Rätten att komma till tals
Rätten till liv och utveckling
Barnrätt och föräldrarätt
Alla barns lika värde
Barnets bästa
Alla barns rätt