Seriebild

LärarhandledningDet demokratiska spelet

Det demokratiska spelet är ett allmänbildande och underhållande frågesportprogram om demokrati och politik.

Syfte och målgrupp

Det demokratiska spelet är ett frågesportsprogram som vill inspirera och visa att det går att göra sin röst hörd, påverka och ta del av samhället. Dessutom lyfter programmet fram hur demokratin förändrat Sverige under de senaste 100 åren.

Det demokratiska spelet riktar sig till allmänheten, men kan även användas för att på ett lustfyllt sätt introducera frågor om demokrati, politik och inflytande inom den organiserade folkbildningen: folkhögskola och studieförbund.

Medborgarförslag som tema

Demokrati och medborgares möjlighet att påverka är betydligt större än själva valdagen. Varje dag har vi demokratiska rättigheter och skyldigheter som medborgare! Ett exempel är möjligheten att där du är folkbokförd inkomma med ett medborgarförslag till din kommun. 

Här presenteras ett upplägg att arbeta med medborgarförslag inom folkhögskola och annan vuxenutbildning, som ett exempel på vad lokal demokrati kan vara i praktiken. 

Om handledningen

Struktur och upplägg

I handledningen presenteras ett upplägg för en lektion eller ett tema om medborgarförslag.

Upplägget består av en tipspromenad som introducerar temat, samt ett lektions eller temaupplägg.

Arbeta med programmet

Medborgarförslag Att skriva medborgarförslag är en möjlighet som medborgare har att direkt lämna förbättringsförslag till den kommunala verksamheten och politikerna, om man tycker att något ska förändras. Alla som är folkbokförda eller skrivna i kommunen får, oavsett ålder och medborgarskap, skriva och lämna in medborgarförslag. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna medborgarförslag. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen ansvarar för. Det kan till exempel handla om kultur- och föreningsverksamhet, parker, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar. 

Begrepp

Medborgare 

Person som har medborgarskap i viss stat. Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande mellan stat och individ. Att inneha medborgarskap i en stat innebär rättigheter och skyldigheter. Exempelvis rösträtt och skyldighet att betala skatt. (Nationalencyklopedin, NE) 

Medborgarförslag 

Ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområden. Den som är folkbokförd i kommunen kan väcka ärenden och föra talan i kommunfullmäktige. 

Medborgarförslag

Quiz_det demokratiska spelet kopieringsunderlag_2.pdf

För att introducera begreppet Medborgarförslag, skicka ut deltagarna i mindre grupper på en tipspromenad med koppling till programmet Det demokratiska spelet. I programmet är det första tävlingsmomentet i varje avsnitt Medborgarförslags-fiesta, och tipspromenaden i PDF:en ovan hämtar sitt innehåll från detta tävlingsmoment.

Om ni har ett exempel på ett lokalt medborgarförslag på er ort, lägg gärna till en extra fråga som handlar om den!

Återsamlas och titta på ett eller flera av tävlingsmomenten från tv-programmen när ni går igenom svaren och rättar tillsammans.

Rätt svar är:

Fråga 1: Höns ska få gå fria i Gällivare (1)

Fråga 2: En kramruta i Bromölla (3)

Fråga 3: HBTQ-utbildning för kommunanställda i Örnsköldsvik (3)

Fråga 4: En bastu i Tantolunden (1)

Fråga 5: Jussi Björling-statyn i Borlänge sjunger på riktigt (2)

Fråga 6: Ungdomar får måla graffiti i tunnlar och på elskåp i Degerfors (1)

I varje avsnitt av Det demokratiska spelet är Medborgarförslags-fiesta det första tävlingsmomentet och hela momentet är ca tre minuter långt.

Efter tipspromenaden följer lektionsupplägget nedan som ett förslag för vidare arbete.

Arbeta vidare

Lektionsupplägg: Medborgarförslag i din kommun 

Steg 1: Undersök medborgarförslag i din kommun 

Om du skriver ett eget medborgarförslag, eller skriver under någon annans förslag, använder du dina demokratiska rättigheter för att försöka bidra till förändring. I de flesta kommuner är det möjligt att lämna in medborgarförslag. På er kommuns hemsida finns information om möjligheter att lämna in förslag för att påverka i er kommun. Gå in på kommunens hemsida och undersök om det är möjligt att lämna medborgarförslag i er kommun. Om detta inte är möjligt, studera en kommun som har medborgarförslag. Undersök även hur det går till att lämna ett medborgarförslag i den aktuella kommunen, detta varierar från kommun till kommun. Många kommuner har ett digitalt formulär för medborgarförslag och andra kommuner har färdiga mallar som ska fyllas i. 

På folkhögskolor kan deltagarna komma från olika kommuner från skilda delar av landet. Utgå från de kommuner där deltagarna är folkbokförda.

 • Finns det några befintliga medborgarförslag i er kommun, alternativt den kommun som ni undersöker? Läs på om de befintliga förslagen. Om något förslag låter intressant passar det bra att söka efter mer information i frågan. 
 • Finns det något medborgarförslag som har verkställts i kommunen? Kontakta kommunen för att få mer information. Förbered frågor att ställa om förslagen som ni vill veta mer om. 

Steg 2: Diskutera 

Använd metoden EPA, Enskilt, Par, Alla. Deltagarna funderar först enskilt över frågeställningarna nedan. De ska sedan diskutera i par. Avslutningsvis sker en diskussion i helklass. 

 • Var det enkelt eller svårt att hitta information om medborgarförslag i kommunen? 
 • Saknar du något förslag/initiativ och i så fall vad? 

Steg 3: Påverka och förändra genom medborgarförslag 

Ett medborgarförslag bör vara kortfattat och innehålla en motivering. Kontaktuppgifter till den som lämnar förslaget ska finnas med. Dela in deltagarna i mindre grupper.

 • Ta fram medborgarförslag som kan lämnas till kommunen och beskriv vad förslagen ska handla om och varför ni tycker att de ska genomföras. I Det demokratiska spelet nämns exempel på både medborgarförslag som blivit verklighet, förslag som inte gått igenom samt helt påhittade förslag. Fler exempel på medborgarförslag: Fler områden för spontanidrott med en multisportarena, utebassänger, boulebanor, ett kulturcenter, fler upplysta platser, bättre bussförbindelser etcetera.  

Låt gruppen enas om ett förslag de vill framföra till kommunen tillsammans, genom omröstning eller diskussion. (Men enskilda förslag kan naturligtvis också lämnas till kommunen som medborgarförslag av enskilda deltagare.) Gruppen får i uppdrag att följa ärendets gång. 

Exempel på vad som händer med ett förslag som inkommer till kommunen: 

 • Ditt medborgarförslag rapporteras på kommunfullmäktiges närmast kommande sammanträde. Förslaget måste dock ha kommit in i god tid före mötet så att det finns utrymme att ta upp det inom mötestiden. 
 • Medborgarförslaget skickas sedan till kommunstyrelsen för beredning eller direkt till den nämnd som har hand om sådana frågor som ditt förslag handlar om. Detta kan exempelvis vara Kultur- och fritidsnämnden eller Byggnadsnämnden. Undersök vilka nämnder som finns i er kommun. Information finns på kommunens hemsida. 
 • Nämnden utreder ärendet och skickar tillbaka det, via kommunstyrelsen, för att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut. 
 • Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut senast inom ett år efter det att förslaget anmälts på kommunfullmäktiges sammanträde. Den som har lämnat in medborgarförslaget har rätt att yttra sig när kommunfullmäktige beslutar i ärendet. I Piteå kommun finns två alternativa förslag på hur ett medborgarförslag färdas, se bilden från deras hemsida nedan. 
 • Alternativ 1: Medborgarförslag skickas till kommunfullmäktige som skickar förslaget vidare till den berörda nämnden som sedan tar ett beslut. 
 • Alternativ 2: Medborgarförslag skickas till kommunfullmäktige som skickar förslaget vidare till den berörda nämnden. Den berörda nämnden skickar sedan förslaget till kommunstyrelsen som skickar tillbaka förslaget till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tar sedan ett beslut. 

Exit ticket 

Diskutera i mindre grupper om 3–5 deltagare. 

 • Bör alla kommuner ha medborgarförslag? Varför/varför inte? 
 • Om inte möjligheten att skicka in medborgarförslag finns i en kommun, vilka andra sätt finns för att påverka och göra sina röster hörda på? 

Det finns intresseföreningar som har medborgarförslag med färdigformulerade brev där en viss åsikt eller ståndpunkt redan är utskriven. Ofta handlar förslaget om en aktuell fråga som föreningen arbetar med. Om du är medlem i en förening, exempelvis ett idrottslag eller en djurrättsförening, passar det bra att undersöka om föreningen har ett förslag som du kan och vill lyfta i din egen kommun. 

null