Seriebild

LärarhandledningPlugga historia - historikerns reflektioner

Hur vet vi vad vi vet? Och hur vet vi om det är sant? Historikern Andreas pratar om historiska källor, historiebruk och källkritik. Han berättar också om vad han själv tycker är extra fascinerande om epoken/tidsperioden.

Se gärna också

Plugga historia

Syfte och målgrupp

Målgruppen är högstadiet och ämnet historia. 

Den här serien är ett komplement till serien Plugga historia

Den här serien kopplar främst till de punkter i det centrala innehållet för historia i Lgr22 som handlar om historiska källor och historiebruk.

  • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån käll­kritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
  • Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika ak­tö­rer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.
  • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och på­verka våra föreställningar om framtiden.

Om handledningen

Det här är ett komplement till det pedagogiska materialet till Plugga historia. Tanken är att eleverna tittar på och arbetar med serierna tillsammans. Till Plugga historia finns det en lärarhandledning samt arbetsblad för varje avsnitt. 

Struktur och upplägg

I det här korta materialet finns samma frågor som historikern och programledaren Andreas Marklund besvarar i seriens alla avsnitt. Dessutom finns ytterligare frågor om källkritik, bildanalys och historieskrivning. För fler uppgifter, se det pedagogiska materialet för Plugga historia

Arbeta med programmet

Till varje avsnitt i serien besvarar  programledaren och historikern Andreas Marklund följande frågor: 
- Vad tycker du är mest spännande?
- Vilken aspekt hanns inte med i programmet?
- Vilka aspekter om källkritik finns det i avsnittet?
Låt eleverna skriva ner Andreas' svar på dessa frågor. Var det något som förvånade dem? Eller något som väckte deras nyfikenhet? 

Låt eleverna titta på avsnittet i samband med att de har sett motsvarande avsnitt i Plugga historia. Låt dem sedan fundera på följande frågor:
- Vilka källor har man hämtat kunskap ifrån i avsnittet?
- Är de primär- eller sekundärkällor? Vilken källtillit man kan ha till dem? Varför då?
- Hur har de historiska källorna använts och tolkats i olika tider? Hur ska de användas idag?
- Varför kommer vissa fakta och händelser inte alltid med i historieskrivningen?
- Hur många män respektive kvinnor nämndes eller syntes i avsnittet?  Hur var fördelningen? Vad kan detta bero på? Fundera tillsammans.

Fler frågor om källkritik kan vara: 
- Allt kan inte berättas när historia skrivs. Vad väljs ut och vad väljs bort när historien skrivs ner? Varför? Vilka röster och intressen kommer till tals? Finns det några frånvarande röster som skulle kunna förändra förståelsen av historien om de blev hörda?
- Har du läst om den här händelsen i skolan i ett annat land? Var den annorlunda beskriven där? I så fall, vad kan det bero på?
- Hur kan historieskrivning påverka hur vi förstår historien?
- Hur kan historieskrivning påverka hur vi ser på vår samtid?
- Hur kan historieskrivning påverka hur vi ser på vår framtid?

Bilder
I serien finns det gott om historiska bilder. Låt eleverna välja olika bilder ur avsnittet och söka upp dem på nätet. Sedan kan de besvara följande frågor:
- Vad är det för slags bild?
- När gjordes den? Var det samtidigt som den historiska händelsen eller efteråt? 
- Hur kan det påverka bilden som historisk källa?
- Vem har skapat bilden?
- Vilket syfte kan bilden ha haft då?