Seriebild

LärarhandledningAllt om porr - teckenspråkstolkat

Forskning visar att unga vill prata mer om porr. Den här serien grundar sig på elevers egna frågor om porr, samt på skolans uppdrag utifrån Lgr22. Experter på olika frågor, personer med inblick i branschen samt en ungdomspanel svarar på frågorna. De som medverkar i programmet är personer med olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter.

Det visas ingen porr i serien. Målet under produktionen av serien var hela tiden att "visa inget, men berätta allt". 

En panel med högstadielärare i olika ämnen har varit med och granskat allt under hela produktionen. Deras synpunkter har varit väldigt viktiga. 

Det finns åtta avsnitt i serien. De olika avsnitten passar olika ämnen. Till exempel passar Lagligt och olagligt särskilt väl för samhällskunskap och Kroppen och hjärnan passar biologi. Men alla avsnitt tar upp värdegrundsfrågor som makt, samtycke och relationer. 

I en del avsnitt har det klippts in arkivklipp från förr. De syftar till att visa på att en del förhållningssätt kring porr har ändrats och andra har inte alls gjort det.

Du som lärare kan börja med att titta på avsnitt 8  - Vuxenspecial. Där får du tips på förhållningssätt och vad unga efterfrågar i samtal med vuxna.

Binogi har också material om SSR och porr. Deras lärarhandledning och filmer är publika under vårterminen 2024.

Se gärna också

Tack gud jag är homo - teckenspråkstolkat
100 frågor om sex
Dör för dig - teckenspråkstolkat
Orka plugga - Sex och samlevnad

Syfte och målgrupp

Målgruppen är högstadiet

Syftet är att öka kunskapen om hur porr påverkar oss och våra relationer och hur juridiken och branschen omkring porren ser ut. Många unga vill prata mer om porr. Det står även i läroplanen att elever ska ges möjlighet till diskussioner om bland annat pornografi. Fokus ligger på att få igång diskussioner i ett klassrum kring värderingar och samtycke. Stor vikt har lagts vid att aldrig hamna i en situation där någon i klassrummet känner sig utpekad eller skild från gruppen.

Målet är att fler ska prata om porr och att serien ska fungera som ett underlag för diskussioner om samtycke, värderingar, normer och sex. Serien passar inom flera ämnen. 

Lgr22 - Skolans värdegrund och uppdrag
Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Det finns även grund för att ta upp pornografi i flera kursplaner: 

Bild

- Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.

- Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.

Biologi

- Människans reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek, ansvar, samtycke och ömsesidighet. Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel.

Religion

- Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik.

- Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

Samhällskunskap

- Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Om handledningen

Den här handledningen innehåller avsnittsspecifika delar som riktar sig till dig som lärare. Det finns förslag på övningar och elevfrågor, begreppslistor och faktarutor för varje avsnitt. (Källor till de fakta som presenteras där finns i respektive avsnitt. Det finns även en källförteckning längst ner i den här handledningen.)

Rekommendationen är att arbeta lärarlett med serien och uppgifterna. Det kan vara en god idé att vara fler vuxna i klassrummet. Bjud till exempel gärna in någon från elevhälsan. 

Det är viktigt att ha ett respektfullt och inkluderande samtalsklimat. Vidare är det viktigt att vara öppen och inte moralisera. En del av frågorna som tas upp kan uppfattas som känsliga eller kontroversiella av vissa elever. Till din hjälp kan du utgå från råden i den här samtalsguiden.  

HANTERA SVÅRA FRÅGOR OCH KONTROVERSIELLA ÅSIKTER I KLASSRUMMET, SAMTALSGUIDE

Kom ihåg att en del av eleverna kan ha sett på porr, men inte alla. Se till att de aldrig pratar om egna upplevelser och rikta i stället in samtalet på en generell nivå om vad personer i allmänhet tycker och vad samhällets normer är.

Struktur och upplägg

 • De frågor som besvaras i serien finns listade i de avsnittsspecifika delarna nedan. Det kan vara en bra idé att låta eleverna läsa igenom dessa frågor samt begreppen innan de tittar på avsnittet, för att på så sätt skapa en förförståelse för vad avsnittet kommer att handla om. 
 • Fyra-hörnsfrågorna och Heta linjen som finns med i handledningen kan även besvaras genom anonyma mätningar, till exempel med hjälp av en digital app eller en hemsida som Mentimeter, Kahoot eller liknande. Eleverna kan också använda färgade lappar. Det viktiga är att man alltid följer upp elevernas ställningstaganden med  diskussioner. 
 • Skapa gärna en anonym frågelåda för elevernas egna frågor. De kan också skriva frågor om "vad man tror att andra undrar över". Du som lärare kan sedan agera sexualupplysare och besvara påhittade eller verkliga frågor om porr.

Några frågor som passar alla avsnitt

Källkritik

Dela upp klassen i mindre grupper och låt eleverna titta på avsnitten på olika sätt för att undersöka vilka personer i programmen som framför fakta respektive åsikter. En eller flera grupper ska ta reda på vilken fakta som förs fram och en grupp eller flera ska ta reda på vilka åsikter och argument som förs fram. Låt sedan grupperna jämföra – kommer de fram till samma sak? Eller har de tolkat avsnittet på olika sätt vad gäller vad som är åsikter och vad som är fakta? Efter avsnittet kan eleverna jämföra med faktarutan. Reflektera över vilka personer det är i avsnittet som för fram olika typer av information. Vem eller vilka för fram fakta? Vem eller vilka för fram åsikter? Är det någon som är mer kritisk till porr och vem för mer fram fördelar med porr? Jämför gärna experterna, men även panelen med ungdomar. 

Normer

Vilka normer kommer fram i avsnittet? Är det något som tas för givet, som inte uttalas? Vad verkar vara ”bra” och vad verkar vara ”fult”? Vad verkar vara självklart och vad verkar betraktas som något speciellt eller udda? Tänk särskilt på normer om sexualitet och könsidentitet.

Lagstiftning

Berör avsnittet någonting om lagar? Ta reda på vad det finns för lagstiftning som bestämmer vad som är tillåtet och inte tillåtet kopplat till avsnittet. Umo.se kan vara en bra sida att använda som hjälp. 

episodebild

Vad är porr och vilka är det egentligen som tittar? Vi undersöker orsaker och mönster, varför porr väcker så starka känslor och hur porren har förändrats över tid.

 • Sverige blev år 1971 det andra landet i världen att legalisera porr.  
 • Pojkar börjar söka efter porr runt 12 års ålder och flickor runt 14 års ålder.
 • 28% av unga pojkar tittar på porr en eller flera gånger i veckan, medan 3% av flickorna gör det.
 • Jämfört med för 15 år sedan så är det idag färre unga som tittar på porr. Men de som tittar ofta har blivit fler. 
 • Majoriteten av unga under 18 år har inte sett porr det senaste året.

Begreppslista

Gå gärna igenom begreppen innan ni tittar på avsnittet. 

 • Samtycke – att på något sätt uttrycka att man vill samma sak.
 • Yttrandefrihet – en lagstadgad rättighet att människor får uttrycka sig i fritt, till exempel genom skrift, konst och tal.
 • Softporn – ”mjukare” porr. Vad som uppfattas som ”mjukare” kan vara individuellt.
 • Sextrafficking – människohandel där människor utnyttjas genom att tvingas att sälja sex för pengar. Ofta är det någon annan än den som utnyttjas för sex som tjänar pengarna. Människohandel är inte tillåtet.

  Frågor

  Reflektera över avsnittet:

  Låt eleverna diskutera dessa frågor i mindre grupper, sammanfatta sedan i helklass.

  • Vad tycker ni om avsnittet?
  • Är det något ni inte håller med om?
  • Är det något som är extra viktigt i avsnittet? 
  • Var det något som ni inte visste sedan tidigare?
  • Var det något som överraskade er?


  Avsnittets frågor

  Dessa frågor besvaras i avsnittet. Läs gärna igenom frågorna innan ni tittar, för att skapa förförståelse. Ni kan också repetera avsnittet med hjälp av frågorna. Eleverna kan också arbeta två och två försöka skriva ner svaren efter att de tittat. De kan även ta hjälp av faktarutan ovan. Sammanfatta i så fall i helklass. 

  1. Vad är porr? (Låt eleverna arbeta i mindre grupper och be dem att göra en lista över de svar som de olika personerna i avsnittet ger på den frågan. Tycker eleverna att det är tydligt vad som är porr och vad som inte är porr?)
  2. När börjar unga porrsurfa?
  3. Vilka unga tittar mest?
  4. Varför tittar unga på porr?
  5. Hur har synen på porr förändrats?
  6. Varför väcker porr så starka känslor?
  7. Har majoriteten av unga under 18 år sett porr på nätet under det senaste året?
  8. Är det fler eller färre unga som tittar på porr idag jämfört med för 15 år sedan?


  Diskutera i par eller mindre grupper

  • Finns det mode i porr och hur påverkar det människors förväntningar på sex?
  • Går det att undvika porr och hur kan man agera om man får sexuellt/pornografiskt material fast man inte vill?
  • Asexualitet och ointresse för porr förekommer bland både unga och äldre, men det är inte så ofta man pratar om detta. Fundera på varför det kan vara så. 


  4-hörnfrågor

  Ge följande instruktion till eleverna: Välj det hörn/alternativ du tycker stämmer bäst. Det sista hörnet kan inte vara en kombination av de tre första, utan det ska vara ett nytt förslag eller idé som du har. Det är helt ok att byta hörn om du hör någon förklara hur den har tänkt och du nu tänker om.

  1. Det kan vara lätt att tro att alla tittar på porr. Men majoriteten av unga under 18 år har angett att de inte sett porr under det föregående året. Varför kan det vara lätt att tro att alla tittar på porr?

  • Om man tittar på porr så betyder det att man är bra på att ha sex och det är viktigt i vårt samhälle.
  • De som kollar på porr pratar mycket om det och då kan det verka som att alla gör det. 
  • Grupptryck gör att man säger att man kollar på porr, trots att man inte gör det.
  • Eget förslag.

  2. Vad kan man få ut av att titta på porr? 

  • Man kan lära sig om sex.
  • Man kan bli upphetsad och njuta.
  • Man kan bli stärkt i sin identitet och bli inspirerad.
  • Eget förslag.

  3. Vad kan vara dåligt med porr?

  • Eftersom allt är fejk och fullt av begränsande normer lär man sig inget om riktigt sex.
  • Man kan bli äcklad och avtänd eftersom det inte går att vara säker på om någon utnyttjas.
  • Självförtroende och kroppsuppfattning påverkas negativt.
  • Eget förslag.


  Heta linjen

  Be eleverna att ställa sig någonstans läng en tänkt linje mellan ytterpolerna JA och NEJ. Det går inte att ställa sig exakt i mitten, de måste välja sida. Säg dessa två påståenden i tur och ordning: 
  - Porr kan göra så att samhällets machokultur förstärks.
  - Samhället har en machokultur som gör att porren ser ut som den gör.  
  Följdfråga: På vilket sätt drabbar machokultur heterosexuella killar, tjejer och hbtqi-personer? Vad mer i vårt samhälle stärker eller ifrågasätter machokultur? Låt eleverna sätta sig i smågrupper och resonera och lyft sedan frågan i helklass.

  1. Det är bra om du som lärare är närvarande och inlyssnande under samtalen i klassrummet. Det är inte säkert att elever har vare sig erfarenhet eller en egen åsikt om porr. Tvinga ingen elev att uttala sig om den inte vill.

  Arbeta vidare

  Egen reflektion om normer

  Låt eleverna skriva en stund för sig själva. Om det fungerar i klassen – låt dem samtala en stund i mindre grupper om vad de har skrivit och lyft därefter upp i helklass.
  Elevfråga: I den mesta av det vi kallar för mainstreamporr har männen väldigt stora snoppar, många tjejer har stora opererade bröst, det är männen som är mest aktiva och det är mest heterosexuellt sex som visas. Heteronormer påverkar män och kvinnor och alla andra att tro att det finns ett sätt att ha ”riktigt” sex på.

  • Vilka normer tror du påverkar hur vi ser på sex? 
  • Varför är det så tydliga heteronormer i porren? 

  Mer material, länkar och fördjupning

  Umo.se - om porr

  Umo.se - om att sluta titta på porr

  BRIS - om porr

  episodebild

  Hur påverkas relationen av porr? Är jag tråkig om jag inte vill titta? Och kan min partner vara porrberoende? Porr påverkar de flesta av oss - oavsett om vi tittar eller inte.

  • Samtyckeslag - I Sverige har vi en samtyckeslag som gör att det är olagligt att ha sex med någon som inte har gett sitt samtycke till att ha sex
  • Det finns ett samband mellan sexuellt våld och porr, men det betyder inte att den som tittar på porr blir sexuellt våldsam. Om man redan är sexuellt våldsamt så kan man dras till porr som innehåller våld.
  • Det är ett brott att tvinga någon att skicka nakenbilder. Det är också ett brott att skicka vidare nakenbilder man har fått till någon annan.
  • Det är ett brott att skicka nakenbilder till någon som är yngre än 15 år och att tvinga någon att titta på nakenbilder. Den typ av brott det handlar om kan vara sexuellt ofredande, barnpornografibrott, olaga integritetsintrång.
  • Det är olagligt att tvinga någon att titta på porr.
  • 26% av de som är ihop med någon tittar på porr.

  Begreppslista

  Gå gärna igenom begreppen innan ni tittar på avsnittet. 

  • Nudes - nakenbilder
  • Dickpick - en bild på en penis
  • Samtycke - att ge sitt samtycke betyder att man vill något eller håller med. Man tycker samma. I Sverige är det olagligt att ha sex med någon som inte har gett sitt samtycke. Samtycke är att säga ja till något helt frivilligt utan våld, tjat eller andra påtryckningar.  
  • Cisperson - en person vars könsidentitet stämmer överens med det kön den blev tilldelad vid födseln. Till exempel att födas med snippa, få ett kvinnligt personnummer och känna sig som kvinna under hela livet. Ett sätt att förklara det är att den som inte är transperson är en cisperson.
  • Heteronormativitet – normer som gör att heterosexualitet ses som det som är ”normalt”. 

   Frågor

   Reflektera över avsnittet

   Låt eleverna diskutera dessa frågor i mindre grupper, sammanfatta sedan i helklass.​

   • Vad tycker ni om avsnittet?
   • Är det något ni inte håller med om?
   • Är det något som är extra viktigt i avsnittet? 
   • Var det något som ni inte visste sedan tidigare?
   • Var det något som överraskade er?

   Avsnittets frågor

   Dessa frågor besvaras i avsnittet. Läs gärna igenom frågorna innan ni tittar, för att skapa förförståelse. Ni kan också repetera avsnittet med hjälp av frågorna. Eleverna kan också arbeta två och två försöka skriva ner svaren efter att de tittat. De kan även ta hjälp av faktarutan ovan. Sammanfatta i så fall i helklass. 

   1. Kan porr påverka en kärleksrelation?
   2. Hur många porrsurfar när de är i en relation?
   3. Hur vanligt är det att unga ser på porr tillsammans med andra?
   4. Hur många vill testa saker de sett i porrfilmer? 
   5. Hur många har testat saker de sett i porrfilmer?
   6. Har nudes och dickpicks ökat?
   7. Påverkar porr självförtroendet?
   8. Finns det samtycke i porr?
   9. Finns det något samband mellan porrtittande och sexuellt våld?

   Faktafrågor - undersök lagen

   Låt eleverna undersöka vad det är för typ av brott att:

   • pressa någon till att titta på porr.
   • tvinga någon att skicka nakenbilder.
   • sprida vidare nakenbilder eller sexfilmer som man har fått av någon annan.
   • lägga upp nakenmaterial av någon annan utan dennas samtycke på en porrsajt.

   Förslag på sidor där det kan finnas bra svar: Umo.se, Bris.se, Polisen.se, Internetkunskap.se

   Porr med samtycke?

   I porrfilm kan man inte alltid vara säker på om det förekom samtycke, eftersom det är svårt att kontrollera i efterhand vad som skedde under inspelningen och om alla inblandade ville göra allt de gjorde. Finns det någon sorts porr där man är helt säker på att ingen blir utnyttjad? Låt klassen reflektera i mindre grupper. (Ett svar är till exempel tecknad porr och porrnoveller.) 

   Heta linjen

   Be eleverna att ställa sig någonstans läng en tänkt linje mellan ytterpolerna "absolut inte" och "självklart" Det går inte att ställa sig exakt i mitten, de måste välja sida. Säg dessa påståenden och låt eleverna placera ut sig på linjen. Diskutera sedan tillsammans. 
   - Om man är ihop med någon så är det ok att titta på porr under stunder som man inte är tillsammans. 
   - Att titta på porr när man är ihop med någon är samma sak som att vara otrogen. 
   Porr kan påverka vad vi förväntar oss av vår sexuella partner.
   - Om man tittar på porr så blir sex med ens partner mindre spännande.

   4-hörnfrågor

   Ge följande instruktion till eleverna: Välj det hörn/alternativ du tycker stämmer bäst. Det sista hörnet kan inte vara en kombination av de tre första, utan det ska vara ett nytt förslag eller idé som du har. Det är helt ok att byta hörn om du hör någon förklara hur den har tänkt och du nu tänker om.

   1. Om du märker att någon pressar någon annan att titta på porr, hur skulle du agera?

   • Berätta för någon vuxen som du litar på.
   • Säga åt personen att det kan vara brottsligt.
   • Sluta umgås med personen.
   • Eget förslag.

   2. Ett uttalat samtycke syns inte alltid i porr. Det kan se ut som att en del har sex mot sin vilja och man kan vara osäker på att de som är involverade verkligen vill göra det de gör. I verkligheten - hur kan samtycke visas eller frågas efter på olika sätt? Välj det alternativ du tycker stämmer bäst. 

   • Genom att fråga och prata med varandra.
   • Genom att visa med kroppen.
   • Genom att skriva ner vad man vill göra i en chatkonversation eller liknande, och sedan  bekräfta det när man ska ha sex.  
   • Eget förslag.​

   3. Josephine och Emma har varit tillsammans en månad och de vet att de båda vill ha sex tillsammans. Hur kan de ta reda på vad den andra eller en själv tycker är skönt att göra?

   • Fråga den andra vad den verkar tycka är skönt att göra.
   • Berätta för den andra vad en själv tycker är skönt att göra.
   • Fråga kompisar vad de tycker är skönt att göra och kanske bli inspirerade.
   • Eget förslag.

   En svår fråga

   Det som kallas för mainstreamporr innehåller ofta en eller flera män som har sex med en eller flera kvinnor. Det är oftast heterosexuellt sex som visas upp och det ser ofta väldigt likadant ut. Hur tror ni att heterosexuella cispersoner påverkas av porr? Påverkas homo- eller bisexuella och transpersoner på liknande sätt eller på andra sätt? Pratar de nånting i avsnittet om det?

   1. Det är bra om du som lärare är närvarande och inlyssnande under samtalen i klassrummet. Det är inte säkert att elever har vare sig erfarenhet eller en egen åsikt om porr. Tvinga ingen elev att uttala sig om den inte vill.

   Arbeta vidare

   Debatt: Påverkar porr självförtroendet?

   Dela upp klassen i två grupper och instruera ena halvan att argumentera för att porr kan skapa ett bättre självförtroende och instruera andra halvan argumentera för att porr skadar självförtroendet.

   Skriv ett brev

   Två personer är i en relation och den ena tittar mycket på porr. Den andra tycker att det påverkar deras relation negativt, eftersom det känns som att de har sex på samma sätt som på porrfilm, utan att känna efter vad de själva egentligen vill göra. Skriv ett brev, mejl eller mess till personen som tycker att porren påverkar relationen negativt och ge några råd eller tips på hur den kan prata med sin partner.


   Mer material, länkar och fördjupning

   episodebild

   Varför är det lagligt med pornografi men olagligt att köpa sex? Och hur definieras porr rent juridiskt? Vi pratar om ämnen som otillåtet innehåll, oönskade bilder och hämndporr.
   Det här avsnittet passar bra att arbeta med ihop med avsnittet Porr, vänskap och kärlek. 

   • Pornografi blev lagligt i Sverige 1971.
   • I Sverige har vi en samtyckeslag som gör att det är olagligt att ha sex med någon som inte har gett sitt samtycke till att ha sex. Alla sexuella handlingar måste ha ett samtycke. Det betyder att bara för att någon vill hångla så betyder inte det att den automatiskt har gett samtycke till att ha sex. Eller om någon har haft sex på ett visst sätt så betyder det inte att den också har gett samtycke till annat slags sex. 
   • Det är ett brott att tvinga någon att skicka nakenbilder. Det är också ett brott att skicka vidare nakenbilder man har fått av någon till någon annan. Den typ av brott det handlar om kan vara sexuellt ofredande, barnpornografibrott, olaga integritetsintrång.
   • Det är olagligt att tvinga någon att titta på porr.
   • Barnpornografi innebär sexuellt material på minderåriga. Det är olagligt.
   • Sexköpslag – att köpa sex och att titta på porr är inte samma sak. I Sverige är det inte olagligt att sälja sex, men det är olagligt att köpa sex.

   Begreppslista

   Gå gärna igenom begreppen innan ni tittar på avsnittet. 

   • Minderårig – en person under 18 år.
   • Legalisering – att göra något lagligt.
   • Övergrepp – att göra något mot någon mot den personens vilja. Kan ofta vara brottsligt.
   • Hardcore – hårdare.
   • Samtycke - att ge sitt samtycke betyder att man vill något eller håller med. Man tycker samma. I Sverige är det olagligt att ha sex med någon som inte har gett sitt samtycke. Samtycke är att säga ja till något helt frivilligt utan våld, tjat eller andra påtryckningar.  
   • Hämndporr – inom juridiken kallas det olaga integritetstrång. Hämndporr syftar på att någon sprider nakenmaterial efter att man har gjort slut som hämnd. Det är brottsligt.

    Frågor

    Reflektera över avsnittet

    Låt eleverna diskutera dessa frågor i mindre grupper, sammanfatta sedan i helklass.​

    • Vad tycker ni om avsnittet?
    • Är det något ni inte håller med om?
    • Är det något som är extra viktigt i avsnittet? 
    • Var det något som ni inte visste sedan tidigare?
    • Var det något som överraskade er?

    Avsnittets frågor

    Dessa frågor besvaras i avsnittet. Läs gärna igenom frågorna innan ni tittar, för att skapa förförståelse. Ni kan också repetera avsnittet med hjälp av frågorna. Eleverna kan också arbeta två och två försöka skriva ner svaren efter att de tittat. De kan även ta hjälp av faktarutan ovan. Sammanfatta i så fall i helklass. 

    1. Hur ser lagarna kring pornografi ut idag?
    2. Är det tillåtet att skapa porr?
    3. När blev porr lagligt i Sverige?
    4. Hur man kan veta att man inte tittar på ett brott?
    5. Vad är hämndporr och hur vanligt är det?
    6. Vad ska man göra om man ser något olagligt?
    7. Vad kan man göra om bilder på en själv hamnar på en porrsajt?
    8. Kan jag hamna på en olaglig sida om jag söker på "porr" på nätet?
    9. Är det vanligt att man får virus om man surfar på en porrsida?
    10. Räknas porr som att köpa sex?
    11. Varför är porr lagligt?

    Faktafrågor

    1. Spelar ålder på den som skickar oönskat pornografiskt material till någon annan roll? Är det olika typer av brott och straff om den är under eller över 15 år?

    2. Vad är hämndporr och vad kallas det brottet inom juridiken? Maria Dufva, kriminologen i avsnittet, säger säger att lagstiftningen kring hämndporr är ganska ny. Ta reda på när den lagen kom till och vad det är för lag. Ta hjälp av den här sidan till exempel. 

    Är det olagligt? 

    Om man ser något som verkar olagligt så kan man prata med en vuxen, dokumentera och polisanmäla. Låt klassen prata i mindre grupper och därefter redovisa för varandra.

    • Vilka vuxna man kan prata med om att man har sett porr som man tror är olaglig? Vilka vuxna skulle man vilja prata med?
    • Hur kan man dokumentera porr om man vill anmäla den? Får man till exempel dokumentera barnporr genom att filma det?

    4-hörnfrågor

    Ge följande instruktion till eleverna: Välj det hörn/alternativ du tycker stämmer bäst. Det sista hörnet kan inte vara en kombination av de tre första, utan det ska vara ett nytt förslag eller idé som du har. Det är helt ok att byta hörn om du hör någon förklara hur den har tänkt och du nu tänker om.

    1. Alex och Joseph är tillsammans och Alex vill att Joseph skickar nakenbilder till honom ibland när de inte kan ses på några dagar. Joseph är inte bekväm med det, eftersom han har hört om andra som gjort så och att bilderna då spreds vidare. Alex hotar med att göra slut om inte Joseph skickar nakenbilder. Vad tycker du att Joseph kan göra i den här situationen?

    • Säga till Alex att det inte kommer hända och det får han bara acceptera. 
    • Göra slut med Alex eftersom han hotar Joseph. 
    • Prata med någon annan som Joseph litar på och få råd. 
    • Eget förslag.

    2. Borde det finnas en åldersgräns på porr? I så fall vid vilken ålder och varför? 

    • 13 år
    • 15 år
    • 18 år
    • Eget förslag

    3. Frida och Ben är tillsammans och har haft sex några gånger. Frida har sett en grej i en porrfilm som kanske kan uppfattas som lite ”hårdare” sex. Hon är nyfiken på det och skulle vilja prova tillsammans med Ben. Hur gör man om man vill prova något nytt sexuellt tillsammans med någon annan?

    • Berättar vad man har sett och kollar in hur den andra verkar reagera.
    • Berättar vad man är sugen på att prova och säger samtidigt att man inte är säker på om man kommer att gilla det, men att man vill prova och ta reda på om det känns bra. 
    • Frågar om man får visa det porrklippet och säger att man vill prova det.
    • Eget förslag                
    1. Det är bra om du som lärare är närvarande och inlyssnande under samtalen i klassrummet. Det är inte säkert att elever har vare sig erfarenhet eller en egen åsikt om porr. Tvinga ingen elev att uttala sig om den inte vill.

    Arbeta vidare

    Att polisanmäla

    Låt eleverna ta reda på hur man gör en polisanmälan med hjälp av denna sida på Umo.se.

    Mer material, länkar och fördjupning

    Utbildningsmaterial från polisen för åk 4-9 och gymnasiet

    Näthatshjälpen. Make Equal

    episodebild

    Kan man säga att porr är bara bra eller bara dåligt? Varför är det tabu att prata om och är det moraliskt bättre med tecknad porr? Frågorna är ofta fler än svaren i diskussioner om porr och moral.

    • En studie om porr bland gymnasieelever i årskurs 3 visade att 62% av tjejer tycker porr är kvinnoförnedrande medan det var 48% av de ickebinära och 24% av killarna som tyckte det.
    • 1 av 10 av ickebinära och 1 av 10 av killar tycker att porr ska förbjudas. 3 av 10 av tjejer tycker att porr ska förbjudas.
    • Drygt 1 av 10 unga har sett porr som de tycker innehåller våld eller tvång.

    Begreppslista

    Gå gärna igenom begreppen innan ni tittar på avsnittet. 

    • Fetisch – sexuell lust inför vissa kroppsdelar eller vissa material.
    • Moral – att kunna skilja på gott och ont. Vad som anses gott och ”rätt” kan skilja sig mellan olika grupper och kulturer.
    • Sexualmoral – moral som har med sexualitet att göra.
    • Begär – att känna lust inför något.
    • Skam – en känsla av att inte vara värdig, att skämmas över sig själv.
    • Skuld – en känsla man kan ha om man har gjort något fel eller om någon får en att känna att man har gjort fel utan att man kanske har det.
    • BDSM – en förkortning för bondage, disciplin, submission, sadomasochism. En sexuell praktik som handlar om att leka med till exempel makt, smärta eller att binda varandra. Leker man med BDSM ska man kunna prata ordentligt om vad man gör med varandra och allt ska ske frivilligt, annars kan det vara misshandel eller brottsligt våld.
    • Tabu - att det är förbjudet att säga eller göra vissa saker, till exempel på grund av religion eller normer.

     Frågor

     Reflektera över avsnittet

     Låt eleverna diskutera dessa frågor i mindre grupper, sammanfatta sedan i helklass.​

     • Vad tycker ni om avsnittet?
     • Är det något ni inte håller med om?
     • Är det något som är extra viktigt i avsnittet? 
     • Var det något som ni inte visste sedan tidigare?
     • Var det något som överraskade er?

     Avsnittets frågor

     Dessa frågor besvaras i avsnittet. Läs gärna igenom frågorna innan ni tittar för att skapa förförståelse. Ni kan också repetera avsnittet med hjälp av frågorna. Eleverna kan också arbeta två och två försöka skriva ner svaren efter att de tittat. De kan även ta hjälp av faktarutan ovan. Sammanfatta i så fall i helklass. 

     1. Är det dåligt att titta på porr?
     2. Kan det finnas något bra med att titta på porr?
     3. Varför kan man känna skam av att titta på porr?
     4. Hur många tycker att porr är kvinnoförnedrande? 
     5. Hur många tycker att porr ska förbjudas?
     6. Varför är det vanligare att tjejer är negativa till porr?
     7. Finns det feministisk porr?
     8. Hur många mellan 13 och 16 år som kollar på porr har sett något som de tycker innehåller våld eller tvång?
     9. Påverkas vår moral av att titta på porr?
     10. Går det att ha bra värderingar men bli upphetsad av våld?

     4-hörnfråga

     Ge följande instruktion till eleverna: Välj det hörn/alternativ du tycker stämmer bäst. Det sista hörnet kan inte vara en kombination av de tre första, utan det ska vara ett nytt förslag eller idé som du har. Det är helt ok att byta hörn om du hör någon förklara hur den har tänkt och du nu tänker om.

     Hur kommer det sig att det är fler tjejer och ickebinära än killar som tycker att porr är kvinnoförnedrande? 

     • Det är svårt för killar att sätta sig in i andra perspektiv.
     • För att porren också speglar förnedrande normer mot killar och män.
     • För att tjejer och ickebinära generellt lär sig andra värderingar.
     • Eget förslag

     Diskutera

     • Studier visar att unga hbtqi-personer ibland kan tycka att en del porr (oftast inte mainstreamporr) är positivt eftersom man känner igen sig. Det är inte så vanligt bland heterosexuella cisungdomar att säga att man känner igen sig i porren, ändå menar många av dem att man kan lära sig saker av porr. Hur kan mainstreamporr både vara något man kan lära sig om sex av, samtidigt som nästan ingen känner igen sig i porr? 
      Låt klassen prata i mindre grupper och därefter i helklass.
     • Moral och porrtittande. Det går inte att säga rakt av att moralen förändras till det bättre eller sämre av att titta på porr säger de i avsnittet. 
      • Vad är god moral?
      • Kan det vara ok moraliskt att göra något, trots att man vet att det kanske skadar någon?
      • Är porr skadligt för samhället?
     1. Det är bra om du som lärare är närvarande och inlyssnande under samtalen i klassrummet. Det är inte säkert att elever har vare sig erfarenhet eller en egen åsikt om porr. Tvinga ingen elev att uttala sig om den inte vill.

     Arbeta vidare

     Debatt.

     Dela in klassen i tre grupper och låt ena gruppen argumentera för att porr är kvinnoförnedrande, den andra gruppen att det är mansförnedrande och den tredje gruppen argumentera för att alla, oavsett könsidentitet och sexuell läggning kan lära sig och bli bekräftade av porr. Låt eleverna leta reda på argument för att sedan mötas i en debatt.

     Sök vidare

     Genom avsnittet får eleverna svar på nedanstående frågor, men uppmana dem nu att söka på nätet för att få fram fler fakta för att ta reda på vad unga generellt tycker om porr. Skiljer det sig mellan olika grupper? Tex tycker heterosexuella unga killar på ett annat sätt än homosexuella killar eller ickebinära?

     • Hur många unga tycker att de har sett porr som innehåller våld eller tvång?
     • Tycker unga generellt att porr påverkar synen på sex negativt?


     Svårare uppgift - skriv en åsiktstext

     Dela in klassen i mindre grupper och låt dem skriva en kortare debattartikel, ledare  eller krönika utifrån nedanstående påståenden. Grupperna bör göra lite research för att hitta argument och faktabelägg. Låt alla grupper läsa varandras texter och ge respons på hur väl budskapet är framfört i texten.

     • Porr är kvinnoförnedrande.
     • Porr är inspirerande och lärorikt.
     • Porr är fullt av rasistiska föreställningar.
     • Porr är övergrepp.
     • Porr är identitetsstärkande.

     Mer material och länkar till fördjupning

     Män - Killar om porr

     episodebild

     Vad händer i hjärnan när vi tittar på porr och finns det en diagnos som heter ”porrskadad”? Porr har rykte om sig att vara både beroendeframkallande och försvaga sexlusten. Vi reder ut begreppen. 

     Hjärnan och porr
     När man tittar på porr så aktiveras hjärnans belöningscentrum, som bland annat utsöndrar dopamin. Det kan få följande konsekvenser:

     • Hjärnan associerar minnen av pornografiskt material starkare till belöning än verkligt sex. Detta kan göra att individen hellre ser på porr för njutning än att faktiskt ha sex.
     • Porrtittande kan leda till att individens sexuella vanor och beteenden förändras, eftersom det sexuella beteendet måste likna långtidsminnena av porr för att belöningscentrum ska aktiveras. Man måste alltså härma porr när man har sex för att bli upphetsad.
     • Dopaminutsöndringen från pornografiska långtidsminnen blir starkare än den man får från andra, vardagliga och icke-sexuella, aktiviteter. Det kan leda till att individen hellre tittar på porr än gör andra saker.

     Porrberoende

     • Det finns inte tillräckligt mycket forskning som gör att man kan säga att det finns en diagnos som heter porrberoende.
     • En studie visar att 69% av killar och 80% av tjejer på gymnasiet tror att porr är beroendeframkallande. Men i själva verket är det bara 15% av killarna, 10% av ickebinära och 4% av tjejerna som har svårt att sluta titta på porr.
     • Det finns en del forskning som tyder på att belöningssystemet i hjärnan utvecklar tolerans, eller avtrubbas, av pornografiskt material på ett liknande sätt som den gör när man tar beroendeframkallande substanser som t ex nikotin. Om man tittar ofta på porr kan det därför krävas att innehållet blir starkare för att belöningsupplevelsen ska uppnås; man behöver alltså titta på grövre porr om man gör det ofta.

     Begreppslista

     Gå gärna igenom begreppen innan ni tittar på avsnittet. 

     • Erektion – när en penis blir hård och får stånd.
     • Synbarken – en del av hjärnan som samlar in och tolkar informationen från våra ögon.
     • Hörselbarken – en del av hjärnan som samlar in och tolkar informationen från våra öron.
     • Lustcentra – annat ord för belöningscentrum.
     • Hjärt- och kärlsystemet – organsystem som inkluderar hjärtat och kroppens blodkärl.
     • Beroendeframkallande substanser – ämnen som har förmåga att skapa beroende, till exempel nikotin.
     • Neurotransmittor – ämne som för över impulser från en nervcell till en annan nervcell eller ett organ.
     • Centrala nervsystemet – del av nervsystemet som omfattar storhjärnan, lillhjärnan och ryggmärgen.
     • Hormon – kemikalie som startar, förstärker eller stoppar funktioner i organ.
     • Dopamin – ämne som agerar både som hormon och neurotransmittor i centrala nervsystemet.

      Frågor

      Reflektera över avsnittet

      Låt eleverna diskutera dessa frågor i mindre grupper, sammanfatta sedan i helklass.

      • Vad tycker ni om avsnittet?
      • Är det något ni inte håller med om?
      • Är det något som är extra viktigt i avsnittet? 
      • Var det något som ni inte visste sedan tidigare?
      • Var det något som överraskade er?


      Avsnittets frågor

      Dessa frågor besvaras i avsnittet. Läs gärna igenom frågorna innan ni tittar för att skapa förförståelse. Ni kan också repetera avsnittet med hjälp av frågorna. Eleverna kan också arbeta två och två försöka skriva ner svaren efter att de tittat. De kan även ta hjälp av faktarutan ovan. Sammanfatta i så fall i helklass. 

      1. Vad händer i kroppen när man kollar på porr?
      2. Vad händer i hjärnan när man ser på porr?
      3. Varför reagerar människor olika på porr?
      4. Vad är ämnena serotonin, dopamin och noradrenalin exempel på?
      5. Minskar sexlusten av att kolla på porr?
      6. Är det skadligt att titta på för mycket porr?
      7. Hur många tror att porr är beroendeframkallande?
      8. Hur många tycker att det är svårt att sluta se på por?
      9. Kan man bli porrberoende?

      Sök fakta

      Dela upp klassen in mindre grupper och låt dem söka efter svar på frågorna nedan, både i avsnittet och på nätet. De kan också ta hjälp av texten i rutan nedan samt i faktarutan ovan. 

      1. Vad är egentligen ett beroende? 
      2. Varför blir man beroende av något? 
      3. Hur många tror att porr är beroendeframkallande och hur många har svårt att sluta titta? Vad kan förklara att de siffrorna skiljer sig åt?
      4. De pratar om lustcentra i avsnittet – vad har den delen i hjärnan för funktion?
      5. Panelen pratar om hjärnan och att de tror att belöningssystemet ändras och att man blir beroende av porr - är det en myt eller inte? Vad säger de andra i avsnittet om porr och beroende?
      6. Ta reda på fakta om hur porr och vårt belöningssystem hänger ihop.
      7. Vad är det för mekanismer i hjärnan som gör att det kan vara svårt att sluta titta, trots att man vill sluta?

      Pornografiskt material aktiverar belöningssystemet i hjärnan. Hjärnan svarar då med att skicka ut hormoner och neurotransmittorer – dopamin, noradrenalin, oxytocin, vasopressin och endorfiner. Då får människan en upplevelse av tillfredsställelse, positiv sexuell förväntan, fokus och vakenhet. Könsorganen aktiveras, vilket leder till bland annat erektion och lubrikation (att slidan blir fuktig). Andra effekter blir bland annat ökad kroppstemperatur, rodnad och förminskade pupiller. 

      Dopaminutsöndring sker främst vid beteenden som säkrar individens och artens överlevnad, som att äta, fly, försvara oss och fortplanta oss. Hjärnan är programmerad att få oss agera så att dopamin utsöndras och belöningssystemet aktiveras. Den skapar därför positiva minnen till sådana aktiviteter för att få oss att fortsätta med dem. 

      Minnen av pornografiskt material i hjärnan kan få följande konsekvenser: 

      - Hjärnan associerar minnen av pornografiskt material starkare till belöning än minnen av verkligt sex. Detta kan leda till att personen hellre ser på porr för njutning än att faktiskt ha sex. 

      - När en person har sex kan minnen av pornografi göra att personens sexuella beteende måste likna dessa minnen för att belöningscentrum ska aktiveras. Detta kan göra att personens sexuella vanor och beteenden förändras. 

      - Dopaminutsöndringen från pornografiska minnen blir starkare än vad en person får av andra minnen eller händelser. Det kan göra att personen tittar mer och mer på porr, istället för att göra andra saker. 

      Vissa studier indikerar också att den del av hjärnan som styr moraliska och etiska beslut blir mindre om dopaminutsöndring sker för ofta. 

      Belöningscentrum kan också triggas av beteenden som inte säkrar vår överlevnad, till exempel nikotin och berusning. Dock blir hjärnan mindre känslig för stimulit om det sker för ofta och man måste då öka dosen för att få belöningsupplevelsen. Om man tittar ofta på porr kan det på samma sätt krävas att innehållet blir starkare för att få en belöningskänsla. Därför finns det tydliga tendenser till att man tittar på grövre porr om man gör det ofta.

      4-hörnfråga


      Ge följande instruktion till eleverna: Välj det hörn/alternativ du tycker stämmer bäst. Det sista hörnet kan inte vara en kombination av de tre första, utan det ska vara ett nytt förslag eller idé som du har. Det är helt ok att byta hörn om du hör någon förklara hur den har tänkt och du nu tänker om.

      I avsnittet pratar de om beroende och kickar. När man har fått sin orgasm är det inte lika kul att kolla längre och några i panelen frågar sig ”vad är det jag har bidragit till?”. Vad kan göra att man gör nånting, det måste inte vara sexuellt, trots att det inte känns bra efteråt? 

      • Man kan inte låta bli, det känns som att man inte har något val. 
      • Det är ändå värt det trots en dålig känsla efteråt. 
      • Det är det minst dåliga alternativet och då gör man det.
      • Eget förslag.

      Diskussionsfrågor


      Låt eleverna arbeta två och två och diskutera följande frågor. Sammanfatta sedan i helklass. 

      • Panelen pratar om att porr påverkat deras syn på relationer och att det kanske är lätt att tro att killar, oavsett sexuell läggning, måste vara kåta och drivas av sexlust hela tiden. Tror ni att man påverkas på samma sätt av porr, oavsett sexuell läggning, kön eller könsidentitet?
      • Varför tittar så många på porr?
      • Varför reagerar människor olika på porr?
      1. Det är bra om du som lärare är närvarande och inlyssnande under samtalen i klassrummet. Det är inte säkert att elever har vare sig erfarenhet eller en egen åsikt om porr. Tvinga ingen elev att uttala sig om den inte vill.

      Arbeta vidare

      Egen skrivreflektion
      Låt eleverna skriva en egen reflektion om intimitet.

      Dopamin kan utsöndras även av beröring och intimitet som inte innebär sex. Om man har en romantisk kärleksrelation i en viss ålder är det vanligt att ha sex med varandra. I avsnittet pratar de om att porr har påverkat deras relationer och att det kan uppstå en känsla av krav att det måste vara sexuellt och intimt nästan hela tiden. Sex kan vara intimt, men är det samma sak? Tycker eller tror du att sex och intimitet är samma sak? Kan det finnas intimitet utan sex? Vad är intimitet? Kan man ha intimitet med någon man inte har sex med? Är det viktigt att kunna vara intim med någon? Hur är man intim med någon, till exempel en vän utan att det är sexuellt? Är det olika för tjejer och killar eller ickebinära? 

      episodebild

      Porrfilmer visar människor som har sex så varför säger man att porr är fejk? Vi pratar om skillnaden mellan porr och verklighet och om att porr kan vara ett sätt att lära sig hur sex går till. 

      • En genomsnittlig snopp är 13,12 cm när den har stånd.
      • En studie bland årskurs 3 i gymnasiet uppgav 27% av pojkarna, 23% av flickorna och 48% av de ickebinära att de lärt sig hur kroppar ser ut genom porren. 
      • Samma studie visar att 3 av 10 ser på porr för att lära sig om hur man har sex.
      • Studier visar att unga själva tycker att de kan skilja på porr och verklighet.
      • Cisperson – en person vars könsidentitet stämmer överens med det kön den blev tilldelad vid födseln. Till exempel att födas med snippa, få ett kvinnligt personnummer och känna sig som kvinna under hela livet. Ett sätt att förklara det är att den som inte är transperson är en cisperson.
      • Fifty shades of grey – en skönlitterär bok av E. L. James. Den har stort fokus på sexuella och våldsamma inslag.

      Begreppslista

      Gå gärna igenom begreppen innan ni tittar på avsnittet. 

      • Förspel – brukar syfta på att man hånglar, kanske kysser varandra och tar på varandra på sätt som gör att man blir upphetsad och kåt.
      • Buttplugg – en sexleksak som man för in i rumpan.
      • Enema - tarmsköljning.
      • Penetration - är något förs in i en kroppsöppning. Ofta menar man när penis förs in i slidan.
      • Klitorisstimulering - att beröra klitoris för att få sexuell njutning. 

       Frågor

       Reflektera över avsnittet

       Låt eleverna diskutera dessa frågor i mindre grupper, sammanfatta sedan i helklass.​

       • Vad tycker ni om avsnittet?
       • Är det något ni inte håller med om?
       • Är det något som är extra viktigt i avsnittet? 
       • Var det något som ni inte visste sedan tidigare?
       • Var det något som överraskade er?

       Avsnittets frågor

       Dessa frågor besvaras i avsnittet. Läs gärna igenom frågorna innan ni tittar, för att skapa förförståelse. Ni kan också repetera avsnittet med hjälp av frågorna. Eleverna kan också arbeta två och två försöka skriva ner svaren efter att de tittat. De kan även ta hjälp av faktarutan ovan. Sammanfatta i så fall i helklass. 

       1. Vad skiljer porr från verkligheten?
       2. Hur stor är en genomsnittlig snopp med stånd?
       3. Varför säger man att porrfilmer är fake?
       4. Kan man påverkas av att porrfilmerna och verkligheten skiljer sig åt?
       5. Men vad tycker unga, då?
       6. Hur många har lärt sig hur kroppar ser ut genom porren?
       7. Hur många ser på porr för att lära sig hur sex går till?
       8. Kan man använda porr som sexualundervisning?
       9. Kan unga skilja på porr och verklighet?


       Fejk?

       Det mesta i porrfilmer kan sägas vara trick och fejk, eftersom det är film och ofta att likställa med skådespeleri. Vilka trick pratar de om i avsnittet? Låt eleverna diskutera om de tror att det finns fler trick och fejkade saker i porr som man inte pratar om. Det kan handla om både  kroppar, saker, känslor eller beteenden. 


       4-hörnfrågor

       Ge följande instruktion till eleverna: Välj det hörn/alternativ du tycker stämmer bäst. Det sista hörnet kan inte vara en kombination av de tre första, utan det ska vara ett nytt förslag eller idé som du har. Det är helt ok att byta hörn om du hör någon förklara hur den har tänkt och du nu tänker om.

       1. I avsnittet pratar de olika experterna om att det inför porrfilm görs många förberedelser som man aldrig få se på porrfilm. Varför får man inte se de förberedelserna tror du?

       • För att det skulle bli alldeles för långa filmer.
       • Illusionen/fantasin skulle försvinna. 
       • Porrproducenterna skulle tjäna mindre pengar.
       • Eget förslag.

       2. Många säger att de tittar på porr för att lära sig om sex. Men flera av experterna och filmarna i avsnittet säger att de flesta inte klarar av att ha sex så som man har sex i porrfilmer, man måste träna och förbereda sig länge, men det syns inte i filmen. Så vad lär man sig av porr då, om det mesta ändå är “fejk”?

       • Hur samhällets normer ser på sex.
       • Hur män ser på sex (eftersom de flesta porrproducenterna är män).
       • Trots att det är fejk kan man lära sig om sex och vad man själv tänder på.
       • Eget förslag.

       Heta linjen

       Be eleverna att ställa sig någonstans läng en tänkt linje mellan ytterpolerna. Det går inte att ställa sig exakt i mitten, de måste välja sida. Låt eleverna placera ut sig på linjen utifrån vad de tänker om följande frågor: 

       1. De flesta tjejer, kvinnor och personer med slida kan inte få orgasm utan klitorisstimulering. Ändå ser det ut som om tjejerna i mainstreamporr får orgasm bara av att bli penetrerade.

       • Det är dåligt, det ger en felaktig uppfattning om sex.
       • Det spelar ingen roll, man fattar ändå att det är fejk.

       2. Den mesta porr går ut på att ha penetrerande sex. Det är det som är själva ”sexet” och penetrerande sex visas upp som det viktigaste och mest centrala.

       • Det är dåligt att det är så i porrfilm, eftersom det förstärker stereotyper. 
       • Det spelar ingen roll, man fattar ändå att det är fejk.

       3. En undersökning om porr visar att hälften av de ickebinära tycker att man kan lära sig om hur andra ickebinära kroppar ser ut. Troligen beror det på att de har sökt upp annan porr än mainstreamporren och hittat porr där kroppar ser olika ut, vilket kan vara bekräftande. Är porr en bra källa för att lära sig hur kroppar ser ut? 

       • Ja
       • Nej
       1. Det är bra om du som lärare är närvarande och inlyssnande under samtalen i klassrummet. Det är inte säkert att elever har vare sig erfarenhet eller en egen åsikt om porr. Tvinga ingen elev att uttala sig om den inte vill.

       Arbeta vidare

       Skriv ett brev

       “Porren tog min sexualitet ifrån mig” säger en person i panelen i avsnittet. Vad tror du att han menar med det? Skriv ett brev till honom och låtsas att du är expert på sex och relationer. Vad skulle du ge för råd för att ”få tillbaka” sexualiteten?

       Mer material, länkar och fördjupning

       https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/frageladan/

       episodebild

       Hur går det till på en inspelning? Hur tjänar sajterna sina pengar och är det vanligt med övergrepp? Vi tittar närmare på en ovanlig bransch och svarar på frågor om allt från arbetsvillkor till fackföreningar.

       • Det finns inte direkt några fackföreningar för personer i porrbranschen, men vissa försök har gjorts för att stärka personers rättigheter. 
       • Gratissajter med porr kan bland annat tjäna pengar på annonsintäkter.
       • En porrfilmsinspelning kan bestå av så få som 3-4 personer. Man förbereder sig genom att sminka sig, värma upp, prata om vad man är okej och inte okej med att göra. Man visar också upp tester på att man inte har några könssjukdomar. Sist i proceduren visar man upp sin legitimation och intygar att man inte är påverkad av alkohol eller droger.
       • Väldigt mycket porr spelas in i USA.

       Begreppslista

       Gå gärna igenom begreppen innan ni tittar på avsnittet. 

       • Grooming – när en vuxen tar kontakt med ett barn med en tanke om att efter ett tag utveckla det till en sexuell kontakt. Det är olagligt för den vuxne att göra så.
       • Porrfilmsagent – en person som har koll på vilka bolag som är bra och sköter förhandlingar.
       • Fackförening - kallas också fack. Det är när människor på samma arbetsplats eller i samma bransch går ihop och arbetar för att löner och arbetsvillkor ska bli så bra som möjligt. 

        Frågor

        Reflektera över avsnittet

        Låt eleverna diskutera dessa frågor i mindre grupper, sammanfatta sedan i helklass.

        • Vad tycker ni om avsnittet?
        • Är det något ni inte håller med om?
        • Är det något som är extra viktigt i avsnittet? 
        • Var det något som ni inte visste sedan tidigare?
        • Var det något som överraskade er?

        Avsnittets frågor

        Dessa frågor besvaras i avsnittet. Läs gärna igenom frågorna innan ni tittar för att skapa förförståelse. Ni kan också repetera avsnittet med hjälp av frågorna. Eleverna kan också arbeta två och två försöka skriva ner svaren efter att de tittat. De kan även ta hjälp av faktarutan ovan. Sammanfatta i så fall i helklass. 

        1. Hur är det att jobba med porr?
        2. Hur går en inspelning till?
        3. Vilka söker sig till porrbranschen?
        4. Är det vanligt med övergrepp inom porrbranschen?
        5. Finns det fackförbund i porrbranschen?
        6. Går det att sluta och skaffa ett vanligt jobb?
        7. Om man söker på "porn" på nätet, hur många träffar får man då?
        8. Hur har porrmarknaden förändrats över tid?
        9. Hur tjänar stora porrsajter pengar på allt gratismaterial?


        4-hörnfråga

        Ge följande instruktion till eleverna: Välj det hörn/alternativ du tycker stämmer bäst. Det sista hörnet kan inte vara en kombination av de tre första, utan det ska vara ett nytt förslag eller idé som du har. Det är helt ok att byta hörn om du hör någon förklara hur den har tänkt och du nu tänker om.

        Ninja Thyberg, som har studerat porrbranschen och besökt många inspelningar i USA, säger att nästan alla hon har pratat med har varit med om övergrepp på jobbet. Även om man säger att man är med frivilligt så finns det ett starkt grupptryck. En rapport från Frankrike visar att det är vanligt med gruppvåldtäkter, människohandel och prostitution inom branschen. Det verkar alltså finnas stora risker med att vara i porrbranschen. Varför gör man något, vad som helst, trots att man vet att det är väldigt riskfyllt?

        • Man vet vad man ger sig in på men har inget annat val.
        • Man känner att det ändå kan vara värt det.
        • Man har blivit lurad och manipulerad av andra.
        • Eget förslag.

        Diskussionsfrågor

        • Hur skulle porrbranschen kunna bli bättre? 
        • Finns det någon gräns för vilken pornografi som är okej att producera/konsumera och vem drar gränsen?
        • Finns det några konsekvenser eller risker med att delta i pornografi? Vilka?
        1. Det är bra om du som lärare är närvarande och inlyssnande under samtalen i klassrummet. Det är inte säkert att elever har vare sig erfarenhet eller en egen åsikt om porr. Tvinga ingen elev att uttala sig om den inte vill.

        Arbeta vidare

        Skriv ett brev

        Låt eleverna skriva ett brev och ge råd.
        Adam är rädd för att nakenmaterial på honom ska hamna på en porrsajt. Han och hans pojkvän har filmat varandra när de har haft sex och nu är de inte tillsammans längre. Skriv ett brev till Adam och ge råd om vad han kan göra.

        Rollspel - forumteater

        Låt två elever spela kompisar till en person som funderar på att börja spela in porr när hen blir myndig. Låt eleverna komma med råd till personen. Det är viktigt att de som ställer upp som skådespelare gör det frivilligt! Klassen fungerar som aktiv publik och kan stoppa samtalet när som helst genom att komma med förslag på repliker eller hoppa in i en av rollerna. Låt klassen fundera på vilka råd som tas emot bäst. 

        Mer material, länkar och fördjupning

        episodebild

        Vi vänder oss till dig som är vuxen och vill prata med unga om porr. Kanske är du förälder, lärare eller ansvarar för unga på andra sätt. Här hittar du en introduktion till ungas attityder och vanor, din roll som vuxen och tips på hur du kan inleda första porrsnacket.

        • 55% av killarna och 21% av tjejerna mellan 13 till 18 år har under senaste året tittat på porr. 28% av killarna och 3% av tjejerna tittar varje vecka. 
        • Av 13-16 åringar har 28% sett porr senaste året och av 17-18 åringar har 49% sett porr senaste året.
        • Av 477 pojkar i årskurs ett på gymnasiet svarade noll personer att de hade pratat med någon vuxen om porr någon gång.
        • Sex mot ersättning är ett annat begrepp för prostitution. När man pratar med unga är det vanligare att prata om sex mot ersättning istället för prostitution, eftersom det är fler som kan relatera till att de kanske har haft sex med någon för att få en mobil, en ipad, smycken, dyrt smink eller pengar.

        Frågor

        Reflektera över avsnittet

        Titta gärna på avsnittet tillsammans med andra vuxna, kanske kollegor, partners eller vänner. Prata sedan om frågorna som kommer upp i avsnittet. Det kan också vara en idé att titta tillsammans med barn eller unga och prata om hur unga och vuxna kan bli bättre på att prata om porr med varandra. 

        • Vad tycker ni om avsnittet?
        • Är det något ni inte håller med om?
        • Är det något som är extra viktigt i avsnittet? 
        • Var det något som ni inte visste sedan tidigare?
        • Var det något som överraskade er?

        Avsnittets frågor

        Dessa frågor besvaras i avsnittet. Diskutera gärna frågorna och svaren tillsammans. 

        1. Hur många mellan 13 och 18 år hade tittat på porr under det senaste året?
        2. Hur många mellan 13 och 18 år tittar på porr varje vecka?
        3. Vad är motsvarande siffra för 17-18-åringar?
        4. Hur många under 18 år har tittat på porr under det senaste året?
        5. Hur kommer unga i kontakt med porr?
        6. Kan unga skilja på porr och verkligheten?
        7. Ljuger unga om sin porrkonsumtion?
        8. Hur många av 477 pojkar i årskurs ett på gymnasiet svarade att de hade pratat med någon vuxen om porr någon gång?
        9. Bör vuxna prata med sina barn om porr?
        10. Varför känns det så svårt att prata om porr?
        11. Hur kan ett bra samtal om porr se ut?
        12. Varför är porrfilter omdebatterat?​

        Sandras tips för ett bra samtal om porr

        • Predika inte
        • Lyssna på barnet. 
        • Ligg lågt med dina egna känslor.
        • Undvik att det blir för privat.
        • Det är ok att låta barnet/ungdomen prata med andra vuxna istället.
        • Om du vill initiera ett samtal med ett barn – lägg det lite utanför barnet, till exempel ”jag hörde på radion att många pratar om porr, gör ni det i skolan?”
        • Berätta för barnet att om hen ser något otäckt i porr så kan hen prata med dig eller någon annan vuxen som hen litar på.
        1. VUXENSPECIAL

        Referenser / källor

        Medverkande experter i serien:

        • Puma Sweden, porrskådespelare
        • Frida Garell, barnmorska.
        • Ninja Thyberg, regissör
        • Kim Sylwander, sexualitetsforskare
        • Maria Dufva, kriminolog
        • Fox Foxhage, kurator och sexolog
        • Ängla Eklund, jurist
        • Sandra Dahlén, sexualupplysare
        • Mikis Kanakaris, ungdomscoach
        • Måns Jonasson, internetexpert
        • Stefan Arver, läkare och forskare
        • Patrik Jensen Sahlström, polis
        • Max Schacht, porrskådespelare
        • Patricia Nilsson, journalist
        • Inti Chavez Perez, sexualupplysare
        • Klara Arnberg, historiker
        • Amanda Bredén, porrskådespelare
        • Mariah Larsson, filmvetare
        • Zafira Vrba Woodski, sexualupplysare
        • Helal Chebaro, kurator

        Några undersökningar och rapporter som det hänvisas till i serien:

        • Unga, sex och internet efter #metoo, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2021
        • Kartläggning av kunskap om pornografins påverkan på barn och unga, Barnombudsmannen, 2020-2021
        • Kings' College London, studie med 15 521 män från 16 länder, 2014
        • Pornografins inverkan på barn och unga, Statens medieråd, 2021
        • Helvetet bakom kulisserna, rapport Frankrike, 2022
        • Publikationer, Mälardalens universitet, Mattebo 2013-2018