Seriebild

LärarhandledningSlappis

Välkommen att följa med Siri på avslappningssagor, där barnens fantasi och föreställningsförmåga tränas. Ni får bland annat följa med på en molnfärd högt över land, en färgstark resa till djungeln och en resa i kroppen med fokus på att spänna och slappna av i musklerna.

Slappis är en serie med avslappningssagor för barn i förskoleåldern. Programserien innehåller 10 avsnitt som är mellan 5-11 minuter långa. Med dessa avslappningssagor får barnen möjlighet att utveckla sin fantasiförmåga och träna på avslappning.

Varje program har samma start och avslutning till fantasiresan, detta för att barnen ska känna igen sig och att det blir en upprepning och trygghet att sagorna inleds och avslutas på samma vis.

Alla sagor innehåller lugn musik och ljudeffekter som är anpassade till respektive saga. Med hjälp av ljudeffekterna och de beskrivande delarna i sagorna får barnen möjlighet att föreställa sig de olika miljöerna som avslappningssagorna utspelar sig i. Vissa av programmen har även delar av kroppsmedvetenhet där barnen får göra små kroppsliga rörelser och även affirmationer som kan stärka barnens självkänsla.

Syfte och målgrupp

Serien är tänkt att ge tillfälle och möjlighet för barn att slappna av på förskolan. Serien kan användas antingen under aktiv vila eller i olika undervisningssituationer. Då avsnitten innehåller en resa i barnens inre kan det leda till ökad koncentration, medvetenhet om andning och ökad kroppsmedvetenhet. Programmen utvecklar barnens fantasi, föreställningsförmåga, reducerar stress och stöttar.

Den primära målgruppen är 4-5 åringar i förskolan och 6-åringar i förskoleklass. UR har en tanke att avsnitten kan indelas i olika nivåer, där några är kortare och har ett enklare språk. Detta för att yngre barn och barn som behöver träna på att lyssna utan bilder och som inte har fullt utvecklat språk, trots ålder, ska ha en chans att få ta del av denna serie. Avsnitten blir längre och har mer avancerat språk allt eftersom. I de avsnittsspecifika delarna framgår nivån på ett avsnitt.

Lpfö 18

Förskolans värdegrund och uppdrag

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.

Mål och Riktlinjer:

2.2 omsorg, utveckling och lärande:

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • fantasi och föreställningsförmåga
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld)

Om handledningen

Struktur och upplägg

Handledningen presenterar hur du kan jobba med avsnitten på förskolan. Du får veta mer om syftet för avslappningssagorna och det följs av hur ni kan arbeta före, under och efter att ni lyssnat på ett avsnitt med barngruppen. Det finns också utvärderingsfrågor för er i arbetslaget. Sist i handledningen hittar du de avsnittsspecifika delarna med arbetsförslag för respektive avsnitt.

I en avsnittsspecifik del får du som pedagog en introduktion till vad avslappningssagan handlar om och begrepp att lyfta i barngruppen inför lyssnandet och avslappningen. Efter att ni lyssnat på avslappningssagan kan ni upprepa begreppen och prata kring vad ni har hört, kanske bidrar barnen med egna frågor då. Det finns också exempel på öppna frågor att använda utifrån de olika begreppen. De avsnittsspecifika delarna avslutas med förslag på hur ni kan arbeta vidare efter att ni har lyssnat på ett avsnitt.

Serien är uppbyggd på det sätt att det sker en progression med avsnittens längd och språk. Det kortaste avsnittet har också det enklaste språket.

Begrepp

När du använder programmen för första gången i undervisningen med en barngrupp gå gärna igenom följande begrepp:

fantasi, resa, lyssna, andas in, andas ut, vila, ny kraft, energi, över, under, på, framför, djupa andetag, avslappning, meditation, självkänsla, kroppsmedvetenhet, återhämtning, naturen, kroppen, andning, fantasiresor, färger, drömmar, lugn, avslappnad, fantasins värld.

episodebild

Molnfärden – lätt att börja med

Den här fantasiresan tar dig med högt upp i himlen. Du färdas på ett moln hela vägen upp till ett högt berg. Uppifrån bergstoppen tittar du på den vackra utsikten och känner dig lycklig över vår vackra planet.

Molnfärden är en kortare resa med ett enklare språk som passar de yngsta barnen eller barn som inte har språk som motsvarar sin ålder, till exempel en språkstörningsdiagnos eller ett annat modersmål.

Att lyfta med barnen före avslappning:

Nu ska vi göra en resa till fantasins värld. Hur gör du när du reser i fantasin?

Rösten som kommer att ta oss på resan i fantasins underbara värld heter Siri och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och ligga ner. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill ligga ner?

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga stilla och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något att fokusera på under lyssnandet.

 • Jag vill att du lyssnar om du kan höra några fåglar.
 • Jag vill att du lyssnar om du kan höra älven.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet! Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Förslag på frågor utifrån begreppslistan:

 1. Vad är en älv?
 2. Hur kan ett berg se ut? Och vad är en bergstopp?
 3. Vad är en äng och hur kan den se ut?
 4. Vad är ett vingslag? Hur låter ett vingslag?
 • älv
 • berg
 • vingslag
 • bergstopp
 • blomsteräng
 • färdas
 • ligger
 • mjukt
 • susar
 • sjunker
 • landar
 • stiger
 • smeker
 • utsikten

Frågor

Ställ frågor utifrån avsnittet. Vad berättade Siri för oss om?
 1. Hur kändes det att flyga på molnet?
 2. Vilka djur avger vingslag? Kommer du ihåg hur vingslagen lät?
 3. Hörde du någon älv? Kommer du ihåg hur älven lät?

Arbeta vidare

Aktiviteter kopplade till avsnittet:

 • Skapa moln tillsammans med barngruppen. Låt barnen få fundera på hur de kan skapa ett moln utifrån de skapande material ni har möjlighet att erbjuda.
 • Leta fakta om moln. Vilka olika sorters moln finns det? Hur uppstår de och varför?

Hur du kan arbeta med programserien

Lyssna igenom det avsnitt som ni tänkt att använda er av inom arbetslaget. Detta för att ni ska vara förberedda på vilka avsnitt som kräver mer utrymme, då barnen ska röra på sig. Lyssna också efter vilka begrepp ni behöver lyfta med barnen inför avslappningen.

Under varje specifikt avsnitt finns en begreppslista med centrala begrepp som förekommer i avslappningssagan. Där finns även förslag på öppna frågor att ställa till barnen. För de avsnitt som kräver lite mer utrymme för barnen finns det information under varje specifik del.

Fundera tillsammans i arbetslaget vad just ert syfte med denna avslappning är. Det kan till exempel vara för att få ner barnen i varv eller för barnen att träna på sin kroppsmedvetenhet. Det kan också vara för att träna fantasi och se bilder inne i huvudet. Eller så använder ni ett avsnitt för att lyfta in något av avsnitten i ert projektarbete på förskolan.

Inför avslappningen:

 • Bestäm i förväg antal barn som ska delta utifrån storlek på rummet och barngruppen.
 • Diskutera tillsammans med barnen innan ni börjar lyssna vad skillnaden mellan vila, slappna av och sova är. Fråga barnen om de vet de olika begreppen betyder.
 • Förklara för barnen vad det är som ni ska göra. Att barnen kommer få ligga ner eller sitta på golvet, och bara använda öronen. Ögonen ska få vila.
 • Vad menas med ett djupt andetag? Prata med barnen om olika sätt att andas. Kan vi andas på olika sätt? Hur känns det i så fall?
 • Lyft de begrepp som ni tycker att er barngrupp behöver ha förförståelse för. Se respektive avsnittspecifik del.

Under avslappningen

 • Undvik störande ljud. Det kan vara ljud utanför rummet eller att någon kommer in i rummet under avslappningen.
 • Var uppmärksam på om något barn kan behöva stöttning i att slappna av. Lägg dig ner bredvid barnet/barnen eller sitt bredvid.
 • Notera om det kommer någon reaktion från barnen, antingen som du kan stötta upp direkt eller ha med i tanken till nästa tillfälle.

Efter avslappningen:

 • Stanna kvar en stund i rummet där ni varit. Ni kan även låta barnen gå ut ur rummet om de behöver det. Anpassa detta utifrån både barngrupp och enskilt barn. Ni kan sitta vid ett bord och prata om avslappningen.
 • Fråga barnen hur de upplevde avslappningen.
 • Låt barnen berätta om de såg bilder inne i huvudet och vad det var i så fall.
 • Låt barnen rita/måla vad de såg i huvudet eller vad de fick för känsla under eller efter avslappningen.
 • Låt barnen rita/måla något från den avslappningssaga som ni lyssnat på.

Utvärderingsfrågor till pedagogerna

 • Hur gick det? Behöver ni genomföra avslappningen på ett annat sätt? utomhus, på gården, eller i naturen?
 • Vilka reflektioner fick ni från barnen? Vid vilka tillfällen kan det fungera att koppla avslappning till undervisningen? Kan avslappning inleda ett nytt projekt?
 • Vad fungerade bra, sådant ni vill behålla vid nästa tillfälle?
 • Vad fungerade mindre bra och varför? Vad behöver ni förändra vid nästa tillfälle?
 • Vilka förmågor har barnen fått träna på och möjlighet att utveckla?
 • Hur kan ni stötta de barn som behöver "det där lilla extra" en nästa gång?
episodebild

Melodins resa – för mer vana lyssnare

Den här fantasiresan tar dig med på en resa bland toner. Du lyssnar till ljuden inne i din kropp och till ljuden runt omkring dig. På samma gång övar du koncentrationen, förmågan att lyssna och att fokusera. 

Fråga barnen om de vet var bröstkorgen sitter! Visa det annars inför avslappningen.

Att lyfta med barnen före avslappning:

Nu ska vi göra en resa till fantasins värld. Hur gör du när du reser i fantasin?

Rösten som kommer ta oss på resan i fantasins underbara värld heter Siri och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och ligga ner. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill ligga ner?

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga stilla och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något att fokusera på under lyssnandet.

 • Jag vill att du lyssnar efter om du kan höra några naturljud.
 • Jag vill att du ska försöka lyssna till dina hjärtslag.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet! Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Förslag på frågor utifrån begreppslistan:

 1. Vad är en hängmatta? Var kan man hänga en hängmatta?
 2. Var sitter hjärtat i kroppen?
 3. Vad är trumslag? Och vad är toner?
 4. Vad kan knarra? Hur låter det när det knarrar?
 5. Hur låter det när något droppar?
 6. Vad kan ticka? Hur kan det låta?
 • hängmatta
 • hjärta
 • trumslag
 • toner
 • bröstkorg
 • knarrande
 • droppar
 • tickar
 • magiska krafter
 • kärlek
 • rytmen

Frågor

Ställ frågor utifrån avsnittet. Vad berättade Siri för oss om?
 1. Hur lät dina hjärtslag? Kunde du känna ditt hjärta slå?
 2. Vad är en hängmatta? Har du legat i en hängmatta någon gång? Hur kändes det?
 3. Vilka ljud hörde du i berättelsen?

Arbeta vidare

Aktiviteter kopplade till avsnittet:

Visa en bild på hur en människas hjärta ser ut.

 • Förklara för barnen att deras hjärta är ungefär lika stort som deras knytnäve när den är knuten.
 • Jämför bilder på olika djurs hjärtan med ett människohjärta hos en vuxen.
 • Visa en film på hur det ser ut när hjärtat pumpar runt blodet. Förklara för barnen att det är hjärtat som pumpar ut blodet i kroppen.
 • Skapa hjärtslag. Använd dig av djembetrummor eller annan mindre trumma.
 • Låt barnen dansa till de olika hjärtslagen på trummorna. Hur dansar vi när det är snabba hjärtslag kontra långsamma hjärtslag?
episodebild

Vännerna i djungeln – lätt att börja med

Den här fantasiresan går till djungeln. Här träffar du mysiga lejon, pratiga papegojor och fiskar i fantastiska färger som alla är snälla mot varandra. Här kan du vara trygg och du känner glädje och tacksamhet över alla djur du möter på din resa.

Detta avsnitt passar förslagsvis när ni på förskolan har ett projektarbete om djungeln eller vilda djur. Använd därför avsnittet för att få en koppling till projektet även vid vilan.

Att lyfta med barnen före avslappning:

Nu ska vi göra en resa till fantasins värld. Hur gör du när du reser i fantasin?

Rösten som kommer ta oss på resan i fantasins underbara värld heter Siri och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och ligga ner. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill ligga ner?

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga stilla och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något att fokusera på under lyssnandet.

 • Jag vill att du lyssnar efter om du kan höra fåglarna.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet! Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Förslag på frågor utifrån begreppslistan:

 1. Vad är glädje? Hur känns glädje?
 2. Vad betyder tacksamhet? När känner du tacksamhet?
 3. Hur kan det se ut i en djungel? Vilka djur lever i djungeln?
 4. Vad är ett vattenhål? Finns det vattenhål i Sverige?
 5. Hur ser en papegoja ut? Vilka färger kan en papegoja ha? Hur ser en flamingo ut?
 6. Vad är ett stim? Vilka djur rör sig i stim? Vad är en vattenyta?
 • djungel
 • djungelfåglar
 • vattenhål
 • zebra
 • vattenyta
 • stim
 • tacksamhet
 • vandrar
 • papegoja
 • sköldpadda
 • flamingofåglar

Frågor

Ställ frågor utifrån avsnittet. Vad berättade Siri för oss om?
 1. Hur kändes stigen du gick på?
 2. Vilka frukter tänkte du på? Hur såg de ut? Vad hade de för färg?
 3. Hur kändes det när den mjuka vinden blåste på dig?
 4. Hur kändes de olika djuren när du klappade och kramade dem?
 5. Hur kändes det att bada i vattenhålet med alla djuren?
 6. Vad hörde du för ljud i djungeln?

Arbeta vidare

Aktiviteter kopplade till avsnittet:

 • Var i världen finns det djungel? Använd en karta eller en jordglob. Vad är skillnaden mellan en skog och en djungel? Finns olika sorters djungel också?
 • Vilka typer av djungeldjur finns det? Ta reda på det. Använd faktaböcker om djur eller djungel.
episodebild

Den magiska skogen – lätt att börja med

Följ med på en fantasiresa till den magiska skogen! Här är det lätt att känna sig trygg, slappna av och andas djupa lugna andetag. Under din resa möter du bland annat en blå hare. Du får också känna doften av hundratals blommor och gå barfota i mjuk grön mossa.

Ta med er avslappningssagan ut i naturen och lyssna tillsammans! Men lyssna gärna först inomhus en gång innan ni går ut i naturen.

Att lyfta med barnen före avslappning:

Nu ska vi göra en resa till fantasins värld. Hur gör du när du reser i fantasin?

Rösten som kommer ta oss på resan i fantasins underbara värld heter Siri och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och ligga ner. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill ligga ner?

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga stilla och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något att fokusera på under lyssnandet.

 • Jag vill att du lyssnar efter om du hör några naturljud.
 • Jag vill att du lyssnar efter om du kan höra/känna dina egna hjärtslag.
 • Jag vill att du lyssnar efter om du har några djurljud.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet! Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Förslag på frågor utifrån begreppslistan:

 1. Hur ser en skog se ut? Vad menas med att det susar? Hur låter det?
 2. Vilka djur kvittrar när de pratar?
 3. Hur låter det när det susar?
 4. Hur rör sig en hare? Hur gör du när du skuttar?
 5. Hur ser en stig ut? Och vad menas med att en stig är slingrig?
 6. Vad betyder det att något strålar?
 • skog
 • susar
 • uggla, hare, fjärilar
 • kvittrar
 • hjärtslag
 • björkar, blåbärsris, äng
 • mossa
 • skuttar
 • slingriga stigar
 • stråla
 • doft, doften

Frågor

Ställ frågor utifrån avsnittet. Vad berättade Siri för oss om?
 1. Har du varit i en skog någon gång? Hur såg skogen ut? Hur lät det i din skog? Vad kan du göra i skogen?
 2. Såg du några fjärilar? Hur såg de ut?
 3. Hur kändes det att andas djupt?

Arbeta vidare

Aktiviteter kopplade till avsnittet:

 • Var finns det skog? Titta på en karta eller en jordglob.
 • Skog kan se olika ut. Titta på bilder på skog både i Sverige och i andra delar av världen.
 • Vilka djur bor i skogen?
 • Skapa en skog tillsammans med barnen. Vad ska finnas i er skog? Hur ska skogen se ut? Låt barnen styra processen.
episodebild

Äventyr i havet – lätt att börja med

Den här fantasiresan tar dig till havet. Här möter du en sköldpadda som visar dig livet under vattenytan. Du vilar också i den varma sanden och andas i takt med vågorna som slår mot strandkanten.

Den här avslappningen kräver att barnen har lite mer utrymme att röra sig på.

Använd gärna denna avslappning i ett projekt om havet.

Att lyfta med barnen före avslappning:

Nu ska vi göra en resa till fantasins värld. Hur gör du när du reser i fantasin?

Rösten som kommer ta oss på resan i fantasins underbara värld heter Siri och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och ligga ner. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill ligga ner?

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga stilla och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något att fokusera på under lyssnandet.

 • Jag vill att du lyssnar efter om du kan höra vågorna.
 • försök att komma ihåg vilka djur som nämns

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet! Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Förslag på frågor utifrån begreppslistan:

 1. Har du varit på en strand? Hur känns något som är solvarmt?
 2. Var sitter ditt öra? Var är din hand?
 3. Vad är ett brus? Hur låter ett brus?
 4. Vad menas med att fundera?
 5. Hur ser något ut som är självlysande?
 6. Vad är en stjärnhimmel?
 • solvarm
 • snäcka
 • brus
 • sköldpadda
 • dyka, dyker
 • simma
 • tända, tänds
 • stjärnor, stjärnhimmel
 • självlysande
 • härma
 • djup, djupare
 • gå, gående

Frågor

Ställ frågor utifrån avsnittet. Vad berättade Siri för oss om?
 1. Hur kändes den varma sanden mot din kropp?
 2. Vad hörde du i din snäcka? Har du lyssnat i en snäcka på riktigt?
 3. Hur lät havet?
 4. Om du såg en sköldpadda, hur såg den ut?

Arbeta vidare

Aktiviteter kopplade till avsnittet:

 • Var finns det hav? Titta en karta eller en jordglob.
 • Låt barnen få lyssna på ljudet från en snäcka.
 • Låt barnen få smaka på skillnaden mellan saltvatten och sötvatten för att förstå skillnaden mellan ett hav och en sjö.
 • Titta på bilder av olika stjärnhimlar.
 • Skapa en undervattensmiljö. Fyll den med sådant som finns i havet.
 • Leta efter fakta om självlysande fiskar.
episodebild

Vila i regnbågens färger – för mer vana lyssnare

Den här fantasiresan tar dig med till färgernas land. Det är en plats där träden är röda, gräset är guldfärgat och där fåglarna glänser i silver. Färgerna gör dig glad och får dig att må bra.

Att lyfta med barnen före avslappning:

Nu ska vi göra en resa till fantasins värld. Hur gör du när du reser i fantasin?

Rösten som kommer ta oss på resan i fantasins underbara värld heter Siri och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och ligga ner. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill ligga ner?

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga stilla och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något att fokusera på under lyssnandet.

 • Jag vill att du lyssnar efter vågorna.
 • Jag vill att du lyssnar efter fåglarna.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet! Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Förslag på frågor utifrån begreppslistan:

 1. Vad är en äng vad är en sjö? hur kan det se ut?
 2. Hur låter något som surrar?
 3. Hur känns något som är varmt, hårt, mjukt?
 4. Hur ser färgerna silver och guld ut? Vet du något som ör silver eller guldfärgat?
 5. Hur se något ut som glänser? Vad är en diamant? Hur kan en diamant se ut? Hur ser något ut som glittrar?
 • äng
 • humla, kameleont, ödla, hare,
 • surra
 • glänsa, glänser
 • strandkant
 • gnistrar
 • färgglad
 • hoppar upp

Frågor

Ställ frågor utifrån avsnittet. Vad berättade Siri för oss om?
 1. Hur såg din regnbåge ut? Vilka färger hade den? Beskriv regnbågen!
 2. Om du såg några blommor, vilken färg hade de?
 3. Om du såg kameleonten, vilken färg hade den?

Arbeta vidare

Aktiviteter kopplade till avsnittet:

 • Skapa en gemensam regnbåge med den barngrupp som just lyssnat på avslappningssagan.
 • Låt barnen skapa egna regnbågar Gör det förslagsvis med pärlor, lego, plusplus eller annat skapande material.
 • Leta efter fakta om regnbåge.
episodebild

Räkna vid bäcken – för vana lyssnare

Den här fantasiresan tar dig med till en porlande bäck. Det lugna ljudet från vattnet hjälper dig att slappna av och andas lugnt. Du får hjälp att behålla fokus genom att räkna tyst i ditt huvud. Samtidigt spänner du och slappnar av i de olika delarna av din kropp.

Denna avslappningssaga kräver lite extra utrymme för barnen att kunna röra på sig på.

Att lyfta med barnen före avslappning:

Nu ska vi göra en resa till fantasins värld. Hur gör du när du reser i fantasin?

Rösten som kommer ta oss på resan i fantasins underbara värld heter Siri och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och ligga ner. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill ligga ner?

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga stilla och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något att fokusera på under lyssnandet.

 •  Jag vill att du lyssnar om du kan höra bäcken.
 • Jag vill att du lyssnar om du kan höra fåglar

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet! Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Förslag på frågor utifrån begreppslistan:

 1. Vad är en bäck?
 2. Vad betyder det när något porlar? Hur låter det när det porlar?
 3. Hur känns det i kroppen när du är lugn?
 4. Vad är en muskel? Var finns musklerna? ?
 5. Vad gör du när du skrynklar ihop något?
 6. Hur gör du för att slappna av? Hur känns det när du slappnar av?
 • bäck
 • porlande
 • fågelkvitter
 • skrynkla
 • russin
 • spänner
 • fokus
 • tyst i huvudet
 • slappna av/ avslappnad

Frågor

Ställ frågor utifrån avsnittet. Vad berättade Siri för oss om?
 1. Hörde du bäcken? Hur lät den?
 2. Hörde du fåglarna? Hur lät de? Kände du igen något fågelläte?
 3. Hur kändes det att spänna hela kroppen?
 4. Hur kändes det att slappna av i musklerna?

Arbeta vidare

Aktiviteter kopplade till avsnittet:

 • Visa en film eller ett kortare klipp på en bäck. Om ni har ett vattendrag inom ert närområde gå dit med barnen. Lyssna hur det låter, undersök vilka som bor där. Låt barnen testa om de kan få löv att flyta i vattnet.
 • Sök på fågelläten på nätet. Lyssna på dem! Koppla gärna ljudet till bilder på fåglarna och välj gärna fåglar som ni också kan se i naturen just nu.
episodebild

Vinterljuset – för mer vana lyssnare

Den här fantasiresan tar dig till ett vinterland. Här är snön mjuk och fluffig och du andas frisk vinterluft. Även om det är vinter och snö så känner du en behaglig värme sprida sig i hela din kropp. Fantasiresan till vinterlandet ger dig massor av ny energi.

Denna avslappningssaga kräver lite extra utrymme för barnen att kunna röra på sig på.

Att lyfta med barnen före avslappning:

Nu ska vi göra en resa till fantasins värld. Hur gör du när du reser i fantasin?

Rösten som kommer ta oss på resan i fantasins underbara värld heter Siri och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och ligga ner. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill ligga ner?

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga stilla och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något att fokusera på under lyssnandet.

 • Jag vill att du lyssnar efter om du kan höra fåglar.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet! Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Förslag på frågor utifrån begreppslistan:

 1. Vad är ett vinterland? Hur känns snö?
 2. Hur ser en snöflinga ut? Var kommer snöflingorna från?
 3. Vad betyder det när något sipprar?
 4. Vad betyder det när något strålar?
 • ljus
 • snö
 • vinterland
 • mjukt. fluffigt
 • faller
 • snöängel
 • sträck, sträcka
 • snöflinga
 • energi
 • sippra
 • stråla

Frågor

Ställ frågor utifrån avsnittet. Vad berättade Siri för oss om?
 1. Har du gjort en snöängel någon gång? Hur kändes det?
 2. Hur kändes det i kroppen när ljuset vandrade genom kroppen?
 3. När det är kallt ute blir andedräkten en slags ånga i luften när du andas ut. Har det hänt dig någon gång? Hur ser ångan ut?
 4. Hur vad kan du göra med snö?

Arbeta vidare

Aktiviteter kopplade till avsnittet:

 • Klipp ut snöflingor i olika material. Prata med barnen om att alla snöflingor ser olika ut.
 • Är det vinter och snö ute denna dag? Gå ut och gör snöänglar tillsammans med barnen!
episodebild

Vi sår ett frö – för vana lyssnare

Den här fantasiresan tar dig till ett grönsaksland. Här finns en talande katt som berättar om humlor, bin och daggmaskar. Djur som hjälper naturen att må bra. Katten berättar också att det går att så små frön av drömmar eller önskningar inuti sig själv.

Denna avslappningssaga kräver lite extra utrymme för barnen att kunna röra på sig på. De ska nämligen kunna forma kroppen till en boll och vagga från sida till sida.

Att lyfta med barnen före avslappning:

Nu ska vi göra en resa till fantasins värld. Hur gör du när du reser i fantasin?

Rösten som kommer ta oss på resan i fantasins underbara värld heter Siri och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och ligga ner. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill ligga ner?

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga stilla och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något att fokusera på under lyssnandet.

 •  Jag vill att du lyssnar om du hör några fåglar.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet! Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Förslag på frågor utifrån begreppslistan:

 1. Vad är ett grönsaksland?
 2. Hur gör du när du rullar med kroppen?
 3. Vad är massage?
 4. Vad kan du för olika sorters djur?
 5. Vad är en grusväg?
 6. Vad är pollen?
 • grönsaksland
 • vårdag
 • äng
 • solens strålar
 • fingertoppar
 • hjälte
 • grusväg
 • salladshuvuden
 • pollen
 • näring
 • småkryp
 • insekter
 • nektar

Frågor

Ställ frågor utifrån avsnittet. Vad berättade Siri för oss om?
 1. Vad planterade du för önskan eller dröm inom dig? Vill du berätta?
 2. Har du planterat något hemma någon gång? Vad?
 3. Vad behöver frön för att växa?
 4. Vilken grönska eller frukt tänkte du på?

Arbeta vidare

Aktiviteter kopplade till avsnittet:

 • Plantera olika frön. Testa att plantera på olika vis, med olika förutsättningar. Ett exempel på något som växer snabbt är smörgåskrasse.
 • Låt barnen få smaka på olika grönsaker, bär och frukter.
 • Skapa en kompost för att barnen ska få möjlighet att se maskarna göra sitt jobb.
 • Om det finns möjlighet: plantera blommor på gården. Blommor som drar åt sig bin, humlor och fjärilar.
 • Pröva att odla gula ärtor i plastfickor på olika fönster (sol, skugga, halvskugga).
episodebild

En resa i kroppen- för vana lyssnare

I den här fantasiresan får du följa med på en resa genom din egen kropp. Resan börjar nere i tårna och slutar vid ditt huvud. Du ligger helt stilla och blir guidad på en resa genom hela kroppen. Att uppmärksamma alla kroppsdelar och andas lugnt hjälper dig att slappna av. En lite längre fantasiresa som ger ökad kroppskännedom, vila och återhämtning

Denna avslappningssaga kräver lite extra utrymme för barnen att kunna röra på sig på. Avslappningen kan passa bra att genomföra senare på dagen, exempelvis efter maten.

Att lyfta med barnen före avslappning:

Nu ska vi göra en resa till fantasins värld. Hur gör du när du reser i fantasin?

Rösten som kommer ta oss på resan i fantasins underbara värld heter Siri och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och ligga ner. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill ligga ner?

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga stilla och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något att fokusera på under lyssnandet.

 • Jag vill att du lyssnar om du kan höra fåglar.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet! Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Förslag på frågor utifrån begreppslistan:

 1. Vad betyder fridfullt?
 2. Hur ser det ut när det glittrar?
 3. Hur känns något som är skönt?
 4. Vad betyder doftar?
 5. Hur gör du när du andas in? Hur känns det? Hur gör du när du andas ut? Hur känns det!
 6. Hur gör du för att få energi? Hur kan vi få energi?
 • fridfullt
 • doftar
 • frisk
 • slappna av
 • bekvämt
 • större/mindre
 • kvittra
 • doft
 • energi

Frågor

Ställ frågor utifrån avsnittet. Vad berättade Siri för oss om?
 1. Hur kändes det att spänna olika kroppsdelar?
 2. Hur gjorde du för att spänna alla kroppsdelar samtidigt?
 3. Hur kändes det när du slappnade av i musklerna?

Arbeta vidare

Aktiviteter kopplade till avsnittet:

 • Skapa ett projektarbetet om kroppen och kroppens olika delar. Använd faktaböcker, ett program eller en serie som handlar om kroppen
 • Låt barnen få känna hur det känns när en muskel spänns och slappnar av. De kan göra det sin egen muskel, eller en kompis eller en vuxen på förskolan. Låt barnen bestämma själva.