Seriebild

LärarhandledningNyanlända föräldrar

Fem korta program där vi får reda på mer om hur den svenska skolan fungerar och vilka regler som finns. Programmen bygger på att två knattereportar ställer frågor till en expert som sedan svarar och förklarar. 

Denna lärarhandledning hör endast till temat Fatta svensk skola. Övriga avsnitt inom serien Nyanlända föräldrar har i nuläget ingen handledning. 

Syfte och målgrupp

Avsnitten inom temat vill stötta sfi-elever att lära känna och förstå det svenska skolsystemet för barn, en baskunskap i samhällslivet. 

Kunskap om svenska skolan ger också en inkluderande aspekt när föräldrar kan möta sina barns lärare med en förståelse för vad olika regler och företeelser, så som exempelvis skolplikt och föräldramöte, egentligen innebär.

Med språkstöd kan även språksvaga vuxna få utbyte av programmen. Diskussionsfrågorna passar alla nivåer, även nivåblandade grupper. 

Skrivövningarna är anpassade för sfi nivå B, C och D.

Enligt Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare så är ett av syftena att utbildningen ska ge språkliga redskap för att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. 

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla

- sin förmåga att läsa och skriva svenska,
- sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska

Om handledningen

Struktur och upplägg

Lärarhandledningen innehåller begrepp, diskussionsfrågor och skrivuppgifter kopplade till de enskilda avsnitten.

Till varje avsnitt finns även en utskrivbar och fördjupande ordlista, i form av ett arbetsblad med många fler ord och tillhörande ordförklaring samt ordklass. Där kan eleverna också skriva in orden på sina egna språk. 

Arbeta med programmet

En lektion som utgår från lärarhandledningen kan exempelvis vara upplagd på följande sätt:

 • Börja gärna med att gå igenom nya ord och begrepp som finns till varje avsnitt. Träna uttal. Låt eleverna översätta och ge gärna exempel med orden på tavlan. 
 • Titta på programmet tillsammans. 
 • Dela in eleverna i smågrupper för att diskutera diskussionsfrågorna. 
 • Skrivuppgiften kan göras antingen i skolan eller hemma. Om eleverna skriver kortfattat, ge gärna följdfrågor vid rättningen och be eleven rätta och komplettera samt lämna in en gång till (processkrivning).
 • Efter programmet kan ni repetera och fördjupa ordförståelsen ytterligare med hjälp av det utskrivbara arbetsbladet: ordlista. Det finns en ordlista till varje avsnitt.
episodebild

Vår knattereporter Kaylee, nio år, tar reda på allt du behöver veta om skolplikt. 

Hon undrar bland annat vems ansvar det är att barnet kommer till skolan, och vad som händer om en elev inte klarar av alla ämnen i skolan innan man slutar skolan i årskurs 9? 

Begreppslista

Exempel på begrepp från avsnittet. Läs igenom och diskutera gärna begreppen innan ni tittar. 

Fler begrepp finns i den utskrivbara ordlistan. Där står även ordförklaring och ordklass med.

 • skolplikt
 • ansvar
 • årskurs
 • vårdnadshavare
 • förlängd
 • viktigt

Frågor

Efter att ha tittat på avsnittet, diskutera gärna frågorna i helklass eller i mindre grupper. 

 1. Vad betyder skolplikt i den svenska skolan?
 2. Är det bra eller dåligt med skolplikt? Hur tänker du?
 3. Vems ansvar är det, att alla barn ska gå till skolan?
 4. Hur är det i ditt land? Finns det skolplikt för alla barn? Berätta för varandra.

Arbeta vidare

Skrivuppgifter fördelade på kurs- och kunskapsnivå från B till D. 

B-nivå:

Skriv om skolan i ditt hemland.

C-nivå:

Skriv och jämför skolan i ditt hemland och Sverige.   Vad är lika? Vad är olika?

D-nivå:

 • Jämför skolan i Sverige med skolan i ditt hemland. Vad är lika? Vad är olika?
 • Det är föräldrarnas ansvar att barnen ska gå i skolan. Tänk dig att ditt barns lärare ringer hem till dig och säger att ditt barn inte har kommit till skolan på en vecka. Du har sett att ditt barn går till skolan varje morgon. Hen har skolkat från skolan, inte varit närvarande på lektionerna. Vad gör du? Vad säger du till läraren? Vad säger du till ditt barn?
episodebild

Vår knattereporter Otis tar reda på allt du behöver veta om utvecklingssamtalen i skolan. 

Vad är ett utvecklingssamtal och varför har vi det? Och vad gör man som förälder om man inte kan hjälpa sitt barn med läxorna för att man inte förstår språket? Vi får också reda på mer om vad som menas med social utveckling och vad är det för mål eleven ska utvecklas mot i skolan.

Begreppslista

Exempel på begrepp från avsnittet. Läs igenom och diskutera gärna begreppen innan ni tittar. 

Fler begrepp finns i den utskrivbara ordlistan. Där står även ordförklaring och ordklass med. 

 • samtal
 • utveckling
 • social utveckling
 • läroplan
 • kursplan
 • ansvar
 • arbetsro/studiero
 • framåtsträvande

Frågor

Efter att ha tittat på avsnittet, diskutera gärna frågorna i helklass eller i mindre grupper. 

 1. Vad är ett utvecklingssamtal? Vilka personer pratar? Vem kallar till ett utvecklingssamtal?
 2. Har du barn i den svenska skolan? Känner du någon som har barn i den svenska skolan?
 3. Har du varit med på ett utvecklingssamtal någon gång? Berätta! Har du inte varit med på ett utvecklingssamtal? Berätta vad du förstod av filmen.
 4. Varför har man utvecklingssamtal?
 5. Är utvecklingssamtal bra eller dåligt? Berätta hur du tänker.
 6. Hur kan föräldrarna hjälpa barnen i skolan?
 7. Om mamma och pappa inte förstår svenska, vem kan hjälpa barnen med läxorna?
 8. Vi har inte utvecklingssamtal på sfi. Men vi har mentorssamtal eller individuella samtal. Vad kan man prata med läraren om på ett individuellt samtal?
 9. Hur ofta tycker du att man ska ha individuella samtal med läraren på sfi? Vad tycker dina kompisar?

Arbeta vidare

Skrivuppgifter fördelade på kurs- och kunskapsnivå från B till D. 

B-nivå:

Skriv om utvecklingssamtal. Vad är det? Vem pratar? Vad pratar man om? Varför har man det?

C-nivå:

Skriv och jämför skolan i ditt hemland och Sverige.   Finns det utvecklingssamtal i skolan i ditt hemland?

Vad är bra och dåligt med utvecklingssamtal?

D-nivå:

 • Skriv om utvecklingssamtal. Vad är det? Varför har man det? Vilka personer pratar?
 • Är det bra eller dåligt med utvecklingssamtal? Varför? Varför inte?
episodebild

Kaylee tar reda på allt du behöver veta om föräldramöten. 

Vad pratar man om på ett föräldramöte? Ska man gå på föräldramöte även om man inte hunnit lära sig svenska? Och kan ett äldre syskon vara tolk på mötet? 

Begreppslista

Exempel på begrepp från avsnittet. Läs igenom och diskutera gärna begreppen innan ni tittar. 

Fler begrepp finns i den utskrivbara ordlistan. Där står även ordförklaring och ordklass med. 

 • föräldramöte
 • nyfiken
 • förhinder
 • regler
 • minnesanteckningar
 • förmedla

Frågor

Efter att ha tittat på avsnittet, diskutera gärna frågorna i helklass eller i mindre grupper. 

 1. Vad är ett föräldramöte?
 2. Vem ska gå på ett föräldramöte?
 3. Vad pratar man om på ett föräldramöte?
 4. Det kommer ett meddelande från barnens skola. Det är en tid för föräldramöte. Vad ska man göra om man inte förstår svenska bra?
 5. Varför är det inte bra om ett syskon tolkar på föräldramötet?
 6. Har du varit på ett föräldramöte? Berätta.
 7. Har man föräldramöten i ditt hemland?
 8. Hur fungerar kontakten mellan skola och hem i ditt land? Berätta.

Arbeta vidare

Förslag på skrivuppgifter för olika kunskapsnivåer. Välj det som passar just din grupp. 

B-nivå:

Skriv vad du förstod av filmen.

C-nivå:

Skriv om vad ett föräldramöte är. Är föräldramöte viktigt eller inte? Varför tycker du så?

D-nivå:

Skriv om föräldramöte i den svenska skolan.

 • Vad är det?
 • Vem är med?
 • Vad gör man där?
 • Skriv också om ditt hemland. Fungerar föräldramöte på samma sätt?
 • Vad är lika? Vad är olika?

Återberätta muntligt

 1. Titta på filmen en gång till.
 2. Återberätta filmen med hjälp av ordlistan.
episodebild

Mobbning gör många barn ledsna. Men vad är egentligen mobbning? Vad kan en förälder göra för att hjälpa sitt barn om barnet blir mobbat eller själv mobbar? Och vad är skolans ansvar? 

Kaylee tar reda på allt du behöver veta om mobbning i skolan. 

Begreppslista

Exempel på begrepp från avsnittet. Läs igenom och diskutera gärna begreppen innan ni tittar. 

Fler begrepp finns i den utskrivbara ordlistan. Där står även ordförklaring och ordklass med. 

 • mobba - bli mobbad
 • illa behandlad
 • trygg
 • kränka - bli kränkt
 • reda ut
 • upphöra
 • lita på
 • ingripa

Frågor

Efter att ha tittat på avsnittet, diskutera gärna frågorna i helklass eller i mindre grupper. 

 1. Vad är mobbning?
 2. Vad kan man göra för att stoppa mobbning?
 3. Vad kan skolan göra? Vad kan föräldrar göra?
 4. Har du eller någon du känner blivit mobbad? Berätta. (C + D)

Arbeta vidare

Förslag på olika fördjupningsuppgifter. De är skrivna för olika kunskapsnivåer. Välj det som passar just din grupp. 

Rollspel (3 personer):

En person är elev, en är lärare och en är förälder.

 • Gör ett rollspel där föräldern pratar med sitt barn, som blir mobbat. Vad säger barnet? Vad säger och gör föräldern? Vad säger läraren?

Skrivuppgifter för olika kurser

B-nivå:

 • Skriv vad mobbning betyder. Vad kan en mamma eller pappa göra, om barnet blir mobbat? Vad kan lärare i skolan göra? 

C-nivå:

 • Vad är mobbning?
 • Vad kan föräldrarna göra om barnet blir mobbat?
 • Vad ska skolan göra?
 • Berätta om du eller någon du känner har blivit mobbad. Vad hände? Vad gjorde du eller den personen? Vad gjorde föräldrarna och skolan?

D-nivå:

Exempel 1:

Ditt barn kommer hem från skolan och har ofta ont i magen. Barnet vill inte berätta så mycket om vad som händer i skolan.  Hen är ofta ledsen. Hen vill inte gå till skolan och säger att hen är sjuk. Vad gör du som förälder?

Exempel 2:

Ditt barns lärare ringer och säger att ditt barn är borta mycket från skolan. Läraren säger att det ibland går en hel vecka utan att barnet är i skolan. Du förstår ingenting, ditt barn går till skolan varje morgon. Vad gör du som förälder? Vad säger du till läraren? Vad säger du till ditt barn? Vad gör du sedan? 

Varför det är viktigt med modersmålsundervisning? Är det inte svenska man ska lära sig i skolan? 

Kaylee tar reda på allt du behöver veta om modersmålsundervisning.

Begreppslista

Exempel på begrepp från avsnittet. Läs igenom och diskutera gärna begreppen innan ni tittar. 

Fler begrepp finns i den utskrivbara ordlistan. Där står även ordförklaring och ordklass med. 

 • modersmål
 • undervisning
 • anledning
 • identitet
 • bråttom
 • frivillig
 • `hemlis`(slang)

Frågor

Efter att ha tittat på avsnittet, diskutera gärna frågorna i helklass eller i mindre grupper. 

 1. Vad handlade filmen om?
 2. Vilka modersmål talar ni i gruppen?
 3. Varför är det viktigt med modersmålsundervisning?
 4. Känner du någon som har modersmålsundervisning?
 5. Finns det modersmålsundervisning för barn i ditt hemland?
 6. Vad tycker du om modersmålsundervisning? Är det bra eller inte bra? Varför?
 7. Modersmålsundervisningen är på skoltid. Det betyder att ett barn kanske missar andra lektioner då. Är det bra eller dåligt?
 8. Ska man ha modersmålsundervisning på kvällstid eller på dagtid, tycker du? Varför?

Arbeta vidare

Förslag på skrivuppgifter för olika kunskapsnivåer. Välj det som passar just din grupp. 

B-nivå:

 • Skriv det du kunde förstå av filmen.

C-nivå

 • Skriv vad filmen handlade om.
 • Vad tycker du om modersmålsundervisning? Är det bra eller dåligt? Varför?

D-nivå

 • Skriv vad filmen handlade om.
 • Vad tycker du om modersmålsundervisning? Finns det några fördelar och nackdelar med det?
 • Jämför Sverige och ditt hemland. Finns det modersmålsundervisning i ditt hemland? Varför? Varför inte?
 • Om du har barn: Går de på modersmålsundervisning?
 • Skriv om deras schema: Hur ofta? Vad gör de? Vad tycker barnen?