Seriebild

LärarhandledningUnga på tvärs

Unga på tvärs är en programserie som handlar om unga människors hantering av de utmaningar och svåra situationer som livet är fyllt av.

Syfte och målgrupp

Serien belyser hur vår uppväxt, personlighet och självbild på olika sätt kan fungera som både hinder och förutsättningsskapare för de utmaningar som vi behöver lösa i livet.

Unga på tvärs är framför allt riktad till elever på gymnasiet.

Centralt innehåll i kursen Psykologi 1 (Gy11):

 • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Centralt innehåll i kursen Psykologi 2a (Gy11):

 • Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.
 • Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.
 • Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Säsong 4 består av fyra avsnitt. Till samtliga fyra avsnitt finns begreppslistor, diskussionsfrågor, samt förslag på olika fördjupningsuppgifter. Fördjupningsuppgifterna är indelade i tre olika kategorier - kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva; utvecklings- och personlighetspsykologi och klinisk psykologi. Frågorna till avsnitten har däremot ingen uppdelning i kategorier, eftersom flera av frågorna är tillämpbara för både Psykologi 1 och Psykologi 2a, så där behöver du som undervisande lärare göra ett urval utifrån hur du arbetar med kursinnehållet. Detta gäller även begreppslistorna.

Arbeta med programmet

För att optimera de möjligheter som det filmbaserade mediet öppnar upp för, kan det vara bra att förbereda eleverna innan ni tittar på filmen. Nedan presenteras förslag på olika aktiviteter som både syftar till att väcka elevernas förförståelse, samt intresse och nyfikenhet för programinnehållet, men som också kan hjälpa eleverna att ha ett bra fokus under tiden som ni tittar på programmet.

Metodtips

Visa eleverna de frågor som hör till avsnittet innan ni tittar på filmklippet. För att följa upp frågorna efteråt kan EPA-modellen vara en bra aktivitet. Eleverna får då först fundera över en fråga enskilt (E), sedan diskutera den tillsammans i par (P) för att sen lyfta frågan tillsammans med alla i helklass (A).

Ett annat alternativ för att väcka elevernas intresse och nyfikenhet för programinnehållet kan vara att låta de själva ställa frågor om sådant som de önskar få svar på under filmklippet. Detta förutsätter att de först får en presentation av det avsnitt som de ska få se och med utgångspunkt från det formulera hur, vad och varför-frågor. Efter att de har sett klart filmklippet, kan de först själva få summera vilka av frågorna de fick svar på och vilka frågor som fortfarande är obesvarade, där de kan ta hjälp av någon annan i gruppen eller dig som lärare.

Ytterligare ett alternativ för att väcka intresse och förväntan för innehållet, kan vara att eleverna tillsammans i par får förutspå utgången av programmet, utifrån vad de har fått veta att avsnittet ska handla om.

Eleverna kan också få i uppgift att under tiden som de tittar på programmet göra 2-3 iakttagelser utifrån kategorier som du på förhand bestämt, till exempel “Detta förvånade mig” eller “Det här tycker jag var särskilt viktigt”. Efter filmklippen kan eleverna sedan få redovisa sina iakttagelser parvis och någon iakttagelse kan redovisas som en löpeld i klassrummet.

episodebild

Matilde längtar efter den stora kärleken och dejtar därför aktivt, men efter varje dejt blir hon ghostad av den hon träffat. Detta får henne att tvivla på sig själv. Matilde känner att hon måste få en förklaring till varför hon alltid blir ignorerad efter en första dejt och söker kontakt med två tjejer som har en podd på temat. Hon ringer även upp en av killarna som hon blivit ghostad av för att ställa honom mot vägen. Kommer Matilde få de svar hon behöver för att våga fortsätta dejta med drömmen om att finna kärleken?

Begreppslista

 • ghostad
 • tankeschema
 • kärleksschema
 • självbild
 • självförtroende
 • självkänsla
 • temperament
 • egenskaper/personlighetsdrag

Frågor

 1. Vilken bild verkar Mathilde ha av sig själv?
 2. Hur tror du att Matildes självkänsla blir påverkad av att gång på gång bli ghostad av de killar som hon träffar?
 3. Hur tror du Matildes självförtroende att våga dejta har påverkats av de negativa erfarenheterna att bli ignorerad av de killar hon varit på dejt med?
 4. Varför tror du att det kan vara svårt att vara ärlig och säga att man inte har lust att ses igen?
 5. Vilka råd skulle du ge till Matilde om hon vore din vän?
 6. Hur kan Matilde temperament beskrivas?
 7. Vilka fem egenskaper/personlighetsdrag skulle du säga beskriver Matildes personlighet på ett bra sätt?

Arbeta vidare

Kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva

 • Elaine Hatfield och Richard Rapson har utvecklat en kognitiv teori om människors kärleksscheman. I den här teorin kan kärleksscheman delas in i två huvudsakliga kategorier; de som vill och de som inte vill ha en kärleksrelation. För varje kategori finns det sen ett antal undergrupper. Läs in dig på detta och rita sen upp ditt eget kärleksschema med de antaganden som du har.
  • Fundera vidare: I takt med att vi människor får nya erfarenheter av kärlek, förälskelser och relationer, utvecklas våra kärleksscheman. Det är sedan dessa scheman som styr våra beteenden när vi söker en ny relation eller är i en relation. Eftersom våra scheman söker efter bekräftelse, dvs. vi konfirmerar våra tankar utifrån det vi redan tror oss veta, kan vi ibland upprepa beteendemönster, utan att vi egentligen är medvetna om det. Hur tror du att Matildes erfarenhet av att bli ghostad gång på gång, kan komma att påverka henne framåt i jakten på en kärleksrelation?
 • Rosenbergs självskattningsskala är utformad för att kunna mäta vår egen självkänsla. Formuläret innehåller tio påståenden som man ska ta ställning till. Följande tre påståenden är hämtade från formuläret: “Jag har en positiv inställning till mig själv”, “Jag känner mig minst lika värdefull som alla andra” och “Ibland känner jag att jag är helt värdelös". Din uppgift blir nu att med utgångspunkt från dessa tre påståenden, motivera och förklara hur du tror att Matildes självkänsla eventuellt har påverkats av att gång på gång ha blivit ghostad.

Rosenbergs självskattningsskala finns att hämta på nätet. Gör en skattning av din egen självkänsla utifrån formulärets tio påståenden. Fundera över vilka faktorer som har påverkat och bidragit till den självkänsla du har. Sammanställ dessa i en lista. Om du vill kan du också dela upp dem under två olika rubriker där du sorterar efter vad som har haft en positiv inverkan och vad som har haft en negativ inverkan.

Utvecklings- och personlighetspsykologi

 • Erik Homburger Eriksons psykosociala utvecklingsteori utgår från tanken att en människa går igenom olika utvecklingsfaser genom hela livet. Varje utvecklingsfas innebär en konflikt som behöver lösas, och de sociala och kulturella erfarenheter som kommer utav detta, är det som formar personligheten. Fördjupa dig i teorin med fokus på den fas som sträcker sig från en ålder av 19-30 år och som kan resultera i närhet eller isolering gentemot andra människor. Analysera därefter Matildes situation utifrån teorin och se om du kan hitta ett svar på vad som talar för och vad som talar emot att hon kommer att lösa utvecklingskrisen med tillfredsställande resultat.
 • En människas medfödda förhållningssätt till världen kallas inom psykologin för temperament. Temperamentsforskningen har i sina studier visat att det temperament barn uppvisar under de första levnadsåren ofta fortsätter påverka beteendet genom hela livet. Fördjupa dig i ämnet och ta reda på vilka de olika temperamentsfaktorerna är. Analysera Matilde utifrån dessa faktorer och skriv sedan ihop hans temperamentsprofil.
 • Femfaktorteorin beskriver en människas personlighet utifrån fem universella personlighetsdrag. Fördjupa dig i ämnet och analysera därefter Matildes personlighet utifrån teorin.
episodebild

Meryem är 19 år gammal och har hunnit bo på 14 olika ställen under sitt liv. Hennes uppväxt har varit rörig och som tvååring bodde hon på barnhem. Hon brottas med en ständig känsla av rotlöshet och vill inget hellre än att hitta en plats där hon kan finna trygghet. Kommer Meryem hitta den trygga plats som hon kan kalla för sitt hem och där känslan av rotlöshet försvinner?

Begreppslista

 • barnhem
 • tillhörighet
 • gemenskap
 • kognitiva scheman
 • identitet
 • temperament
 • egenskaper/personlighetsdrag

Frågor

 1. Vad får du för bild av Meryems mående?
 2. Hur skulle du beskriva Meryems liv?
 3. Varför tror du att Meryem flyttar runt så mycket som hon gör?
 4. Meryem besöker ett kollektiv. Baserat på vad hon får veta där, tror du att hon känner sig positivt inställd till att flytta dit?
 5. Vad får Meryem veta om sig själv och sina föräldrar när hon läser i sina journaler?
 6. Meryem besöker det barnhem som hon bodde på när hon bara var två år gammal. Vilken betydelse får besöket för henne skulle du säga?
 7. Meryem blev som liten omhändertagen av flera olika vårdgivare. Hur verkar det ha påverkat henne?
 8. Vilka råd får Meryem av den astrolog hon besöker?
 9. Hur skulle du beskriva Meryems temperament?
 10. Vilka fem egenskaper/personlighetsdrag skulle du säga beskriver Meryems personlighet på ett bra sätt?

Arbeta vidare

Kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva

 • Kognitiva scheman kan beskrivas som komplexa mentala strukturer för vårt tänkande. Dessa byggs upp av att du erfarar olika saker. Tack vare våra scheman så klarar vi av att ha lite ordning och reda på våra tankar. Din uppgift blir nu att rita upp ditt tankeschema för “familj”. Gör gärna detta som en tankekarta, där du fyller på med dina tankar och antaganden som har med familj att göra.
  • Fundera vidare: Meryem är uppvuxen på barnhem. Hur skulle hennes tankeschema för “familj” skilja sig från ditt, tror du?
 • Inom kognitionspsykologin är en grundläggande princip att tanken kommer före känslan. Albert Ellis redogör i ABC-modellen för hur en en situation (A/activating event) triggar en tanke hos individen (B/beliefs) som sen väcker en känsla (C/emotional consequences) och det är utifrån den känslan som individen sedan handlar. Den här teorin kan även förklara varför Meryem flyttar runt så mycket. Testa att göra en kognitiv analys utifrån Meryems perspektiv. Rita upp händelseförloppet enligt Ellis ABC-modell. Om du tycker det är roligt att måla kan du rita upp det som en seriestripp.
 • En människas identitet är i allra högsta grad komplex. Hur vi upplever vilka vi är, våra minnen, tankar, reaktioner och handlingar utgör tillsammans viktiga delar av vår identitet. Identiteten är något som börjar utvecklas och formas under uppväxten. Gör en egen kartläggning av din identitet och undersök vad som har haft störst betydelse för att du har blivit den du är.
  • Fundera vidare: I samband med att vår identitet utvecklas kan vi råka ut för identitetsförvirring eller identitetskris. Frågor som “vem är jag?” och “vem vill jag vara?” leder till att vi behöver omvärdera oss själva och med det kommer vår identitet utvecklas och kanske även omformas. Vad skulle du säga att Meryems identitetskris handlar om och vad tror du hon behöver för att identitetskrisen ska kunna lösas?

Utvecklings- och personlighetspsykologi

 • En människas medfödda förhållningssätt till världen kallas inom psykologin för temperament. Temperamentsforskningen har i sina studier visat, att det temperament barn uppvisar under de första levnadsåren, ofta fortsätter påverka beteendet genom hela livet. Fördjupa dig i ämnet och ta reda på vilka de olika temperamentsfaktorerna är. Analysera Meryem utifrån dessa faktorer och skriv sedan ihop hennes temperamentsprofil.
 • Femfaktorteorin beskriver en människas personlighet utifrån fem universella personlighetsdrag. Fördjupa dig i ämnet och analysera därefter Meryems personlighet utifrån teorin.
episodebild

Freja blev överfallen för några år sedan. För att skydda sin mamma har hon valt att inte berätta hela sanningen. Detta har gjort att hon ensam går och bär på det traumat som hon varit med om, vilket har lett till att hon hittat egna strategier för att kunna hantera smärtan hon upplever inombords. Kommer Freja våga berätta för sin mamma om vad som egentligen hände, för att sen kunna få det stöd som hon så väl behöver för att kunna läka?

Begreppslista

 • trauma
 • kroppsterapeut
 • dysfunktionella tankar
 • funktionella tankar
 • självbild
 • självkänsla
 • självskadebeteende
 • temperament
 • egenskaper/personlighetsdrag
 • PTSD

Frågor

 1. Vilken bild verkar Freja ha av sig själv?
 2. Vad är det för trauma Freja varit med om?
 3. Hur tror du att traumat påverkat Frejas självkänsla?
 4. Vad tror du att Freja menar när hon säger att hon använder tatueringar för att undvika sin “inre smärta”?
 5. Efter den svåra händelsen ändrar Freja sitt utseende. Varför?
 6. Varför valde Freja att inte berätta för sin mamma vad som egentligen hände?
 7. Vad berättar kroppsterapeuten om?
 8. Hur skulle du beskriva Freja temperament?
 9. Vilka fem egenskaper/personlighetsdrag skulle du säga beskriver Freja personlighet på ett bra sätt?

Arbeta vidare

Kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva

 • Inom kognitionspsykologin är tankarna i centrum och man skiljer på funktionella och dysfunktionella tankar. Funktionella tankar är bra för dig. De stärker och bygger upp din förmåga att ha en sund relation med dig själv och din omgivning. De dysfunktionella tankarna däremot, hindrar dig och din förmåga att ha en sund relation till dig själv och din omgivning. Det är tankar som är skadliga för dig och som påverkar dig på ett destruktivt sätt. Frejas tankescheman innehåller flera dysfunktionella tankar som begränsar henne i sin relation till sig själv men också till sin mamma. Din uppgift blir nu att skriva ner några av de dysfunktionella tankar som hon har och sedan skriva om dem till funktionella tankar, till exempel “Jag är så värdelös - Jag är så värdefull”.
  • Fundera vidare: Inom kognitionspsykologin menar man att tanken kommer före känslan. Det innebär att det är tankarna som triggar de känslor som du får. Vilka känslor tror du Frejas dysfunktionella tankar väcker hos henne och vad skulle det kunna bli för skillnad om de byttes ut mot de funktionella tankarna som du kommit på?
 • Rosenbergs självskattningsskala är utformad för att kunna mäta vår egen självkänsla. Formuläret innehåller tio påståenden som man ska ta ställning till. Följande tre påståenden är hämtade från formuläret: “Jag har en positiv inställning till mig själv”, “Jag känner mig minst lika värdefull som alla andra” och “Ibland känner jag att jag är helt värdelös". Din uppgift blir nu att utifrån det sedda filmklippet motivera och förklara hur du upplever Frejas självkänsla utifrån dessa tre påståenden.

Rosenbergs självskattningsskala finns att hämta på nätet. Gör en skattning av din egen självkänsla utifrån formulärets tio påståenden. Fundera över vilka faktorer som har påverkat och bidragit till den självkänsla du har. Sammanställ dessa i en lista. Om du vill kan du också dela upp dem under två olika rubriker, där du sorterar efter vad som har haft en positiv inverkan och vad som har haft en negativ inverkan.

Utvecklings- och personlighetspsykologi

 • En människas medfödda förhållningssätt till världen kallas inom psykologin för temperament. Temperamentsforskningen har i sina studier visat, att det temperament barn uppvisar under de första levnadsåren, ofta fortsätter påverka beteendet genom hela livet. Fördjupa dig i ämnet och ta reda på vilka de olika temperamentsfaktorerna är. Analysera Freja utifrån dessa faktorer och skriv sedan ihop hans temperamentsprofil.
 • Femfaktorteorin beskriver en människas personlighet utifrån fem universella personlighetsdrag. Fördjupa dig i ämnet och analysera därefter Freja personlighet utifrån teorin.

Klinisk psykologi

 • PTSD är en förkortning som på svenska står för posttraumatiskt stressyndrom. Detta kan drabba den som varit utsatt för eller bevittnat ett trauma. Fördjupa dig i ämnet och undersök därefter om du kan hitta tecken och symptom hos Freja som visar att hon drabbats av PTSD och vad för behandling hon är i behov av för att läka det trauma hon har varit med om.
 • Självskadebeteende har oftast en koppling till någon form av psykisk ohälsa och kan vara ett sätt att hantera starka känslor av ångest och oro. Att skada sig själv fysiskt blir ett sätt att dämpa den smärtan man upplever inombords. Undersök och kartlägg om Freja har ett självskadebeteende och vad för behandling hon är i behov av för att må bra långsiktigt.
episodebild

Cille levde i en destruktiv relation under nästan ett år. Hon försöker nu komma över de svåra upplevelser som hon varit igenom, men hindras av att hon hela tiden hör en röst i sitt huvud som berättar hur dålig och värdelös hon är. Kommer Cille kunna göra sig kvitt rösten i huvudet, så att hon till slut får möjlighet att läka det trauma som hon varit igenom?

Begreppslista

 • våld i nära relationer
 • psykiskt våld
 • fysiskt våld
 • trauma
 • dysfunktionella tankar
 • funktionella tankar
 • självbild
 • självkänsla
 • temperament
 • egenskaper/personlighetsdrag
 • antisociala störningar

Frågor

 1. Vilken bild verkar Cille ha av sig själv?
 2. Vem är “skuggan” som hon känner sig förföljd av?
 3. Vad tror du att Cille menar när hon säger att hon var i en relation där hon “förlorade sig själv”?
 4. Hur beskriver Cille att hennes partner var mot henne i början av relationen när de precis hade träffats?
 5. Cille berättar att de ganska tidigt i relationen börjar gräla. Vad handlade bråken om?
 6. Vad är det för test på nätet som Cille gör och varför reagerar hon som hon gör på resultatet tror du?
 7. På vilka olika sätt har Cille tagit skada av den destruktiva relation som hon har varit i skulle du säga?
 8. Varför tror du att det är så viktigt för Cille att upprätthålla en fasad där hon visar för andra att hon är glad och mår bra?
 9. Varför tror du att det var så svårt för Cille att lämna relationen hon var i?
 10. Våld i nära relationer innebär stor fara för offret. Vad för olika typer av våld kan man vara utsatt för?
 11. Vad får du för bild av Cilles före detta partner som utsatte henne för våld?
 12. Vad tror du att det kan vara som får en människa att systematiskt utsätta sin partner för våld? Vad kan ligga bakom?
 13. Hur kan Cilles temperament beskrivas?
 14. Vilka fem egenskaper/personlighetsdrag skulle du säga beskriver Cilles personlighet på ett bra sätt?

Arbeta vidare

Kognitionspsykologi, verklighetsuppfattningar och bilden av oss själva

 • Inom kognitionspsykologin är tankarna i centrum och man skiljer på funktionella och dysfunktionella tankar. Funktionella tankar är bra för dig. De stärker och bygger upp din förmåga att ha en sund relation med dig själv och din omgivning. De dysfunktionella tankarna däremot, hindrar dig och din förmåga att ha en sund relation till dig själv och din omgivning. Det är tankar som är skadliga för dig och som påverkar dig på ett destruktivt sätt. Cille har en inre röst som hela tiden matar henne med dysfunktionella tankar. Din uppgift blir nu att skriva ner 5-10 dysfunktionella tankar som Cille hör i sitt huvud och sedan skriva om dem till funktionella tankar, till exempel “Jag är så värdelös - Jag är så värdefull”.
  • Fundera vidare: Inom kognitionspsykologin menar man att tanken kommer före känslan. Det innebär att det är tankarna som triggar de känslor som du får. Vilka känslor tror du Cilles dysfunktionella tankar väcker hos henne och vad skulle det kunna bli för skillnad om de byttes ut mot de funktionella tankarna som du kommit på?

Daniel Kahneman menar att människan har tillgång till två olika tankesystem och som påverkar hur vi hanterar information. Det ena kallar han för system 1, där våra kognitioner sker snabbt och känslostyrt, medan det i system 2 sker kontrollerat och rationellt. Kahnemans forskning har kopplats till aggression. Fördjupa dig mer i ämnet och se om du kan komma fram till vilket tankesystem som eventuellt kan ha varit dominerande hos Cilles före detta partners.

 • Carl Rogers lyfter fram två starka drivkrafter som finns inom människan. Den ena är uppskattningen från vår omgivning och den andra är behovet av en positiv självbild. Det är med hjälp av uppskattningen från vår omgivning som vi utvecklar positiva självbilder. Fundera och skriv sen ner hur du tror att de här två drivkrafterna inom Cille har påverkats av att vara i en relation med en partner som behandlat henne illa.
 • Rosenbergs självskattningsskala är utformad för att kunna mäta vår egen självkänsla. Formuläret innehåller tio påståenden som man ska ta ställning till. Följande tre påståenden är hämtade från formuläret: “Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över.”, “Jag känner mig minst lika värdefull som alla andra” och “Ibland känner jag att jag är helt värdelös". Din uppgift blir nu att utifrån dessa tre påståenden motivera och förklara hur du tror Cilles självkänsla påverkats av att ha varit utsatt för våld i nära relation.

Rosenbergs självskattningsskala finns att hämta på nätet. Gör en skattning av din egen självkänsla utifrån formulärets tio påståenden. Fundera över vilka faktorer som har påverkat och bidragit till den självkänsla du har. Sammanställ dessa i en lista. Om du vill kan du också dela upp dem under två olika rubriker, där du sorterar efter vad som har haft en positiv inverkan och vad som har haft en negativ inverkan.

Utvecklings- och personlighetspsykologi

 • Erik Homburger Eriksons psykosociala utvecklingsteori utgår från tanken att en människa går igenom olika utvecklingsfaser genom hela livet. Varje utvecklingsfas innebär en konflikt som behöver lösas, och de sociala och kulturella erfarenheter som kommer utav detta, är det som formar personligheten. Fördjupa dig i teorin med fokus på den fas som sträcker sig från en ålder av 19-30 år och som kan resultera i närhet eller isolering gentemot andra människor. Analysera därefter Cilles situation utifrån teorin och se om du kan hitta ett svar på vad som talar för och vad som talar emot att hon kommer att lösa utvecklingskrisen med tillfredsställande resultat.
 • En människas medfödda förhållningssätt till världen kallas inom psykologin för temperament. Temperamentsforskningen har i sina studier visat att det temperament barn uppvisar under de första levnadsåren ofta fortsätter påverka beteendet genom hela livet. Fördjupa dig i ämnet och ta reda på vilka de olika temperamentsfaktorerna är. Analysera Cilles utifrån dessa faktorer och skriv sedan ihop hans temperamentsprofil.
 • Femfaktorteorin beskriver en människas personlighet utifrån fem universella personlighetsdrag. Fördjupa dig i ämnet och analysera därefter Cilles personlighet utifrån teorin.

Klinisk psykologi

 • Risken att bli utsatt för våld i nära relation ökar om din partner är exempelvis narcissist eller lider av personlighetssyndrom av antisocial form. Fördjupa dig i ämnet och undersök hur arv och miljö kan påverka utvecklandet av narcissism och antisocial personlighetsstörning. Undersök även om du kan hitta svaret på varför den här personen inte kan “omvändas” utan det bästa du kan göra är att lämna relationen.