Seriebild

LärarhandledningHolly Hobbie

Holly Hobbie är en amerikansk serie i tre säsonger med tio avsnitt per säsong. Denna lärarhandledning tillhör säsong 3.

Serien handlar om Holly Hobbie som bor med sin familj på en gård i Collinsville, en småstad i USA.

Se gärna också

Holly Hobbie
Holly Hobbie

Syfte och målgrupp

Tv-serien Holly Hobbie lämpar sig för elever i årskurs 4 - 6, med viss tyngdpunkt på årskurs 5 och 6. Men serien passar även yngre elever, beroende på kunskapsnivå och intressen.

Serien behandlar flera teman utifrån vilka eleverna kan göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper om livet i Sverige. Dessutom fungerar serien väl för ämnesövergripande arbete.

Innehållet i serien ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att relatera till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen genom de olika karaktärerna. Eleverna får även möjlighet att utveckla sina kunskaper om sociala och kulturella företeelser i en typiskt amerikansk småstad, i ett engelskspråkigt land.  

Genom övningarna i de avsnittsspecifika arbetsbladen ges eleverna fortsatt möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga, såväl skriftligt som muntligt. Eleverna får träna på att skriva olika slags texter för olika syften och mottagare (återberättande, beskrivande, argumenterande och instruerande), samt samtala om och kommentera avsnitten utifrån sin förståelse och tolkning av innehållet. Genom arbetsbladen kan eleverna också träna på nya ord kopplade till avsnitten.

Innehållet och språket i serien stämmer väl överens med det centrala innehållet i engelskans kursplan (Lgr22): 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. 
 • Åsikter, känslor och erfarenheter. 
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används. 
 • Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande från olike medier. 
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion. 
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter. 
 • Presentationer, instruktioner, meddelande, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Till varje avsnitt finns tillhörande arbetsblad, där facit finns på sista sidan i respektive dokument.

I denna lärarhandledning finns också tips på hur du kan arbeta med arbetsbladen och använda exponeringstabeller för att främja eleverna språkutveckling.

Arbeta med programmet

Före avsnittet

Den första delen av arbetsbladen tar upp utvalda ord från avsnittet. Orden ska hjälpa eleverna att förstå avsnittets handling samt efterföljande frågor och uppgifter. I arbetsbladen arbetar eleverna med orden på varierade sätt:

 • Översättning till svenska, träna på att slå upp orden i en ordlista (tryckt eller digital).
 • Träna på att använda ordet.
 • Para ihop ordet med en betydelse eller förklaring.
 • Skriva egna förklaringar till orden.
 • Öva muntligt eller skriftligt i par.

​För att aktivera förförståelsen kan ni med hjälp av orden gemensamt fundera över avsnittets handling. Kan orden kopplas till ett tema? Bygg i så fall gärna på med fler ord som eleverna redan kan inom temat. Gör en tankekarta eller lista, och träna på orden, förslagsvis genom att eleverna får säga/skriva egna meningar.

Efter avsnittet

Använd arbetsbladen på det sätt som passar dig och din undervisningsgrupp. Muntliga övningar kan passa att genomföra i par eller mindre grupper. Många av de skriftliga övningarna kan göras muntliga och tvärtom, beroende vad eleverna behöver träna på.

Arbetsbladens andra del inleds med grundläggande övningar, direkt kopplade till avsnittets innehåll. De senare övningarna ställer högre krav på elevernas kommunikationsförmåga. Exempel på övningar som förekommer i arbetsbladen:

 • Lucktexter
 • Förståelsefrågor
 • Grammatikövningar
 • Para ihop påståenden/begrepp
 • Öppna frågor som bygger på egna erfarenheter, utan rätta svar

Begrepp

Vid ordinlärning är det effektivt att exponeras för nya ord och begrepp på flera olika sätt. Särskilt för elever med annat modersmål än svenska kan en sådan modell vara mycket givande då elevens andra språk kan stötta språkinlärningen och spegla de aktuella begreppen. Förbered gärna ifyllda exponeringstabeller för några av de centrala ord som tas upp i respektive avsnitt. Visa dessa i helklass och befäst hur de används. Låt sedan eleverna (efter behov) skapa egna tabeller med aktuella ord och begrepp. Exponeringstabeller är också gynnsamma för att stötta elever som har språkstörning eller andra diagnoser där språklig stöttning behövs för kommunikationen.

Klicka här​ för att komma till en mall för exponeringstabeller.

Arbetsblad