Seriebild

LärarhandledningStudera svenska

Studera svenska är fem korta program på enkel svenska som belyser olika aspekter av hur språkinlärning går till och hur man kan ta sig an sitt studerande på ett medvetet vis. Avsnitten ger exempel på hur man kan studera mer effektivt, både i skolan och hemma efter lektionen, utifrån fem teman. Alla avsnitt avslutas med en fråga, för att starta egna tankar kring vilka språkinlärningsstrategier man själv använder sig av och vilka man vill utveckla mer. 

Handledningen bygger vidare på de teman som avsnitten tar upp, och ger förslag på övningar och uppgifter för att befästa och öva de förmågor och tips som syns i avsnitten. Varje avsnitt har även två utskrivbara arbetsblad som stöttar undervisningen, dels i form av bildillustrationer från avsnitten att samtala utifrån, dels i form av konkreta övningar för eleverna. 

Syfte och målgrupp

Målgruppen är vuxna som studerar på Sfi. Serien vill inspirera och motivera till att fundera kring, och samtala med varandra om, hur man studerar. Utgångstanken är att genom konkreta exempel i avsnitten levandegöra det som kan vara svårt att prata om enbart i teorin. Men också att visa upp, och medvetandegöra, studerandet som en aktiv handling och att spegla vuxna som befinner sig mitt i processen att lära sig ett nytt språk. På så vis vill serien bidra med en positiv igenkänning och identifikation till Sfi-eleverna.  

Övningarna och uppgifterna som finns till går att anpassa till olika språknivåer och kurser. Till elever inom A-kursen kan man med fördel använda sig av serien på flera olika modersmål. 

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utbildningens syfte 

Utbildningen ska ge språkliga redskap för att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och
arbetsliv samt fortsatta studier. Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man
lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen

Utbildningens mål och karaktär

- insikter i hur man lär sig språk

- inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en medvetenhet om hur språkinlärning går till och en insikt i det egna lärandet.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Före visning av ett program

Förbered gruppen genom att samtala med eleverna kring hur de lär sig och vad gör för att minnas det de lärt sig, både i skolan och vid studerandet hemma. Gör gärna en EPA (Enskilt-Par-Alla) där de först enskilt får reflektera kring frågor som ”Hur gör du för att minnas att du har en läkartid?” ”Hur gör du för att minnas nya ord?” ”När gör du läxor?” sedan jämför sina svar i par med en klasskamrat, för att slutligen samla tankar och idéer på tavlan tillsammans i helgrupp med alla

Eleverna kanske upplever att det är svårt att studera, att ta till sig ny kunskap och att minnas, men att det är något de inte haft möjlighet eller kunnat reflektera kring. Bra därför att på detta sätt börja med att reflektera kring studieteknik och studievanor och skapat en förförståelse innan visning.

Under visning av ett program

Visa gärna avsnitten i sin tänkta ordning där första avsnittet handlar om att våga prata och att ta kontakt med nya människor. Det andra avsnittet handlar om att hitta tid för att studera och att skapa en fungerande rutin. Övriga avsnitt handlar om minnesteknik, sunda vanor och lässtrategier. 

När ni börjar titta så är det viktigt att uppmana eleverna att titta aktivt och tänka på vad personen i filmen gör. Pausa gärna i filmerna eller gå tillbaka och titta. Filmerna är tänkta som en spegling av elevernas vardag och om den som tittar kan identifiera sig med innehållet genom ”Hon studerar också på Sfi”, ”Han har också ett litet barn hemma”, ”Hon står och väntar på bussen” osv. så kan det vara lättare att ta till sig budskapet. 

Efter visning av ett program

Låt eleverna få samtala/reflektera i par. Alla avsnitt avslutas med en fråga riktad direkt fråga till tittaren. Du kan skriva ut frågan och sätta upp den på tavlan. Ni kan sedan reflektera i helklass kring vad kvinnan/mannen i filmen gjorde. Fråga eleverna hur de brukar göra och samla tips från filmen på tavlan. Arbeta gärna fördjupat kring avsnittet med hjälp av den avsnittsspecifika lärarhandledningen samt med de utskrivbara arbetsbladen och bildbladen till klassrummet. 

Arbeta med programmet

Tanken med programserien är också att du som lärare ska få bättre inblick i hur elevens villkor och förutsättningar för att studera utanför klassrummet ser ut. Vad har de för rutiner? Hur ofta och i vilka situationer stöter de på svenska utanför klassrummet? 

Om språkinlärarstrategier

Det handlar om vad dina elever gör för att lära sig svenska och vad de använder för strategier när de stöter på språkliga utmaningar. Forskning har sett att framgångsrika språkinlärare har tillgång till ett stort antal strategier. Som lärare kan du anpassa aktiviteter och uppgifter så att eleverna får möjlighet att få träna på att använda olika strategier.

Serien presenterar några inlärningsstrategier som kan hjälpa dina elever att bli bättre på att befästa kunskap. Den pekar även på missgynnsamma strategier som snarare stjälper eleven i sin kunskapsinhämtning. Målet är att ni tillsammans får syn på vilka strategier som används i klassrummet så att ni metodiskt kan arbeta för att stärka gynnsamma strategier samt att eleven upptäcker och förstår vikten av att studera och att använda språket utanför klassrummet. 

Vi är alla unika och lär på olika sätt. Det är viktigt att eleven inte känner sig ifrågasatt utan mer att en nyfikenhet för nya metoder väcks och kring att fundera hur man själv lär. 

Några medskick om minnet. 

Goda förutsättningar för lärande kan vara om vi...:  

 • får aktivera fler sinnen vid inlärningssituationen
 • får möjlighet att kroka i den nya kunskapen till tidigare kunskap och erfarenhet
 • får visualisera och associera kring det vi ska lära oss
 • får repetera det vi lärt oss flera gånger, exempelvis: samma dag, dagen efter, och igen en vecka senare
 • studerar i intervaller, gärna med rörelsepauser då och då

För den som studerar på Sfi och vill lära sig svenska snabbare ges här tips om hur man kan använda det svenska språket i sin vardag även utanför lektionen. Att prata mycket och ofta hjälper den som studerar att utveckla sitt språk. Det gör inget om det blir fel, att våga prata lönar sig.

Begreppslista

Gå gärna igenom orden tillsammans både innan och efter att ni tittar på avsnittet.

 • våga
 • utmana sig själv
 • språkcafé
 • samtal

Frågor

Avsnittets huvudfråga: "Vad kan du göra i din vardag för att lära dig mer svenska?”

Kvinnan i filmen utmanar sig själv och vågar fråga när hon väntar på bussen och när hon inte förstår på caféet. Uppmärksamma gärna eleverna på hennes strategier och att hon väljer att inte slå upp ordet hon inte förstår på caféet. Låt gärna eleverna samtala med varandra med hjälp av bildarbetsbladet för att minnas några av situationerna från avsnittet bättre om det behövs bildstöd. 

 1. Brukar du gå på språkcafé? Om du svarade ja, hur ofta går du på språkcafé? Vad gör man där?
 2. Brukar du prata med dina grannar? Vad kan man prata med sin granne om?
 3. Hur kan man fråga i mataffären om man inte hittar en vara?
 4. Hur kan man fråga om man vill ha en mindre/större storlek i klädaffären?
 5. Tittar du på svensk tv? Om du svarade ja, Vad tittar du på? Vad lär du dig av programmet?
 6. Vad kan man prata om eller fråga när man väntar på bussen?
 7. Vad gör du när du inte förstår ett ord?

Arbeta vidare

Rollspel

Att få öva sig i att våga fråga i klassrummet stärker eleverna språkligt och mentalt inför de ”skarpa lägena”. Du kan förbereda några vardagliga situationer. Ta gärna med dig exempelvis ett tomt mjölkpaket, en tröja, en kaffekopp eller liknande rekvisita för att ha något konkret att utgå ifrån. Förbered sedan eleverna på ett scenario och ge dem roller. ”Du står här och väntar på bussen och du undrar om bussen har kommit”. Låt eleverna improvisera och uppmana dem att använda gester och kroppsspråk, samt att lyssna noga på vad den andra säger och försöka interagera.

Situationer att iscensätta

- stå och väntar på bussen

- letar efter en vara i en affär

- står på ett café och undrar över något i menyn

Gör en lista på situationer då man kan behöva prata svenska

I avsnittet listas sådant som kan hjälpa eleven att lära sig svenska utanför klassrummet. Du kan göra en lista tillsammans med eleverna eller använda dig av rubrikerna från filmen och göra en checklista åt eleverna där de får fylla i hur ofta det gör de olika aktiviteterna (varje dag/en gång i veckan/sällan/aldrig). Här finns ett utskrivbart arbetsblad: Självskattning studievanor. Du kan ge eleverna i läxa under några veckor att utmana sig själva att testa att göra sådant som de svarat sällan/aldrig på. Ni kan sedan fylla i checklistan på nytt för att stärka elevens rutiner kring samtalande.

 • Titta på svensk tv
 • Läsa böcker
 • Lyssna på radio
 • Gå på språkcafé
 • Prata med dina grannar
 • Fråga personalen i affären
 • Prata på bussen

Skaffa en språkkompis i studerandet

Uppmuntra eleverna att ta hjälp av varandra. I klassrummet kan du exempelvis använda dig av kamratgranskning av texter. Om dina elever befinner sig på de tidigare kurserna kan ni utgå ifrån kortare texter om vad eleverna gjorde i helgen, på D-nivå kan det vara argumenterande texter som kamratgranskas. Du som lärare anpassar så klart utifrån vad som passar gruppen. 

 • Det kan vara på begriplighetsnivå (Förstår du din klasskamrats text? Be din klasskamrat förklara och kanske ändra mm) 
 • Eller med fokus på argument/meningsbyggnad osv. 

På detta vis kan eleverna få bättre förståelse för hur de kan använda sig av sina klasskamrater som språkresurser och stöd. 

Uppmuntra dem också att ses även utanför skolan. De kanske kan få en parvis läxa där de får öva sig i att hitta en tid som passar, välja en plats att ses på och att sedan lösa en uppgift gemensamt som de får redovisa i klassrummet.  

För att hinna studera svenska på sin fritid är det bra att ha en tydlig planering, och gärna ett schema. Tips och tankar om hur man kan göra för att strukturera sin tid och hur man kan stötta goda rutiner även om vardagen innehåller mycket annat också för en vuxenstuderande.

Begreppslista

Gå gärna igenom orden tillsammans både innan och efter att ni tittar på avsnittet.

 • hinna
 • orka
 • rutiner
 • fokusera

Frågor

Avsnittets huvudfråga: Vad har du för rutiner när du studerar?

Låt eleverna reflektera med hjälp av följande frågor:

 1. Hur ofta tränar du svenska utanför klassrummet? varje dag/någon gång i veckan/aldrig
 2. När passar det dig att studera? Precis innan lektionen/När familjen är på jobbet eller i skolan/När barnen sover/Innan du går och lägger dig
 3. Går det bra att studera i klassrummet? Brukar du bli störd av dina klasskamrater?
 4. Pratar du svenska efter skolan? Kan du prata svenska med någon som du bor med?
 5. Behöver du hjälp att studera?

Arbeta vidare

Några förslag på uppgifter och fördjupande samtal kring elevens rutiner och vanor. 

Samtala om tid

I avsnittet talas om familj, jobb eller andra saker som tar tid. Det är viktigt att man som lärare visar förståelse för att det kan vara stressigt som vuxenstuderande och att det ser väldigt olika ut hur mycket tid man har att kunna studera på. Paret som vi får följa lite i avsnittet gör ett gemensamt schema för förskolehämtning och lämning. Låt eleverna få samtala fritt om sitt vardagspussel. 

Studieschema - från fiktivt case till eget schema

Utgå från ert klassrumsschema och börja med att skapa ett exempelschema för en uppdiktad elev. Använd gärna den utskrivbara schemamallen. Döp den exempelvis till ”Aminas vecka” och fyll i de tider Amina är i klassrummet, kanske studerar hon på förmiddagen. Sedan kan hon ha förskolehämtning eller annan aktivitet på eftermiddagen. Bestäm sedan att hon behöver 30 minuter för att studera hemma varje dag. För att tydliggöra kan man använda sig av olika färger för olika aktiviteter i schemat så att det blir synligt för eleven. ”Amina” har två barn. De somnar klockan 19.00. Låt eleverna få diskutera när det passar bäst för Amina att studera och varför.

Låt därefter eleverna få reflektera över hur mycket tid de själva lägger på skolarbetet. De kan fylla i ett eget schema. Antingen gör de det på egen hand eller med stöttning beroende på hur vana de är. En del elever kan behöva jobba med studieschemat tillsammans med sin lärare, en studiehandledare, eller med en klasskompis. 

 • En samtalsövning till kan vara att de frågar varandra; ”Vad gör du på onsdagar?” ”När gör du läxor?” osv. Detta för att ytterligare synliggöra rutiner. 

Schemat kan ni sedan ha som underlag när ni pratar om tid för läxor och att hinna repetera varje dag i samband med individuella samtal. 

Platser för studiero

Ta gärna upp exemplet från filmen. I filmen ser vi en elev som blir störd av sin lilla dotter i hemmet. Han söker då upp ett bibliotek för att få studiero. Låt eleverna få reflektera över vad de behöver för att kunna fokusera. Vi har olika svårt att koncentrera oss, någon kanske föredrar att ha ”Mozart for studies” på i bakgrunden medan en annan måste ha det knäpptyst. 

 • Låt gärna eleverna få komma med förslag på lugna platser i närområdet som man kan söka upp om det inte går att studera hemma. Ni har kanske ett bibliotek eller studierum i anslutning till er undervisningslokal. Det kan vara fint att ta med eleverna dit och visa var det kan sitta så att de vågar söka sig dit. Använd er av bildbladet för att stötta samtalet.

Att koncentrera sig i klassrummet

Det finns mycket i ett klassrum som kan stjäla fokus från undervisningen. Det kan vara elever som kommer sent och stör i en genomgång, spring ut och in, mobiltelefoner som ringer, trafik utanför, elever som pratar med varandra på sitt modersmål osv. Prata med eleverna om studiero och hur de upplever tiden i klassrummet och kom sedan överens om gemensamma klassrumsregler. 

 • Se gärna över den fysiska klassrumsmiljön. Hur är rummet möblerat? Är väggarna fyllda med information/tavlor? Är gardinerna lugna och sobra eller grälla och skrikiga? Hur är belysningen? Har ni grupprum som eleverna kan ta del av?

Tankekartan "Studera effektivt"

Efter att ha tittat på de två första avsnitten om att våga prata och att planera sin tid kan det vara bra att lista sådant som är viktigt att tänka på för att kunna studera effektivt. Ni kan sammanfatta det i en tankekarta som ni hänger upp så att eleverna påminns om vad de behöver för att kunna studera effektivt. Använd gärna denna tankekarta-mallantingen för helklassdiskussion eller för enskild reflektion. Elever kan också fylla i själva först och sedan samtala alla tillsammans. 

Vilka ord ska man börja med att studera och lära sig? Hur övar du in ord? Avsnittet innehåller fyra tips på hur man effektivt kan lära sig nya ord. Exempelvis hur man använder flash cards.

Begreppslista

Gå gärna igenom orden tillsammans både innan och efter att ni tittar på avsnittet.  

 • sätta upp
 • skapa inre bilder/fantisera
 • sätta in
 • använda

Frågor

Avsnittets huvudfråga är: När behöver du kunna fler ord på svenska? 

Tanken är att medvetandegöra vilka återkommande språkliga situationer man kan se framför sig, och öva strategier och nya ord till sådana situationer. 

Låt eleverna reflektera med hjälp av följande frågor:

 1. Vilka ord behöver du i din vardag?
 2. Hur lär du dig nya ord?
 3. När kan man ett ord?
 4. Vilket är ditt favoritord på svenska?
 5. Minns du vilket som var det första ordet du lärde dig på svenska?

Arbeta vidare

Vilka ord ska eleven fokusera på i sina studier? 

För att avgränsa för eleven är det bra att fokusera på ord som eleven hör eller ser ofta. Vilka ord är det? Låt eleverna få jobba med samtalsfrågorna ovan i detta avsnitt. Du som lärare kan öka elevernas medvetenhet genom att ni samlar ord gemensamt. Eleverna har kanske specifika situationer från sin vardag då de hade behövt kunna vissa ord som tex när det frågades om medlemskap i kassan på Lindex. (en kundklubb, ansöka, bli medlem, samla poäng). 

tips för att lära dig nya ord:

 • Sätt upp lappar
 • Skapa inre bilder/fantisera
 • Gör flash cards
 • Sätt in ordet i meningar

Flash cards

Flash cards eller ordkort är ett bra sätt för elever att träna sig i framplockning av kunskap. Via olika digitala quizplattformar kan ni skapa flash cards digitalt. Annars kan du enkelt skapa en ordkortsmall, eller utgå ifrån denna som du eller eleverna klipper ut. Det kan vara ord från en ordlista som ni skapat tillsammans utifrån det ni arbetar med just nu eller andra ord som eleven behöver kunna. De elever som kan skriva ordet på sitt modersmål gör det på baksidan av ordkortet, annars kan man göra en beskrivning av ordet eller rita en bild. 

Eleven kan behöva ett gem och ett kuvert eller en plastficka.

Låt eleverna öva med ordkorten. De kan sitta i par och förhöra varandra. När eleverna arbetar konkret och taktilt stimuleras även fler sinnen vilket kan gynna inlärningen. Uppmuntra dem att ta fram sina ordkort när de sitter på bussen eller när de har tid över i vardagen. 

Tänk innan du tittar efter!

När eleven tränar med ordkort och är i färd med att lagra ord i minnet så är framplockning en effektiv testmetod för att stärka minnet. Uppmana eleven att ge sig själv och sitt minne lite betänketid.

När kan man ett ord?

Öka medvetenheten hos eleven kring vad vi menar med ordkunskap och när man kan ett ord. Låt dem få fundera kring frågan ”När kan man ett ord?

Förklara sedan för eleverna vad som innebär att ”kunna” ett ord. En del ord kanske man kan mer passivt, medan andra ord mer aktivt.  Samtala gärna kring påståendena nedan på olika vis: 

 • Jag vet vad ordet betyder
 • Jag kan stava ordet
 • Jag kan uttala ordet
 • Jag vet vad det är för ordklass
 • Jag kan böja ordet
 • Jag kan sätta in ordet i en mening

Orddomäner - gruppera ord

I filmen får eleverna se hur Leila och Osman arbetar med ord inom samma domän. Det är vanligt att man arbetar tematiskt i klassrummet och det hjälper eleverna att samla ord och att gruppera. Exempel från filmen: Avboka - väntrum - vårdcentral. Du kan göra en lista med tidigare ord där du blandar ord från olika orddomäner och sedan låter eleverna få sortera/gruppera dem. 

Att härleda ord

I avsnittet samtalar Leila och Osman om ords betydelse och associationer av ord. Ordet vårdcentral får Osman att associera till Centralen (en tågcentral). När han hör ”vård” tänker han först på vår i egenskap av en årstid. Låt eleverna få jobba med slutledning genom att samtala om ord, dess stavning och betydelse. Det hjälper dem att kategorisera och särskilja. Genom det får du också syn på eventuella missförstånd.

Sätta in ordet i meningar

Du kan göra exempelmeningar eller en text där eleverna får välja bland de ord ni arbetar med tillfället och försöka sätta in dem på rätt plats. I filmen förekommer hiss och meningen och exemplet ”Jag tar hissen till våning tre”. Om ni har veckans ord eller diktamen kan du låta eleverna få göra meningar med orden. 

De fyra tipsen ovan för att lära sig ord finns också som bildstöd i detta bildblad att samtala utifrån.

Fyra konkreta tips om hur man kan studera för att minnas och lära sig svenska bättre. Avsnittet uppmanar till att ta eget ansvar och vara aktiv både under lektionen och när man pluggar hemma.

Begreppslista

Gå gärna igenom orden tillsammans både innan och efter att ni tittar på avsnittet.  

 • förstå
 • minnas/komma ihåg
 • plugga/studera
 • repetera

Frågor

Avsnittets huvudfråga: Hur kan du hjälpa dig själv att minnas?

Låt eleverna reflektera med hjälp av följande frågor:

 1. Eleven i avsnittet frågar läraren om skillnaden mellan `vår` och `våra`. Brukar du fråga läraren, eller en klasskompis, när du inte förstår? Varför/varför inte?
 2. Brukar du repetera hemma det som ni har gjort i skolan? Fungerar det bra/mindre bra? Varför/varför inte?
 3. Goda vanor hjälper dig att orka studera, exempelvis att sova tillräckligt länge. Vad kan du mer göra för att stötta din ork?

Arbeta vidare

Hur ska du studera för att minnas?

Låt eleverna få sammanfatta vad de uppfattat från filmen. Vilka tips fick du? 

4 tips för att minnas

 • Fråga och förstå
 • Repetera
 • Äta, sova, motionera
 • Plugga och pausa

Sunda vanor

I avsnittet lyfts äta, sova, motionera fram som viktiga faktorer för att minnet ska fungera bra. Samtala med eleverna om sömn, kost och motion. Du kan använda det utskrivbara bildbladet som illustration och utgångspunkt på tavlan. De får öva sig i att tala om vanor ”Jag brukar sova… timmar per natt”.

Att visa tid

På vilket sätt vi uppfattar och visualiserar tid kan vara väldigt individuellt. Oavsett hur dina elever uppfattar tid så är det viktigt att man som lärare tar med tidsaspekten för olika moment vid lektionsplaneringen och att man även visar det för eleven. När vi visar eller anger hur länge vi förväntar oss att ett moment ska hålla på ger vi eleverna möjlighet att mentalt förbereda sig för uppgiften. Det kan också skapa lugn och bättre möjligheter att fokusera när man vet hur länge man behöver vara koncentrerad. Till sin hjälp kan man ha någon form av visuell tidmätare fäst på tavlan eller stående på katedern.

En sådan kan också hjälpa eleven att vara kvar i uppgiften. Säg att du som lärare vill uppmuntra eleven att jobba mer med sin text och bygga ut den, men eleven tänker att den är klar. Då kan tidvisaren hjälpa dig att visa för eleven att det finns tid kvar att arbeta på. Om man arbetat i klassrummet med att visa tid med ett hjälpmedel uppmuntras eleven att själv använda timern på mobilen eller en äggklocka när den pluggar. Detta för att veta när det är dags för paus, men också för att få en bättre uppfattning kring hur länge man arbetat med något.

Repetition

Förklara för eleverna att de behöver repetera för att minnas. Ett bra sätt att repetera i klassrummet kan vara att repetera i slutet av ett lektionspass och att inleda nästa pass med att repetera det på nytt. Det är i början och slutet av ett moment som vi minns bäst. Även om innehållet är detsamma kan du variera arbetssätt som gör det hela lite mer stimulerande. Du kan skapa quiz-frågor, be eleverna formulera frågor på innehållet eller göra ett digitalt quiz så att eleverna får öva genom framplockning. 

Använd gärna den utskrivbara bilden där det illustreras hur ofta man kan behöva repetera för att minnas.

Varför är det viktigt att kunna läsa texter på svenska? Tankar bakom hur man bäst tar sig an en ny text och några tips på olika lässtrategier. 

Begreppslista

Gå gärna igenom orden tillsammans både innan och efter att ni tittar på avsnittet.  

 • texter
 • möta
 • översätta

Frågor

Avsnittets huvudfråga: Vilka texter möter du i din vardag?

Låt eleverna reflektera med hjälp av följande frågor:

 1. Brukar du läsa på skyltar?
 2. Får du mejl från barnens skola eller förskola?
 3. Brukar du skriva lappar?
 4. Hur gör du om du inte förstår en text?

Arbeta vidare

I avsnittet exemplifieras med olika texttyper så som skyltar, papperstidningar, brev, webbtexter mm. Reflektera gärna tillsammans med den utskrivbara illustrationen. 

Autentiskt material

Ge eleverna i läxa att fota av en text i sitt trapphus eller på annan offentlig plats. I ett trapphus kan elever tex träffa på annonser (Köpa/Sälja), kallelser (årsmöte), inbjudningar (gårdsfest), viktig information, en lapp (”Kära grannar..”) De kan sedan mejla dig bilden som du skriver ut. Låt eleverna få sitta i grupper och prata om de olika avfotade texterna. Var hittade du texten? Var det i hissen eller hängde det på en anslagstavla? Är det reklam eller viktig information? 

Låt eleverna få samtala om disposition, rubrik, bilder, ordval. Gruppera det som är reklam och det om är viktigt information och prata om kännetecken. Detta lär eleverna att sovra och att bli mer källkritiska.

·       Innehåll: Vad tror du att texten handlar om?

·       Läsning: Läs långsamt flera gånger.

·       Understrykning: Stryk under skriv upp ord som du inte kan

Titta gärna på filmen flera gånger med eleverna och pausa och samtala om strategier. Ordet strategier kan vara svårt, du kanske istället kan tala om hur. Varför gör han så?

Fördjupad förståelse

Alla är unika och vi lär på olika sätt, men att få presenteras för olika vägar till inlärning gör att eleven bättre förstår hur den lär och kan också få nya redskap för att lära sig.

Tålamod och nyckelord

I filmen ser vi en man som brottas med förståelse av ett utskick han fått i brevlådan, men han ger inte upp. Uppmuntra eleverna till liknande detektivarbete. Alla texter behöver man inte förstå ordagrant men vilka är nyckelorden

Samtala om mannen i filmen. Även om du inte talar om strategier med eleverna kan ni samtala om vad han gör och hur han handskas med texten. Det är något som många har svårt för men du som lärare kan stryka under och markera nyckelord. 

Märk din cykel!

Du vill att eleverna ska förstå vikten av att lyfta blicken och vara läsande i sin vardag. Om dina elever har tillräckligt med språk kan du använda dig av originaltexten från filmen. Alla utskrivbara dokument finner du även på UR Play vid varje avsnitts "Arbetsblad”. Låt eleverna få arbeta med arbetsbladet i smågrupper. Vem är avsändaren? Varför får man ett sådant brev? Vad säger rubriken? Vad ser du på bilden?

Förklara att det står i utskicket att cyklar kommer att flyttas, tas bort. Låt eleverna få fundera kring konsekvenserna av det. Indirekt handlar texten om honom då han påverkas av att få sin cykel bortforslad om han inte märkt den.

Hur arbetar du med inlärningsstrategier i ditt klassrum? Hur får du syn på vilka strategier dina elever använder sig av?

Referenser / källor

Tips på vidare läsning kring minnet

    ”Hur du får dina elever att lära sig” av Yana Weinstein, Megan Sumeracki & Oliver Caviglioli

    ”Bli hjärnsmart” av Johan Rapp

Tips på vidare läsning om språkinlärarstrategier

    ”Språkdidaktik för sfi - att undervisa vuxna andraspråkslärare” av Annika Norlund Shaswar & Åsa Wedin