Seriebild

LärarhandledningGlobala mål i sikte - på svenskt teckenspråk

År 2015 godtog FN:s medlemsländer ”Agenda 2030”, en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen. För att nå dit framtogs 17 mål, de ”Globala målen för hållbar utveckling”. Serien Globala mål i sikte- på teckenspråk fokuserar på dessa mål, vad de betyder och vilka insatser som görs för att nå dem.

Syfte och målgrupp

Syftet är att på svenskt teckenspråk, med enkla förklaringar och symboler, förklara vad varje mål går ut på. I varje avsnitt ges också konkreta tips på vad eleverna kan göra i sin vardag för att känna delaktighet och bidra till att nå målen. Serien består av ett avsnitt per mål samt ett 18:e avsnitt som ger en överblick och grundläggande kunskaper om de globala målen i sin helhet. Målgrupp är grundskola år 7–9 och specialskola år 8–10.

Centralt innehåll i grundskolan år 7–9

och specialskolan år 8–10

  • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället.
  • Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi.
  • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen.
  • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Lärarhandledningen lyfter dels generella frågor och uppgifter som kan användas vid varje enskilt avsnitt. Fyra avsnitt har också ett par specifika uppgifter, se nedan.

Tips! Arbeta gärna med EPA – enskilt, par, alla – för att få alla elever delaktiga när ni jobbar med frågorna. När hela klassen diskuterar kan det vara bra att använda handuppräckning eller olikfärgade lappar och fråga ”Hur många håller med?”, ”Har alla förstått?”.

Mer information om de globala målen finns på globalamalen.se

Uppgifter:

Följande frågor fungerar som utgångspunkt för samtal om varje avsnitt i serien:

  • Vad betyder målet? Vilka exempel tar programmet upp?
  • Vad kan var och en göra för att bidra till målet? Vilka exempel tar programmet upp? Kommer du på några egna förslag?

Ett förslag till avslutande uppgift är att låta eleverna i par eller grupper, med egna ord och bilder, presentera och beskriva målet. De kan till exempel göra en affisch eller en digital presentation.

episodebild

Det första målet handlar om att utrota fattigdomen i världen och i Sverige. Men vad betyder fattigdom egentligen? Och hur ska man kunna utrota den? Avsnittet avslutas med konkreta tips om vad man kan göra för att bidra till att minska fattigdomen.

Arbeta vidare

Besök några olika välgörenhetsorganisationers webbplatser. Låt eleverna ta reda på om det går att skänka pengar till organisationen som present till någon som fyller år.

Vilka secondhandbutiker känner eleverna till? Ta reda på om någon finns i närheten. Undersök vad man kan lämna in och vad man kan köpa där.

Det här målet handlar om alla människors rätt att må bra och att få tillgång till en läkare och mediciner när man är sjuk. Vi avslutar med konkreta tips om vad man själv kan göra för att bidra.

Arbeta vidare

Låt eleverna föra en hälsodagbok under en period, digitalt eller på papper. De kan till exempel skriva ner hur mycket de rör sig, vad de äter eller hur mycket de sover. Efter perioden kan du samtala med eleverna om det var något som de blev förvånade över eller något de vill ändra på.

Att få utbilda sig och gå till skolan är en mänsklig rättighet som gör världen mer jämlik och rättvis. Tyvärr har inte alla samma förutsättningar. I slutet får du konkreta tips om vad man kan göra för att bidra till mål nummer fyra.

Frågor

Samtala med eleverna om skola och utbildning.
  1. Varför är det bra med utbildning? Vad är bra med skola och utbildning i Sverige? Vad kan bli bättre?
  2. Hur lär du dig bäst? Genom att syssna? Skriva? Med bilder? När du själv berättar för någon annan?

Alla människor borde ha tillgång till rent dricksvatten, en toalett och ett fungerande avlopp, men så är det tyvärr inte. Rent vatten är en livsviktig och begränsad resurs så därför måste vi alla hjälpas åt att ta hand om vattnet. Handfasta tips om vad man själv kan göra för att spara på vatten, och bidra till mål nummer sex, får du i slutet.

Arbeta vidare

Undersök tillsammans med eleverna var skolans vatten eller vattnet från elevernas hem tar vägen när det rinner ut i avloppet. Hur renas det? Var släpps det ut när det är rent?

Låt eleverna föra en vattendagbok under en eller flera dagar. I dagboken skriver eleverna ner varje gång de använder vatten och vad de använder det till. Diskutera efteråt med eleverna om det finns något de kan göra för att använda mindre vatten än de brukar.