Seriebild

LärarhandledningUnga på tvärs

Unga på tvärs är en programserie som handlar om unga människors hantering av de utmaningar och svåra situationer som livet är fyllt av.

Syfte och målgrupp

Serien belyser hur vår uppväxt, personlighet och självbild på olika sätt kan fungera som både hinder och förutsättningsskapare för de utmaningar som vi behöver lösa i livet.

Unga på tvärs är framför allt riktad till elever på gymnasiet.

Centralt innehåll i kursen Psykologi 1 (Gy11):

 • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Centralt innehåll i kursen Psykologi 2a (Gy11):

 • Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.
 • Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.
 • Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Säsong 3 består av fem avsnitt. Till samtliga fem avsnitt finns begreppslistor, diskussionsfrågor, samt förslag på olika fördjupningsuppgifter. Fördjupningsuppgifterna är indelade i tre olika kategorier - kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva; utvecklings- och personlighetspsykologi och klinisk psykologi. Frågorna till avsnitten har däremot ingen uppdelning i kategorier, eftersom flera av frågorna är tillämpbara för både Psykologi 1 och Psykologi 2a, så där behöver du som undervisande lärare göra ett urval utifrån hur du arbetar med kursinnehållet. Detta gäller även begreppslistorna.

Arbeta med programmet

Att använda sig av film i undervisningen är något som många elever uppskattar. För att optimera de möjligheter som ett filmbaserat medium öppnar upp för, kan det vara bra att förbereda dina elever innan ni tittar på filmen. Nedan presenteras förslag på olika aktiviteter som både syftar till att väcka elevernas förförståelse, samt intresse och nyfikenhet för programinnehållet, men som också kan hjälpa eleverna att ha ett bra fokus under tiden som ni tittar på programmet.

Metodtips

Gå igenom begreppslistan med eleverna. De kan själva först få fundera över vad de olika begreppen innebär, innan ni går igenom dem tillsammans.

Visa eleverna de frågor som hör till avsnittet innan ni tittar på filmklippet. För att följa upp frågorna efteråt kan EPA-modellen vara en bra aktivitet. Eleverna får då först fundera över en fråga enskilt (E), sedan diskutera den tillsammans i par (P) för att sen lyfta frågan tillsammans i helklass.

Ett annat alternativ för att väcka elevernas intresse och nyfikenhet för programinnehållet kan vara att låta de själva ställa frågor om sådant som de önskar få svar på under filmklippet. Detta förutsätter att de först får en presentation av det avsnitt som de ska få se, och med utgångspunkt från det formulerar hur-, vad- och varför-frågor. Efter att de har sett klart filmklippet, kan de först själva få summera vilka av frågorna de fick svar på och vilka frågor som fortfarande är obesvarade, där de kan ta hjälp av någon annan i gruppen eller dig som lärare.

Ytterligare ett alternativ för att väcka intresse och förväntan för innehållet, kan vara att eleverna tillsammans i par får förutspå utgången av programmet, utifrån vad de har fått veta att avsnittet ska handla om.

Eleverna kan också få i uppgift, att under tiden som de tittar på programmet, göra 2-3 iakttagelser utifrån kategorier som du på förhand bestämt, till exempel “Detta förvånade mig”, “Det här tycker jag var särskilt viktigt” etc. Efter filmklippen kan eleverna sedan få redovisa sina iakttagelser parvis.

Helena har aldrig varit full och bara tanken på att vara med på en fest, väcker starkt obehag och ångest inom henne. Eftersom hon ända sedan gymnasiet burit med sig en känsla av att vara onormal i jämförelse med andra festande jämnåriga, har hon sporrat sig själv att utmana rädslan och därför flyttat till ett kollektiv, där det festas mycket och ofta. Kommer Helena lyckas med att få uppleva det hon tror är ett roligt liv som ungdom, eller kommer hon till en annan insikt?

Begreppslista

 • kollektivboende
 • katastroftankar
 • dysfunktionella tankar
 • funktionella tankar
 • identitet
 • självbild
 • självkänsla
 • självförtroende
 • självet och idealsjälvet
 • temperament
 • egenskaper/personlighetsdrag
 • fobi

Frågor

 1. Vilken bild verkar Helena ha av sig själv?
 2. Vad tror du är anledningen till att dricka alkohol och festa har blivit en så stor och viktig fråga för Helena?
 3. Hur tycker du att Helenas självkänsla verkar påverkas av att inte vilja vara med och festa med de som bor i kollektivet?
 4. Vad är det för katastroftankar Helena får när hon börjar tänka på att vara med på en fest?
 5. Hur tror du att Helenas självförtroende att våga gå på fest påverkas av katastroftankarna?
 6. Vad menar Helena när hon säger att det är så “haussat att vara ung” och att det förstärker hennes känsla av att vara i minoritet?
 7. Hur kan Helenas temperament beskrivas?
 8. Vilka fem egenskaper/personlighetsdrag skulle du säga beskriver Helenas personlighet på ett bra sätt?
 9. Anser du att Helena verkar ha en fobi och mot vad i sådana fall?

Arbeta vidare

Kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva

 • Inom kognitionspsykologin är en grundläggande princip att tanken kommer före känslan. Albert Ellis redogör i ABC-modellen för hur en en situation (A/activating event) triggar en tanke hos individen (B/beliefs) som sen väcker en känsla (C/emotional consequences) och det är utifrån den känslan som individen sedan handlar. Utgå från Ellis ABC-modell och undersök vilka tankar (B) som triggas av situationen när hon blir bjuden på fest (A) och vad är det för känslor (C) som de tankarna väcker som sedan leder till att Helena tackar nej till att vara med.

Vilka tankar skulle Helena behöva förändra för att hon ska våga vara med på en fest? Nu blir din uppgift att byta ut de gamla tankarna mot tankar som leder till känslor som gör att Helena tackar nej till inbjudan. Rita upp händelseförloppet enligt Ellis ABC-modell. Om du tycker det är roligt att måla kan du rita upp det som en seriestripp.

 • I vår identitet har vi flera olika roller och på så vis kan vi säga att varje roll har sin egen identitet. Vår identitet är därför väldigt komplex. Under tonåren är det vanligt att vi ifrågasätter vilka vi är och vilka vi vill vara. Det kan leda till att vi behöver omvärdera oss själva och att lägga om pusselbitarna i identiteten under ungdomsåren är en helt naturlig process. Rita upp en tankekarta där du beskriver din identitet i din roll som ungdom. Vad innebär den identiteten för dig? Vem är du? Vad tycker du om? Vad är viktigt för dig? Vad är du osäker på? Annat?
  • Fundera vidare: I samband med att vår identitet utvecklas kan vi råka ut för identitetsförvirring eller identitetskris. Frågor som “vem är jag?” och “vem vill jag vara?” leder till att vi behöver omvärdera oss själva och med det kommer vår identitet utvecklas och kanske även omformas. Vad skulle du säga att Helenas identitetskris handlar om och skulle du säga att det verkar som att hon hittar de svar hon behöver för att identitetskrisen ska kunna lösas?
 • Carl Rogers teori om självet och idealsjälvet, beskriver hur pass väl bilden av oss själva stämmer överens med bilden av hur vi skulle vilja vara. Om det finns en överensstämmelse mår individen bra, men om det råder inkongruens känner individen sig missnöjd med sig själv. Fördjupa dig i teorin och undersök sedan med hjälp av ett venndiagram om det råder kongruens eller inkongruens mellan ditt själv och idealsjälv.
  • Fundera vidare: Upprepa övningen ovan fast nu utifrån hur du uppfattar att Helena ser på sig själv och hur hon skulle vilja vara.

​Med utgångspunkt från de insikter hon redogör för i slutet av filmklippet, skulle du säga att kongruensen mellan självet och idealsjälvet har ökat eller minskat?

Utvecklings- och personlighetspsykologi

Erik Homburger Eriksons psykosociala utvecklingsteori utgår från tanken att en människa går igenom olika utvecklingsfaser genom hela livet. Varje utvecklingsfas innebär en konflikt som behöver lösas, och de sociala och kulturella erfarenheter som kommer utav detta, är det som formar personligheten. Fördjupa dig i teorin med fokus på de två faserna som sträcker sig från ungdomsåren till och med tidig vuxenålder. Analysera därefter Helenas situation utifrån teorin och se om du kan hitta ett svar på vad som talar för och vad som talar emot att hon har löst eller kommer att lösa de två utvecklingskriserna med tillfredsställande resultat.

En människas medfödda förhållningssätt till världen kallas inom psykologin för temperament. Temperamentsforskningen har i sina studier visat, att det temperament barn uppvisar under de första levnadsåren, ofta fortsätter påverka beteendet genom hela livet. Fördjupa dig i ämnet och ta reda på vilka de olika temperamentsfaktorerna är. Analysera Helena utifrån dessa faktorer och skriv sedan ihop hennes temperamentsprofil.

Femfaktorteorin beskriver en människas personlighet utifrån fem universella personlighetsdrag. Fördjupa dig i ämnet och analysera därefter Helenas personlighet utifrån teorin.

Klinisk psykologi

Att ha en fobi innebär att man har en uttalad rädsla eller känsla av obehag inför ett visst stimuli eller situation, som man sedan gör allt för att undvika. Fördjupa dig i ämnet och gör sedan en analys av Helenas situation, där du går till botten med vad hon skulle behöva ta itu med för att inte låta sig begränsas så i sin vardag och i vilka sammanhang hon kan umgås med människor. Ta även reda på vad för typ av behandling som skulle kunna hjälpa henne.

Emmeli var en gång i tiden både social och energisk och var gärna festens mittpunkt. På grund av sina kroniska sjukdomar var hon en av de unga som under pandemin behövde isolera sig och som sitt enda sällskap hade hon sin katt Gustav. Efter att ha varit isolerad under ett helt år kliver hon till slut ut i friheten igen, men det blir inte riktigt som hon har tänkt sig. Hon har förändrats. Kommer Emmeli kunna återta sitt liv i frihet och bli den hon en gång var?

Begreppslista

 • kronisk sjukdom
 • tankescheman
 • attribuering
 • kontrollfokus
 • självbild
 • självkänsla
 • självförtroende
 • temperament
 • egenskaper/personlighetsdrag
 • agorafobi

Frågor

 1. Hur har Emmelis mående påverkats av att vara isolerad?
 2. Hur har Emmelis självbild förändrats under isoleringen?
 3. Vad ser Emmeli fram emot efter isoleringen?
 4. Det blir inte som Emmeli hoppats på efter isoleringen. Vad är det Emmeli upplever?
 5. På vilket sätt har Emmelis självförtroende förändrats när det kommer till att träffa sina vänner och delta i sociala sammanhang?
 6. Hur skulle du beskriva Emmelis temperament?
 7. Vilka fem egenskaper/personlighetsdrag skulle du säga beskriver Emmeli personlighet på ett bra sätt?

Arbeta vidare

Kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva

 • Inom kognitionspsykologin är en grundläggande princip att tanken kommer före känslan. Albert Ellis redogör i ABC-modellen för hur en en situation (A/activating event) triggar en tanke hos individen (B/beliefs) som sen väcker en känsla (C/emotional consequences) och det är utifrån den känslan som individen sedan handlar. Utgå från Ellis ABC-modell och undersök vilka tankar (B) som triggas av situationen med att bryta isoleringen (A) och vad är det för känslor (C) som de tankarna väcker, som sedan leder till att Emmeli känner oro och obehag.

Vilka tankar skulle Emmeli behöva förändra för att hon ska kunna lämna hemmet, utan att utan att känna sig orolig? Nu blir din uppgift att byta ut de gamla tankarna mot tankar som leder till känslor, som gör att Emmeli vågar lämna sitt hem utan oro. Rita upp händelseförloppet enligt Ellis ABC-modell. Om du tycker det är roligt att måla, kan du rita upp det som en seriestripp.

 • De tankescheman vi har ligger till grund för hur vi tolkar och hittar förklaringar till det som händer och sker i vår vardag. Det kallas för attribuering. Om tolkningen leder till att vi själva upplever oss ansvariga för det som händer lägger vi kontrollfokus inom oss själva. Om vi däremot upplever att vi inte kan påverka eller har ansvar för det som sker lägger vi kontrollfokus utanför oss själva. Våra scheman kan både guida oss rätt och leda oss vilse. Till exempel så kan våra scheman berätta för oss att en situation som vi egentligen kan ta ansvar för är något som vi inte har någon kontroll över, vilket kan leda till att vi blir passiva och känner maktlöshet inför det som sker. Fundera och skriv sedan ner en händelse som var lite extra utmanande för dig. Fortsätt sedan att skriva ner vad det var som påverkade att det blev som det blev. Var det på grund av dig själv? Någon annan? Både och? Annat? Ta även ställning till om ditt sätt att attribuera i situationen hjälpte eller stjälpte dig, samt motivera varför.
  • Fundera vidare: Emmeli hamnade i en utmanande situation, när hon efter nästan ett år i isolering skulle återta sitt liv i frihet. Skulle du säga att Emmelis sätt att attribuera i situationen blev funktionellt, det vill säga att det hjälpte henne att ta sig an det som upplevdes utmanande och svårt?
 • Under tonåren är det vanligt att vi ifrågasätter vilka vi är och vilka vi vill vara. Att lägga om pusselbitarna i sin identitet under ungdomsåren, är en helt naturlig process. Ibland kan stora händelser i våra liv leda till identitetskris eller identitetsförvirring. Fundera och skriv sen ner en situation eller en period i livet som ledde till att du började fundera mycket över frågor som “vem är jag?” och “vem vill jag vara?”. Kan du även komma ihåg om det var några “pusselbitar” i din identitet som behövde läggas om? Vilka då?
  • Fundera vidare: Vilka “pusselbitar” behövde Emmeli lägga om i sin identitet? Vad var det som hade förändrats och varför tror du?

Utvecklings- och personlighetspsykologi

 • En människas medfödda förhållningssätt till världen kallas inom psykologin för temperament. Temperamentsforskningen har i sina studier visat, att det temperament barn uppvisar under de första levnadsåren, ofta fortsätter påverka beteendet genom hela livet. Fördjupa dig i ämnet och ta reda på vilka de olika temperamentsfaktorerna är. Analysera Emmeli utifrån dessa faktorer och skriv sedan ihop hennes temperamentsprofil.
 • Femfaktorteorin beskriver en människas personlighet utifrån fem universella personlighetsdrag. Fördjupa dig i ämnet och analysera därefter Emmelis personlighet utifrån teorin.

Mathias drömmer om att hitta den stora kärleken och att någon gång få bli pappa. På grund av den mobbning han fick utstå i skolan och dåliga erfarenheter av att dejta, är hans självkänsla och självförtroende i botten. Mathias tänker att han är för ful för att någon ska vilja vara tillsammans med honom. Han står nu inför en stor utmaning. För att våga börja dejta igen, måste han först börja vända sina negativa tankar om sig själv. Kommer Mathias lyckas med detta, för att sen våga bege sig ut i dejtingdjungeln i hopp om att finna den stora kärleken?

Begreppslista

 • skönhetsideal
 • tankeschema
 • dysfunktionella tankar
 • funktionella tankar
 • konfirmeringsbias/selektivt tänkande
 • attribuering/attribution
 • självbild
 • självkänsla
 • självförtroende
 • självtillit
 • egenskaper/personlighetsdrag
 • dysmorfofobi

Frågor

 1. I ett samtal med sina vänner berättar Mathias vad han är rädd för ska hända om han tar kontakt med någon som han tycker verkar intressant. Han säger “Usch! Gå härifrån, du är obehaglig”. Vad säger detta om Mathias självbild skulle du säga?
 2. Hur har Mathias påverkats av den mobbning han fick utstå när han var yngre?
 3. Han jämför sig med sin tvillingsyster. Hur ser den jämförelsen ut?
 4. Varför har Mathias så svårt att lita på och ta till sig av de komplimanger han får av sina vänner och familj?
 5. Hur skulle du beskriva Mathias temperament?
 6. Vilka fem egenskaper/personlighetsdrag skulle du säga beskriver Mathias personlighet på ett bra sätt?

Arbeta vidare

Kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva

 • Inom kognitionspsykologin är tankarna i centrum och man skiljer på funktionella och dysfunktionella tankar. Funktionella tankar är bra för dig. De stärker och bygger upp din förmåga att ha en sund relation med dig själv och din omgivning. De dysfunktionella tankarna däremot, hindrar dig och din förmåga att ha en sund relation till dig själv och din omgivning. Det är tankar som är skadliga för dig och som påverkar dig på ett destruktivt sätt. Mathias tankescheman innehåller flera dysfunktionella tankar som begränsar honom i sin relation till sig själv och andra. Din uppgift blir nu att skriva ner några av de dysfunktionella tankar som han har och sedan skriva om dem till funktionella tankar. T.ex. “Jag är så värdelös - Jag är så värdefull”.
  • Fundera vidare: Inom kognitionspsykologin menar man att tanken kommer före känslan. Det innebär att det är tankarna som triggar de känslor som du får. Vilka känslor tror du att Mathias dysfunktionella tankar väcker hos honom och vad skulle det kunna bli för skillnad om de byttes ut mot de funktionella tankarna som du kommit på?

En människas tänkande är selektivt. Det innebär att vi lättare tar in information som bekräftar det vi redan tänker och sållar bort sådant som inte stämmer överens med våra tankar. Hur märks detta av hos Mathias?

 • Det finns mycket forskning som visar att människor som tänker positivt också har en bättre psykisk hälsa. Positivt tänkande är något man kan öva upp genom exempelvis positiva affirmationer. Det är en teknik som går ut på att man formulerar en positiv tanke om exempelvis sig själv, som man ser till att upprepa flera gånger varje dag. Fundera över om du har någon negativ tanke om dig själv som ofta dyker upp och formulera sen en positiv affirmation som du ska se till att bemöta den dysfunktionella tanken med.
 • Allt handlar inte om hur vi ser ut, men som en del av självbilden ingår ändå vad vi själva tycker om vårt eget utseende. Precis som med övriga självbilden är detta något som vi får bekräftat av vår omgivning. Vi jämför oss med andra och bilder på sociala medier. Resonera över de skönhetsideal som finns idag, samt hur dessa påverkar din självbild.
  • Fundera vidare: Vilka skönhetsideal är det som Mathias jämför sig med och som påverkar hans självbild negativt?
 • Rosenbergs självskattningsskala är utformad för att kunna mäta vår egen självkänsla. Formuläret innehåller tio påståenden som man ska ta ställning till. Följande tre påståenden är hämtade från formuläret: “Jag har en positiv inställning till mig själv”, “Jag känner mig minst lika värdefull som alla andra” och “Ibland känner jag att jag är helt värdelös". Din uppgift blir nu att utifrån det sedda filmklippet motivera och förklara hur du upplever Mathias självkänsla utifrån dessa tre påståenden.

Rosenbergs självskattningsskala finns att hämta på nätet. Gör en skattning av din egen självkänsla utifrån formulärets tio påståenden. Fundera över vilka faktorer som har påverkat och bidragit till den självkänsla du har. Sammanställ dessa i en lista. Om du vill kan du också dela upp dem under två olika rubriker där du sorterar efter vad som har haft en positiv inverkan och vad som har haft en negativ inverkan

Utvecklings- och personlighetspsykologi

 • Enligt Albert Bandura utvecklas vår tilltro till oss själva, self-efficacy, redan under tidig barndom och i takt med att vi blir äldre fortsätter den att utvecklas antingen i en positiv eller negativ riktning beroende på huruvida vi lyckas med det vi företar oss. Fördjupa dig i teorin och ta reda på vad som uttrycker hög respektive låg självtillit. Undersök därefter den självtillit Mathias har till att våga dejta.
 • Sigmund Freuds psykosexuella utvecklingsteori utgår från tanken om att libidon, livsdriften, förflyttar sig under barndomen med syfte att få olika behov tillfredsställda. Fördjupa dig i teorin med fokus på den genitala fasen. Analysera därefter Mathias situation utifrån teorin.
 • Erik Homburger Eriksons psykosociala utvecklingsteori utgår från tanken att en människa går igenom olika utvecklingsfaser genom hela livet. Varje utvecklingsfas innebär en konflikt som behöver lösas, och de sociala och kulturella erfarenheter som kommer utav detta, är det som formar personligheten. Fördjupa dig i teorin med fokus på den fas som sträcker sig från en ålder av 19-30 år och som kan resultera i närhet eller isolering gentemot andra människor. Analysera därefter Mathias situation utifrån teorin och se om du kan hitta ett svar på vad som talar för och vad som talar emot att han kommer att lösa utvecklingskrisen med tillfredsställande resultat.
 • En människas medfödda förhållningssätt till världen kallas inom psykologin för temperament. Temperamentsforskningen har i sina studier visat, att det temperament barn uppvisar under de första levnadsåren, ofta fortsätter påverka beteendet genom hela livet. Fördjupa dig i ämnet och ta reda på vilka de olika temperamentsfaktorerna är. Analysera Mathias utifrån dessa faktorer och skriv sedan ihop hans temperamentsprofil.
 • Femfaktorteorin beskriver en människas personlighet utifrån fem universella personlighetsdrag. Fördjupa dig i ämnet och analysera därefter Mathias personlighet utifrån teorin.

Klinisk psykologi

 • I dagens samhälle kan det upplevas svårt att leva upp till krav och förväntningar på hur man "ska" se ut. Om en individ lider av dysmorfofobi, innebär det att man upplever detaljer i sitt utseende som så fula, att det begränsar ens dagliga liv. Fördjupa dig mer i ämnet och vad för typ av behandling som kan komma ifråga om man lider av dysmorfofobi. Utred sedan, utifrån vad du har fått veta om Mathias, om han uppvisar symptom på detta och vilken typ av behandling som i så fall skulle kunna hjälpa honom.

Emily har varit med om två stora förluster. För många år sedan dog hennes mamma och ganska nyligen även hennes pappa. Sorgen som hon bär på håller hon inombords, eftersom hon ser det som sin främsta uppgift, att vara en stöttande storasyster till Hanna. Men orkar Emily vara den storasyster hon vill vara, när hon själv bär så mycket sorg inombords och vad har egentligen Hanna behov av?

Begreppslista

 • trauma
 • sorgbearbetning
 • tankeschema
 • attribuering
 • kontrollfokus
 • identitet
 • självbild
 • idealsjälv
 • temperament
 • egenskaper/personlighetsdrag

Frågor

 1. Vilken bild verkar Emily ha av sig själv?
 2. Vilken bild är hon mån av att andra ska ha om henne skulle du säga?
 3. Emily har höga krav på sig själv i sin roll som storasyster. Hur syns detta?
 4. Varför tror du att det är så viktigt för Emily att vara en bra storasyster?
 5. Hur kan Emilys temperament beskrivas?
 6. Vilka fem egenskaper/personlighetsdrag skulle du säga beskriver Emilys personlighet på ett bra sätt?

Arbeta vidare

Kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva

 • Identitet är ett centralt begrepp inom psykologin. Vår identitet är komplex och består egentligen av många olika “delidentiteter”. Vi kan till exempel ha en identitet i vår roll som vän, en annan identitet som elev i klassrummet, och en tredje identitet i det fotbollslag som vi spelar i. Detta gäller även vår identitet som vi har i vår roll som syster eller bror. Beskriv och förklara hur din identitet som syster eller bror ser ut. Om du inte har något syskon kan du välja en annan av dina olika identiteter att beskriva.

Skriv ner och förklara hur du tror att Emily skulle beskriva sin identitet som storasyster.

 • De tankescheman vi har ligger till grund för hur vi tolkar och hittar förklaringar till det som händer och sker i vår vardag. Det kallas för attribuering. Om tolkningen leder till att vi själva upplever oss ansvariga för det som händer lägger vi kontrollfokus inom oss själva. Om vi däremot upplever att vi inte kan påverka eller har ansvar för det som sker lägger vi kontrollfokus utanför oss själva. Våra scheman kan både guida oss rätt och leda oss vilse. Fundera och skriv sedan ner en händelse som har med vänskap och relationer att göra och där du nådde en framgång och sedan en händelse där du stötte på en motgång. Fortsätt sedan att skriva ner för varje händelse vad det var som påverkade att det blev som det blev. Var det på grund av dig själv? Någon annan? Både och? Ta även ställning till om ditt sätt att attribuera i de här två olika situationerna hjälper eller stjälper dig när det kommer till vänskap och relationer, samt motivera varför.
  • Fundera vidare: Skulle du säga att Emilys sätt att attribuera är funktionellt, det vill säga att det hjälper henne att hantera situationen med sitt ansvarstagande för sin syster?
 • Carl Rogers teori om självet och idealsjälvet, beskriver hur pass väl bilden av oss själva stämmer överens med bilden av hur vi skulle vilja vara. Om det finns en överensstämmelse mår individen bra, men om det råder inkongruens känner individen sig missnöjd med sig själv. Fördjupa dig i teorin och undersök sedan med hjälp av ett venndiagram om det råder kongruens eller inkongruens mellan ditt själv och idealsjälv.
  • Fundera vidare: Utifrån vad du får veta i filmklippet, skulle du säga att Emily ställer höga krav på sig själv i sin roll som storasyster? Hur tror du att det påverkar Emilys självbild?

Utvecklings- och personlighetspsykologi

 • Erik Homburger Eriksons psykosociala utvecklingsteori utgår från tanken att en människa går igenom olika utvecklingsfaser genom hela livet. Varje utvecklingsfas innebär en konflikt som behöver lösas, och de sociala och kulturella erfarenheter som kommer utav detta, är det som formar personligheten. Fördjupa dig i teorin med fokus på de två faserna som sträcker sig från ungdomsåren till och med tidig vuxenålder. Analysera därefter Emilys situation utifrån teorin och se om du kan hitta ett svar på vad som talar för och vad som talar emot att hon har löst eller kommer att lösa de två utvecklingskriserna med tillfredsställande resultat.
 • En människas medfödda förhållningssätt till världen kallas inom psykologin för temperament. Temperamentsforskningen har i sina studier visat, att det temperament barn uppvisar under de första levnadsåren, ofta fortsätter påverka beteendet genom hela livet. Fördjupa dig i ämnet och ta reda på vilka de olika temperamentsfaktorerna är. Analysera Emily utifrån dessa faktorer och skriv sedan ihop hans temperamentsprofil.
 • Femfaktorteorin beskriver en människas personlighet utifrån fem universella personlighetsdrag. Fördjupa dig i ämnet och analysera därefter Emily personlighet utifrån teorin.

När Nanna var sex år gammal började hon tappa håret. Det visade sig att hon drabbats av sjukdomen alopecia. Att gå igenom barndomen och uppväxten med känslan av att vara annorlunda har inte varit lätt för Nanna. För att dölja för sin omgivning hur hon egentligen ser ut bär hon alltid peruk, men nu har en längtan efter att kunna vara sig själv till 100 procent börjat växa fram. Kommer Nanna fatta det mod som krävs för att våga visa sin omgivning hur hon ser ut utan hår på huvudet?

Begreppslista

 • alopecia
 • dysfunktionella tankar
 • funktionella tankar
 • identitet
 • självbild
 • temperament
 • egenskaper/personlighetsdrag

Frågor

 1. Vilken bild verkar Nanna ha av sig själv?
 2. Hur märks det på Nanna, skulle du säga, att det är jobbigt att visa sig utan peruk?
 3. Vad har Nanna varit med om under barndomen som kan ha gjort det extra känsligt att visa sig utan peruk?
 4. Varför tror du att det till slut blev viktigt för Nanna att våga visa sig utan peruk för sin omgivning?
 5. Håret är i många kulturer en viktig skönhetssymbol. Hur tror du att det påverkat Nannas självbild att hon saknar hår?
 6. Hur kan Nannas temperament beskrivas?
 7. Vilka fem egenskaper/personlighetsdrag skulle du säga beskriver Nannas personlighet på ett bra sätt?

Arbeta vidare

Kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva

 • Inom kognitionspsykologin är en grundläggande princip att tanken kommer före känslan. Albert Ellis redogör i ABC-modellen för hur en en situation (A/activating event) triggar en tanke hos individen (B/beliefs) som sen väcker en känsla (C/emotional consequences) och det är utifrån den känslan som individen sedan handlar. När Nanna ska gå ut (A) ser hon alltid till att ha peruk på sig. Utgå från Ellis ABC-modell och undersök vilka tankar (B) som triggas av situationen att lämna hemmet och vad är det för känslor (C) som de tankarna väcker, som sedan leder till att Nanna inte vågar visa sin omgivning hur hon egentligen ser ut.

Vilka tankar skulle Nanna behöva förändra för att hon ska kunna lämna hemmet utan att behöva sätta på sig en peruk? Nu blir din uppgift att byta ut de gamla tankarna mot tankar som leder till känslor som gör att Nanna vågar visa sin omgivning hur hon ser ut på riktigt. Rita upp händelseförloppet enligt Ellis ABC-modell. Om du tycker det är roligt att måla kan du även göra detta till en seriestripp.

 • Den identitet vi får är något som andra människor är med och formar och när vi jämför oss med andra människor får vi ytterligare ett verktyg som kan hjälpa oss att skapa bilden av oss själva, dvs. vår självbild. En positiv självbild berättar för oss att vi duger som vi är i jämförelse med andra, medan en negativ självbild berättar för oss att vi inte duger eller räcker till. Skriv och berätta om du har någon erfarenhet eller egenskap som gör dig unik i jämförelse med andra. Beskriv även om detta har haft en positiv eller negativ påverkan på din självbild, samt varför. 
 • Allt handlar inte om hur vi ser ut, men som en del av självbilden ingår ändå vad vi själva tycker om vårt eget utseende. Precis som med övriga självbilden är detta något som vi får bekräftat av vår omgivning. Vi mäter och jämför oss med andra och bilder på sociala medier. Resonera över de skönhetsideal som finns idag, samt hur detta påverkar din självbild.
  • Fundera vidare: Vilka skönhetsideal tror du att det är som Nanna jämför sig med och som påverkar hennes självbild negativt

Utvecklings- och personlighetspsykologi

 • En människas medfödda förhållningssätt till världen kallas inom psykologin för temperament. Temperamentsforskningen har i sina studier visat, att det temperament barn uppvisar under de första levnadsåren, ofta fortsätter påverka beteendet genom hela livet. Fördjupa dig i ämnet och ta reda på vilka de olika temperamentsfaktorerna är. Analysera Nanna utifrån dessa faktorer och skriv sedan ihop hennes temperamentsprofil.
 • Femfaktorteorin beskriver en människas personlighet utifrån fem universella personlighetsdrag. Fördjupa dig i ämnet och analysera därefter Nannas personlighet utifrån teorin.