att flytta ut på gatan? De första kapitlen hjälper oss att lära känna Alex och förstå hans bakgrund.

Begreppslista

 • barnmorska
 • utombordsmotor
 • dorado, guldmakrill
 • illegalt
 • passfoto
 • födelsecertifikat

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.

 • Kapitel 1: fråga 1-4
 • Kapitel 2: fråga 5-8
 • Kapitel 3: fråga 9-11
 • Kapitel 4: fråga 12-14
 1. Vad fick du reda på om Alex? Hur tänker du att han såg han ut? Hur gammal tror du att han är?
 2. Varför kallade de Alex för Hundöra?
 3. Vad var mammans och barnmorskans förklaring till att Alex öron såg ut som de gjorde?
 4. Vad fick du reda på om Alex mamma?
 5. Vad gjorde Alex varje eftermiddag? Varför?
 6. Alex slutade inte att hoppas utan väntade och väntade på att hans mamma skulle komma tillbaka. Det finns ett talesätt som lyder: Hoppet är det sista som överger människan. Vad betyder det? Tycker du att det stämmer?
 7. Alex fantiserade om när hans mamma skulle komma tillbaka. Hur föreställde han sig att det skulle bli?
 8. Mamman förklarade att alla syskon utom Alex skulle följa med henne tillbaka. Fanns det någon förklaring till det tror du? Hur kunde mamman göra så?
 9. Alex berättar om sina minnen av att bo vid havet. Ett särskilt minne, sitt lyckligaste, handlade om en dorado, en guldmakrill. Vad handlade minnet om? Varför tror du att det blivit ett bra minne? Vilka lyckliga minnen har du från när du var yngre?
 10. Till vem lämnade Alex pappa bort Alex? Vad fick Alex göra där?
 11. Varför trodde Alex att det var något fel på honom?
 12. Trots att Alex moster och hennes familj välkomnade honom så kände sig Alex ändå utanför. Varför?
 13. Alex brände upp sitt födelsecertifikat, ett passfoto på sin pappa och sina betyg. Varför?
 14. När Alex lämnade sin mosters hus var han glad och förväntansfull. Ett nytt liv som gatubarn skulle börja. Hur tror du att Alex föreställde sig att det nya livet skulle bli?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Gatubarn

 • Alex väljer att leva på gatan säger han. Vad tänker du om det? Väljer han verkligen det? 
 • Hur tror du att hans liv skulle sett ut om han hade stannat kvar hos sin moster? 
 • Vilka orsaker kan det finnas till att barn hamnar på gatan?
 • Ta  reda på mer om gatubarn och deras situation. Finns det gatubarn i hela världen? Finns det i Sverige?  
 • Vilka olika organisationer och myndigheter arbetar för att hjälpa barn på gatan? 

Honduras

Boken utspelar sig i Honduras. Titta tillsammans på en karta för att se var det ligger. Ta reda på fakta om Honduras. Exempel på frågor:

 • I vilken världsdel ligger Honduras?  
 • Hur är klimatet? 
 • Hur ser miljön ut?
 • Var ligger huvudstaden? Hur många bor där? 
 • Hur långt är det till USA? Varför är USA det land många väljer att flytta till? Varför drömmer man om det?
 • Vad är Pedregal? 

Använd kartsökningsfunktioner med satellitbilder för att i 3D kunna utforska platser, byggnader, gator och områden som nämns i uppläsningen.

Minnen

Alex berättar om de minnen han har av sin mamma. Ibland kan man blanda ihop verkliga minnen med bilder man sett, sånt andra har berättat för en och sådant som man önskar. 

Vi bygger våra minnen av många pusselbitar. Ibland när man har luckor i ett minne, inte riktigt minns, kan det hända att man medvetet eller omedvetet, fyller i med något som egentligen inte hänt. Det kallas efterkonstruktion.

 • Vilka minnen minns du kanske mest för att andra har berättat om det eller för att du har sett foton av händelsen?

Det hemska

En upplevelse som gör ont hos Alex är när mamman lämnar honom ensam kvar i Honduras.

 • Alex fick inte följa med sin mamma och syskon till USA. Varför inte? Vad tror du? 
 • Hur tror du att det kändes för Alex? Han kallar det för ”det hemska”. Tror du att Alex någonsin kan glömma, förlåta, förstå?
 • Alex mamma lovade att hon skulle komma tillbaka. Tror du att hon menade det? Om inte, varför sa hon det i så fall?

Barnarbete

Alex berättar att han blev lämnad hos sin farbror där han fick arbeta. Med barnarbete menas arbete som är skadligt för ett barns hälsa eller hindrar dess skolgång. Miljontals barn världen över tvingas arbeta i stället för att gå i skolan. I många fall har de långa arbetsdagar och får utföra farliga uppgifter.

Att barn arbetar och inte får gå i skolan strider mot barnkonventionen. 

 • Ta reda på mer om Barnkonventionen.
 • Varför finns barnarbete ändå?
 • Finns det någon lösning? Vad säger experter? Vad tänker du?

Att flytta mellan och inom länder

Alex fick flytta många gånger, alla gånger utan att någon annan flyttade med. Var det någon som frågade Alex vad han ville eller kände?

 • Hur tror du att det känns att tvingas flytta så ofta?
 • Hur fick Alex reda på att hans pappa flyttat?
 • Både Alex mamma och pappa flyttade till USA. Vad tror du fick dem att göra det?
 • Vilka andra orsaker kan finnas till att vuxna flyttar från ett land till ett annat?
 • Vad kan vara svårt med att flytta mellan länder? Vad kan vara bra?

Kapitel 5-6: Första tiden på gatan, del 1

För att anpassa sig till ett liv på gatan behöver Alex lära sig en hel del, bli streetsmart. Alex var inte förberedd på att ständigt vara hungrig, törstig och trött. Hur gjorde gatubarn egentligen för att överleva? 

Begreppslista

 • kväljande lukt
 • tillförsikt
 • missmod
 • katedral
 • baleadas (vetepannkakor)
 • lempira (valutan)
 • batong
 • sniffa

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.

 • Kapitel 5: fråga 1-3
 • Kapitel 6: fråga 4-5
 1. Alex träffade Råttan, ett annat gatubarn. Råttan får det att låta härligt att vara ett gatubarn "Ett fett liv!". Vad menade han tror du?
 2. Flera av barnen på gatan sniffade lim. Varför tror du att de gjorde det?
 3. Var det fel av Alex att stjäla på marknaden? Varför/varför inte? Är alla stölder fel?
 4. Alex tog mat från en tallrik på en restaurang. Han blev påkommen och restaurangägarna bestraffade Alex. Vad hände med Alex?
 5. Ingen av gästerna på restaurangen sa något när vakten släpade iväg Alex. Varför stoppade ingen vakten? Om du varit där, vad skulle du gjort?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Valuta

I Sverige har vi svenska kronor (Sek). Förr hade de flesta länder sin egen valuta. 

 • Vi hör att valutan på Honduras kallas lempira. Ta reda på om det fortfarande stämmer. 
 • Vilka valörer finns det på pengarna i Honduras? 
 • Vad är en lempira värd i svenska kronor? 
 • Hur ser sedlarna i Honduras ut?
 • Vilka andra länders valutor känner du till?
 • I flera av de europeiska länderna används numera euro. Varför då? Hur mycket är en euro värd i svenska kronor?

Tegucigalpa

Vi får höra om en marknad intill Doloreskyrkan i huvudstaden Tegucigalpa och en marknad som kallas La Merced. 

 • Ta dig dit med hjälp av en digital karttjänst.
 • Titta runt i staden!
 • Beskriv sedan i en text hur det ser ut. Rita gärna en bild till.
 • Vilken annan fakta kan du ta reda på om Honduras huvudstad? Exempelvis storlek, invånarantal och var i landet staden ligger.

Kapitel 7–9: Första tiden på gatan, del 2

Alex träffar Råttan och får hjälp att tigga. Sedan dyker en man upp och allt förändras.

Begreppslista

 • beväpnad
 • lummig
 • passion
 • pupusas (salvadoranska pannkakor)
 • göda upp

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.

 • Kapitel 7: fråga 1–2
 • Kapitel 8: fråga 3-4
 • Kapitel 9: fråga 5-8
 1. Alex fick med sig en skatt från frysrummet. Vad?
 2. Hur gjorde de när de tiggde utanför Burger King?
 3. En gringo, en utlänning, kom fram till pojkarna. Varför tror du att de följde med honom?
 4. Varför tror du att George tog med pojkarna hem?
 5. Kokerskan Lupe varnade pojkarna. Vad sa hon?
 6. George tog med pojkarna till en galleria. Vad köpte George åt dem där?
 7. "Nästa gång ska ni få riktiga fotbollsskor och tröjor" sa George. Varför tror du att George lovade dem det?
 8. Vad berättade Lupe för dem?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Onda vuxna

Denna övning bör ledas av en vuxen.

I boken hör vi om hur George bjuder med pojkarna hem. Han verkar schysst, bjuder på mat, köper en massa saker åt dem och låter dem bo i sitt lyxiga hem. Men han har onda avsikter. Han planerar att sälja barnen till andra människor. 

Onda människor som George finns. Det han håller på med är olagligt och kallas människohandel eller trafficking. I boken säger barnen att det är vanligt att gatubarn i fattiga länder försvinner. De är saknade av få och inga resurser läggs på att hitta dem. De som köper barnen kan exempelvis utnyttja dem sexuellt, som arbetskraft eller som soldater. Barn kan även adopteras bort eller tvingas begå stölder, tigga och smuggla narkotika.

Samtala om detta. Vad undrar eleverna? Hur tänker de?

Några som jobbar för världens barn är UNICEF. Ta reda på vad UNICEF och Sverige gör för att stoppa handel med barn.

Kapitel 10–11: Första tiden på gatan, del 3

När pojkarna inser att de blivit lurade av George måste de försöka ta sig därifrån. Kokerskan Lupe vill hjälpa dem.

Begreppslista

 • abstinens
 • adopterad
 • pornografisk
 • töcken
 • levebröd

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.​

 • Kapitel 10: fråga 1-3
 • Kapitel 11: fråga 4 - 6
 1. Alex vaknade av ett skrik från Råttans rum. Vad är abstinens?
 2. George gav pojkarna tabletter som skulle göra det lättare att sluta använda lim. Varför tog de inte tabletterna?
 3. Vad skulle Lupe göra för pojkarna? Varför tror du att Lupe ville hjälpa dem?
 4. Under flykten snubblade Alex och de andra var redan framme vid porten. Manuel Ballong kom tillbaka för att hjälpa honom. Vilka olika känslor tror du att Alex hann känna under denna stund?
 5. Manuel Ballong gav Alex rådet att lämna stan ett tag. Varför, tror du?
 6. Varför behövde den gamla kvinnan i rondellen inte tigga?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Droger

Denna övning bör ledas av en vuxen.

Gatans barn finns både i små och stora städer, framför allt i fattiga delar av världen. Droger, våld och stölder är en stor del av deras vardag.

Väldigt många gatubarn världen över sniffar lim. De berättar att de andas in ångorna av starklim, för att dämpa hungern, känslorna och kylan om nätterna. 

Att vara påverkad är inte bara farligt för kroppen och hjärnan utan gör dig också till ett lätt offer på gatan.

Sniffandet är farligt på många olika sätt, både på kort och lång sikt. Gaserna gör att syre inte kan transporteras í blodet. På Beroendecentrums hemsida kan man läsa att den påverkade under ruset får hallucinationer, dålig balans,  minskad muskelkontroll, sämre reflexer, huvudvärk och blir trött och lättretad. När drogen går ur kroppen får man något som kallas abstinens, som märks genom bland annat huvudvärk, sömnproblem, frossa och kramper. 

Hjärtat ansträngs vilket i värsta fall kan leda till rubbningar i hjärtrytmen eller hjärtstillestånd. Även användning vid enstaka tillfälle kan leda till att du svimmar av eller drabbas av medvetslöshet.

Om användningen kombineras med alkohol eller andra droger ökar risken för överdos eller medvetslöshet.

Ett långvarigt användande av lustgas ökar risken för hjärnskador och det har även visat sig kunna ge svåra skador på nervsystemet. Användning av lustgas hos personer som tidigare inte använt droger kan sänka tröskeln till att testa en annan substans och därför bli en så kallad inkörsport till andra droger.

 • Kanske känner gatubarnen inte till allt detta men de vet med största säkerhet att det inte är bra att sniffa. Ändå är det många gatubarn som gör det. Varför är det så, tror du? 
 • Vilka likheter ser du mellan gatubarnens sniffande och annan droganvändning? 
 • Flytta fokus till vårt samhälle. Hur hänger droganvändande och våldet i samhället ihop? 
 • Att arbeta förebyggande är viktigt. Vad menas med det? Vad görs i din omgivning idag? Fundera på hur exempelvis polis, fältassistenter, skola, fritidsföreningar och idrottsorganisationer arbetar. Kan man göra mer? Hur? Skriv ihop dina förslag. Kanske kan ni vidarebefordra klassens förslag till ansvarig i kommunen?

Kapitel 12-13: Soptippen, del 1

Alex beger sig till soptippen. Där är han inte ensam. Ett litet samhälle har byggts upp omkring den. Alex träffar Margarita som hjälper honom att förstå hur man överlever på soptippen. 

Begreppslista

 • soptipp
 • gam
 • dagg
 • stank
 • avfall
 • bulldozer
 • avskräde
 • busvissla

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.

 • Kapitel 12: fråga 1-6
 • Kapitel 13: fråga 7-10
 1. Varför åkte Alex till soptippen? Hur tog han sig dit?
 2. Beskriv flickan som Alex såg.
 3. Varför hade sopletarna bråttom?
 4. Hur kunde man tjäna pengar på soptippen?
 5. Hur gick det till när flickan fick sin första hund? Varför hade hon så många hundar?
 6. Varför blev barnen på soptippen plötsligt så glada?
 7. Varför gömde Alex sedeln han hade fått av Margarita?
 8. Vad fantiserade Alex om att han skulle göra för pengarna?
 9. Margarita berättade om saker som hittats på soptippen. Vilka värdefulla fynd fick Alex höra om?
 10. Varför gick inte Margarita i skolan?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Soptippen

Att bo på en soptipp är obeskrivligt farligt, svårt och hårt - och verklighet för de fattigaste. Reportrar har i olika intervjuer och inslag försökt återberätta det: Stanken är extrem, det sticker i näsan och rinner i ögonen och var man än tittar ser man berg av sopor. Överallt ligger krossat glas, matavfall och plastsopor i leran. Omkring ligger små skjul - presenningar uppspända mellan plaststolar och lastpallar. 

 • Ta reda på mer om livet på olika soptippar världen över. Vilka berättelser berättas? Hur hamnade människorna där? Hur är det att växa upp på en soptipp? 
 • Många olika hjälporganisationer arbetar för att hjälpa dessa människor. Ta reda på vilka organisationer som gör det, och på vilket sätt de försöker hjälpa till. Hur kan man hjälpa till på kort sikt? På lång sikt? 
 • Hur tänker du? Om soptippslivet? Om hjälporganisationer? Om världen? Om lösningar?

Kapitel 14-15: Soptippen, del 2

Alex vänjer sig sakta vid livet på soptippen. Tillsammans med Margarita letar de efter nya saker varje dag. En dag gör Alex ett ovärderligt fynd. 

Begreppslista

 • avund
 • skyddsängel
 • kartong
 • skjul
 • mirakulöst
 • tulta

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.​

 • Kapitel 14: fråga 1- 4
 • Kapitel 15: fråga 5-9
 1. Vad hittade Alex som han gav till Margarita?
 2. Hur gjorde Alex för att hans pengar inte skulle stjälas?
 3. Vem var tant Inez? Varför jobbade hon på soptippen?
 4. En morgon hittade Alex något som förändrade hans liv. Vad hittade han?
 5. Varför vågade Alex inte ge valpen något namn?
 6. Hur gick det till när Alex fick sitt nya namn? Vilket namn var det?
 7. Vad skulle Alex spara sina pengar till?
 8. Vem var Blondie?
 9. Så kom Margarita plötsligt! Äntligen fick Alex visa Emmy. Men det blev inte som han tänkt sig. Varför?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Husdjur

En trogen vän som älskar dig i alla lägen. Någon som du behöver ta hand om. Djur sägs berika livet och kan vara ett viktigt stöd för många. Så kommer det att bli även för Alex. 

 • Har du haft eller har ett husdjur? Berätta lite om det.
 • Om du inte har eller haft ett husdjur. Skulle du vilja ha ett? Vilket? 
 • Tror du att ett husdjur kan berika livet? På vilket sätt? 

I boken spelar hundar en särskild roll. Människan har haft tamhundar sedan urminnes tider. Hunden brukar kallas för en människas bästa vän. Förutom sällskap kan hundar användas till många andra saker. Det finns till exempel många olika slags arbetande hundar. 

 • Vilka olika slags "yrken" kan en hund ha? 
 • Valpen som Alex hittade fick namnet Emmy. Om det var din valp, vad skulle du döpt den till? 

Längtan

I boken får vi ta del av Alex längtan om att återse sin barndoms stad, men också att hitta någon att dela glädje och sorg med. Han tänker väldigt mycket på sånt han längtar efter. När Alex längtar spelar han upp små korta filmer i sitt huvud. Filmer där allt är så som han hoppas att det ska bli. Exempelvis hur återseendet med hans mamma ska bli. 

 • Att längta och se fram emot något är nog bra för alla. Kanske är det mer viktigt när livet av någon anledning är svårt? Vad tror du? Kan det stämma?

Man behöver inte ha några stora saker att se fram emot utan det kan räcka med något litet. Man kan ha många eller få saker man längtar till eller ser fram emot. 

 • Ge några exempel på vad du längtar till, eller ser fram emot. 
 • Är det viktigt att vara realistisk, att det man längtar efter kommer att ske?

Kapitel 16: Orkanen, del 1

Alex och hans trogna följeslagare bestämmer sig för att ta sig till havet och staden där Alex bodde tidigare i sitt liv. De stannar över natten hos ett gammalt par och Alex får höra sin första saga. 

Begreppslista

 • sparkapital
 • mondongo (en slags soppa)
 • slangbella
 • brodera
 • akrobater
 • bikta sig
 • klarinett
 • identifiera

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.​

 1. Vad var det som gjorde att Alex bestämde sig för att lämna soptippen?
 2. Alex stannande vid ett litet hus med ett mangoträd utanför för att fråga om vägen till havet. Berätta om besöket.
 3. Vad är mondongo?
 4. Farbrorn i huset berättade en saga. Vad handlade sagan om?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Ringar på vattnet

...eller karma eller the butterfly effect. Ta reda på vad som menas med de tre uttrycken. Finns det andra uttryck för samma sak? 

Sagan som den gamle mannen berättade handlade på ett sätt om att den som gör en god gärning får den tillbaka. Att göra något snällt bara för att vara snäll  känns bra inuti.

 1. Godhet smittar! Vad menas med det? 
 2. Kom på olika snälla handlingar man kan göra. Välj några av dem och testa att göra dem under veckan. Det kan vara så lite som att le åt dem man möter, säga något snällt till någon, hålla upp dörren eller hjälpa till på annat sätt. 
 3. Hur togs er vänliga handling emot? 

Kapitel 17–19: Orkanen, del 2

Vandringen mot Tela och havet tar en dramatisk vändning när vädrets makter visar sig från sin värsta sida.

Begreppslista

 • röd varning
 • orkan
 • härbärge
 • skyfall
 • förödelse
 • vada
 • utmattad
 • treva sig fram
 • diarré

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.​

 • Kapitel 17: fråga 1-5
 • Kapitel 18: fråga  6-7
 • Kapitel 19: fråga 8-9
 1. Det varnades för en orkan. Vad är en orkan?
 2. Alex var på väg till Tela. Leta efter staden på kartan.
 3. Varför visste inte chauffören, som Alex åkte med, att en orkan var på väg in över landet?
 4. Chauffören var tvungen att stanna. Alex lämnade bilen. Hur hade du gjort? Varför? Borde Alex ha klättrat ned till lastbilen för att försöka rädda chauffören? Motivera ditt svar.
 5. Alex tog sig in i ett övergivet hus. Vattnet steg och steg. Vad skulle du ha gjort?
 6. Vad var Alex orolig för när han tittade i väskan där han stängt in Emmy?
 7. Varför kunde Alex inte simma så bra?
 8. Alex klamrade sig fast i ett träd. Vad gjorde Alex för att inte trilla ned?
 9. Under dem vräkte vatten fram. Alex fick plötsligt syn på något stort, vitt och fyrkantigt som kom flytande i vattnet nedanför dem. Vad var det?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Orkanen Mitch

Orkanen Mitch drabbade Honduras hårt. Ta reda på mer.

 • Ta reda på fakta om orkaner och andra extrema väderförhållanden. 
 • Varför får vissa stormar och oväder namn? 
 • Vad menas med extremt väder?
 • Vad säger klimatforskare? 
 • Hur hänger extremväder samman med klimatförändringar?

Kapitel 20–21: Orkanen, del 3

När orkanen försvunnit och regnet avtagit kommer äntligen räddningen. Alex och Emmy får hjälp att ta sig från trädet. 

Begreppslista

 • majonäs
 • underverk
 • kameralins
 • vajer
 • svindel
 • yttersta domen
 • Röda korset

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.​​

 • Kapitel 20: fråga 1-4
 • Kapitel 21: fråga 5-7
 1. Varför blev både Emmy och Alex dåliga i magen?
 2. Vad fanns i kylskåpet? Vad hade du hoppats hitta inuti kylskåpet?
 3. Hur gjorde Alex för att maten skulle räcka länge? Hur skulle du gjort?
 4. Till slut kom ännu en helikopter. Hur gick det till när Alex räddades?
 5. Vad hade byggnaden, som Alex och de andra räddade fick bo i, använts till före översvämningen?
 6. När Alex gick mot Tela kände han att det luktade illa. Varför?
 7. Alex bestämde sig för två saker. Han skulle återvända till huvudstaden och han skulle inte längre kallas Alex. Vad skulle bli hans nya namn?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Hjälp

Alex hörde en helikopter och hoppades på att de skulle rädda honom. 

 • Vad tycker du att han skulle göra för att bli räddad? Vad skulle du ha gjort? 
 • Vad skulle du gjort om du var Alex. Skulle du stannat kvar i trädet eller tagit dig vidare? Motivera ditt svar. 

Till slut blev Alex räddad och förd till en plats för att få hjälp. Hjälporganisationen som hjälpte de överlevande hette Röda Korset. 

 • Har du hört talas om Röda Korset? I vilket sammanhang? 
 • Vad kan en hjälporganisation göra? 
 • I vilka situationer hjälper de till? 
 • Vilka fler hjälporganisationer finns det? Hjälper de till på samma eller olika sätt? Ta reda på mer.

Kapitel 22-24: Alex blir Dogboy, del 1

Alex återvänder till huvudstaden och kallar sig Dogboy. Han återser en gammal vän på polisstationen. 

Begreppslista

 • organisation
 • hallucinera
 • tatuering
 • mara (kriminellt gäng)
 • BMX
 • sockerrörsfält
 • misshandlad
 • torterade
 • plantage

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.

 • Kapitel 22: fråga 1-5
 • Kapitel 23: fråga 6-8
 • Kapitel 24: fråga 9-13
 1. Alex hade blivit av med något under natten – vad? Hur kunde han veta att det var någon av de andra gatubarnen som hade stulit från honom?
 2. Varför tror du att Alex sniffade lim? Hur blev han av limmet? Varför är det farligt att sniffa lim? Visste Alex att det är farligt?
 3. Alex träffade René. Vem var han? Varför tror du att de gatubarn som spelade spel med honom fick en smörgås efteråt?
 4. Vad var 4:an?
 5. Alex var orolig för flera saker när han var på 4:an, men vad var det som oroade honom mest?
 6. På polisstationen fanns även Manuel Ballong. Varför var Manuel där?
 7. Varför brukade polisen arrestera dem med tatueringar?
 8. Varför hade Manuel tatuerat sig?
 9. Vad är en mara?
 10. Vad hände med Manuels kompisar? Varför blev Manuel tvungen att lämna sin mamma?
 11. Varför kallades Manuel för Manuel Ballong?
 12. Manuel berättade att han flyttat till kusten efter att de varit hos den onde mannen. Vad jobbade han med? Varför hade han åkt till staden?
 13. Det var en sak som Manuel inte ville berätta, något han skulle göra innan han återvände till kusten. Vad tror du att det var?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Tid

Alex mindes inte hur lång tid det gått sedan han återvänt till huvudstaden från havet. Han brydde sig inte heller. Tiden på gatan spelar ingen roll sa han. Vad menas med det?

Det sägs att man upplever tiden olika beroende på ålder. När vi är barn uppfattar vi att tiden går i en långsam takt. Den upplevs gå snabbare när vi blir vuxna. 

 • Vad tänker du om det? Kan man dra en gräns för när tidsuppfattningen ändras? När i så fall? 

Det sägs också att tiden upplevs gå snabbare om vi gör något vi gillar eller upplever som härligt. 

 •  När känner du att tiden går snabbt? När uppfattar du att tiden går långsamt?

Maras - kriminella gäng

Denna övning behöver ledas av en vuxen

En mara är en form av gäng med ursprung i USA, som spred sig till centralamerikanska länder som El Salvador, Honduras och Guatemala. De brott som gängen förknippas med är ofta våldsbrott, knarkrelaterade brott och rån. För marans medlemmar är solidariteten med gänget och dess ledare viktigare än något annat. Med våld kontrollerar gängen sina respektive områden och de vanliga medborgare som lever där. Områdena markeras ofta med graffiti och gängmedlemmarna bär tatueringar som visar vilken mara de tillhör. 

Det finns ingen enkel förklaring till varför människor blir kriminella. Och det finns sällan bara en förklaring, det beror ofta på flera saker. Till exempel kan gängbildning av olika slag ha sin grund i behovet av gemenskap. 

 • Vad tror du? Varför ville de vara med i ett gäng? Vad är det som lockar? 
 • Även om gängen sällan accepterade gatubarn är det vanligt att andra unga rekryteras. Så är det även i vårt samhälle. Varför tror du att kriminella gäng gör det? 
 • Varför tror du att det var så brutala tester innan man blev invald? 
 • I boken beskrivs det hur polisen arresterar dem med tatueringar eftersom gängmedlemmar har det. Varför tror du att gängen kräver att medlemmarna tatuerar sig trots att de kan bli arresterade för det? 
 • I boken hör vi att det är näst intill omöjligt att hoppa av. Är man medlem så är man. Hur gjorde de i boken? 
 • Hur fungerar det i verkligheten om du vill bryta dig loss från ett kriminellt gäng i Sverige? Vilket stöd finns för dem som vill hoppa av ett gäng och det kriminella livet? 
 • Kriminella gäng och våld finns överallt, även i Sverige. Vilka likheter finns mellan hur gäng beskrivs i boken och vad du vet om gäng i verkligheten?
 • Vilka tankar väcks hos dig när det pratas om kriminella gäng?  

Kapitel 25–27: Alex blir Dogboy, del 2

Alex  vågar sig över den första bron och träffar kärleken på marknaden. 

Begreppslista

 • girigt
 • revir
 • febrilt
 • videobutik
 • bokbuss

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.​

 • Kapitel 25: fråga 1
 • Kapitel 26: fråga  2-3
 • kapitel 27: fråga 4-6
 1. Vilka satt och väntade på Alex utanför stationen?
 2. Alex gick över en bro. Varför hade han aldrig gått över den bron förut? Varför gjorde han det nu?
 3. Alex berättade hur han stal hunden Canelo. Hur gick det till?
 4. Hur förstår man att Alex var kär?
 5. Varför skämdes Alex vid bokbussen?
 6. Varför kastade de andra gatubarnen sten på Alex?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Förälskad

 • Hon tillhörde den andra världen. Han visste att hon som var från den andra världen inte skulle vilja prata med en sån som han. Vad menade Alex med det?
 • Varför ljög Alex när han berättade om sina föräldrar?
 • Alex fantiserade ofta om hur hans liv skulle kunna vara. Hur är den filmen han spelar upp i huvudet som handlar om Alicia och hans framtid? Hjälp varandra att minnas.
 • Hur känns det att bli förälskad? Kan man beskriva det med ord? Med färger?
 • Hur kan man märka på någon att hen är förälskad? 

Bokbussen

 • Vad är en bokbuss? Har du hört talas om det? Varför tror du att det kom en bokbuss till deras stad? 
 • Varför är böcker viktigt?
 • Vilka andra typer av hjälpande bussar skulle kunna komma till Alex del av staden?
 • Vilka andra organisationer har specialiserat sig på att hjälpa barn med hjälp av kultur?

Kapitel 28-30: Fru Leti

​Alex träffar den vänliga Fru Leti och det ser ljusare ut för Alex, men det vänder snabbt. Hundarna försvinner och livet på gatan ändras från att vara farligt till livsfarligt.

Begreppslista

 • övergiven
 • springa ärenden
 • avskum
 • ruiner
 • gevärspipa
 • förtroende
 • nolltolerans
 • lastbilsflak
 • uppfostringsanstalt

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.

 • Kapitel 28: fråga 1-5
 • Kapitel 29: fråga 6-8
 • Kapitel 30: fråga 9-13
 1. När Alex äntligen vågade sig tillbaka till Alicias föräldrars stånd var de borta. Vart hade de tagit vägen? Varför hade Alicia inte berättat något, tror du?
 2. Hur gick det till när Alex blev vän med fru Leti?
 3. Fru Leti och Alex hjälpte varandra. Hur hjälpte han henne? Hur hjälpte hon honom?
 4. Plötsligt kände Alex att han var någon, en människa med värde. Vad var det som fick Alex att känna så?
 5. Vad ville fru Leti att Alex skulle sluta med?
 6. Varför spanade gatupojkarna efter gråa bilar med mörka rutor?
 7. Varför var Alex orolig för hur det skulle bli när Emmy fått sina valpar?
 8. Vad erbjöd taxichauffören Alex? Hur kom det sig att Alex kände att han kunde lita på taxichauffören? Ångrade han sig efteråt? Varför?
 9. Vad var det som gjorde att fru Leti blev extra rädd för att något skulle hända Alex?
 10. Varför oroade sig inte Alex över allt hemskt som kunde hända honom?
 11. Alex letade upp sitt gamla gäng för att få hjälp att hitta sina hundar. När han var på väg mot gänget bromsade en lastbil in. Militärer med vapen hoppade ner och sprang mot barnen på gatan. Vad var det som hände?
 12. Alex blev jagad av en soldat. Hur lyckades han komma undan? Vem hjälpte honom? På vilket sätt?
 13. Vilket råd fick Alex av Dona Cecilia. Alex tänkte inte lyda Dona Cecilias råd men något fick honom att ändra sig. Vad?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Ljus i mörkret?

Fru Leti hjälper Alex och ser honom för den han är. Hon visar att han betyder något för henne.

 • Det visade sig att fru Letis mamma också hade hjälpt gatubarn. Hurdå? 
 • Varför tror du att Alex blev arg när hon berättade om hur de tre gatubarnen slutat med lim, skaffat jobb och så småningom skaffat familj? 
 • Tror du att det var en lögn?
 • När man en gång valt gatorna kommer man aldrig bort från gatorna – så är det bara säger Alex. Det kan vara lätt att tro så, att ha den inställningen när man lever på gatan. Hur tror du att det påverkar någon att tänka att det finns vissa saker som aldrig kan ändras?
 • Hur skulle man kunna övertyga Alex, eller någon annan på gatan, om att det är möjligt att komma bort från det livet? Vad tror du att det behövs för att hjälpa någon i Alex situation? 

Kapitel 31-32: Ruinen, del 1

I ruinen samlas många olika personer, vissa kände Alex sedan tidigare. De blir en slags familj.

Begreppslista

 • ruin
 • narkoman
 • knarka
 • Amnesty
 • inträdesprov
 • frikyrka

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.

 • Kapitel 31: fråga 1-5
 • Kapitel 32: fråga 6-10
 1. Det visade sig att Alex redan kände flera av dem som bodde i ruinen. Vilka var det?
 2. Varför tyckte Alex att det var obehagligt att vara inne i ett hus?
 3. Det fanns en regel för dem som bodde i huset, vilken?
 4. Vem var personen som alltid öppnade dörren? Vad hände om det var polisen som knackade på?
 5. Rosa berättade att hon hade lämnat bort sina två barn. Var bodde hennes två döttrar?
 6. Rosa varnade alla i huset för att gå ut. Det var soldater och poliser överallt och de tog alla som de tyckte såg kriminella ut. Men Alex gick ändå ut. Varför?
 7. Alex träffade på Manuel och Råttan. Vad skulle de göra? Varför? Varför ville de att Alex skulle följa med?
 8. Råttan hade en drake tatuerad på ryggen. Han berättade något för de andra som han inte berättat förut. Vad berättade han? Varför var Råttan rädd?
 9. Alex vänner skulle lämna stan samma dag. Vart skulle de?
 10. När Alex var i närheten av sin mosters hus gick han dit. Vad berättade hon?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Familj

Att känna sig sedd, älskad och omtyckt. Att vara en del av en gemenskap med några som alltid finns där, oavsett vad. Kanske kan det beskriva känslan av att vara en familj?

 • Hur skulle du beskriva känslan av att tillhöra en familj? 

Den mest betydelsefulla gemenskapen i samhället är familjen. Men en familj kan se ut och vara på massor av sätt. Man behöver inte vara släkt - inte ens av samma art! Se på Alex och hans hundar. I boken förstår vi att Alex ofta tänker på sina föräldrar och hur hans liv skulle kunna vara. I hans verkliga liv är det hundarna som står honom närmast. Hundarna finns alltid där. Längre fram i boken kommer fler och fler människor att spela stor roll i hans liv. 

Vi mår bra av att ha goda relationer till de omkring oss. Känslan av samhörighet är viktig. Man kan känna samhörighet på olika sätt exempelvis genom fritidsintressen, idrott och andra typer av föreningar.

 • Vilka olika grupper/familjer hör du till? 
 • Ta reda på vilka olika föreningar som finns nära dig. Tipsa varandra om olika aktiviteter du känner till eller deltar i utanför skolan. 
 • Hur kan man göra för att fler unga i vårt samhälle ska få chans att känna samhörighet via en föreningen eller ett fritidsintresse?

Ruinen

Hur såg det ut i ruinen? Fundera på hur ruinen beskrivits. Hjälp varandra att minnas. Rita den inre bild du har. Jämför med varandra. 

Kapitel 33–34: Ruinen, del 2

En dag blir Alex blir påmind om sin riktiga familj och ställs inför svåra val.

Begreppslista

 • telefonhytt
 • pass
 • visum
 • kalldusch
 • passmyndigheten
 • lärling
 • logement
 • förväntansfull
 • fingerfärdighet

Frågor

Förutom frågorna nedan finns allmänna, sammanfattande frågor som passar till alla avsnitt i serien. Dessa finns i en tipsruta under rubriken "Arbeta med programmet" ovan.​

 • Kapitel 33: fråga 1-5
 • Kapitel 34: fråga 6-8
 1. Alex ringde sin mamma. Han var både mycket glad och rädd. Varför tror du att han var rädd?
 2. Hur gick samtalet? Vad pratade de om? Vad ber Alex sin mamma? Vad sa hans mamma?
 3. Vad måste Alex ha för att få resa till sin mamma?
 4. På Casa Alianza lovade de att hjälpa Alex. Vilka träffade han där?
 5. Efter två dagar lämnade Alex barnhemmet. Vad var det som gjorde att det blev så svårt för Alex att vara kvar?
 6. Alex återvände till barnhemmet men rymde igen. Han åkte tillbaka till sin moster för att fråga henne något. Vad? Vad fick han för svar?
 7. Alex tog en helgonbild som han skulle ge till Dona Cecilia. När han kom fram fick han höra att hon hade blivit bortförd. Vart hade de tagit henne? Vem var det som hade bestämt det?
 8. För sina hundar berättade Alex om samtalet med sin mamma. Vad var sanningen? Alex tyckte att han hade två andra mammor. Vilka menade han?

Arbeta vidare

Här finns övningar, baserade på de ovan nämnda kapitlen, att arbeta vidare med. Att arbeta med övningarna i grupp är att föredra även om det (oftast) går att göra dem individuellt.

Slutet

 • På något sätt verkade det sluta helt ok. Vad tycker du? Kan man hitta lycka i allt elände?
 • Vad tycker du om slutet? Berätta. 
 • Vad tror du händer sen?
 • Är det skillnad på helt påhittade berättelser och en berättelse som denna? Blir upplevelsen annorlunda när du vet att berättelsen är baserad på verkliga händelser och personer? 
 • Vad tycker du om boken? Motivera ditt svar.
  Vad tycker du om slutet?

Vill du läsa mer? Monica Zak har skrivit fler böcker om Alex Dogboy.  Bok 2: Tredje kärleken. Bok 3: Säg Alex bara Alex. Bok 4: Dogboy är död.