Seriebild

LärarhandledningBoktrailern - teckenspråk

I den här serien introduceras eleverna till skönlitterära verk i olika genrer. Här finns samhällsskildringar som utspelar sig i realistiska miljöer i dagens Sverige där huvudkaraktärerna utgörs av ungdomar, som Mizeria och Onsdag kväll strax före sju såväl som dystopin En sekund i taget . En bok är verklighetsbaserad och handlar om konsekvenser av kulturkrockar och om rätten att välja sitt eget liv – Stjärnlösa nätter. Dessutom presenteras en klassiker; Bortbytingen.

Gemensamt för nästan alla berättelser är att de på något sätt skildrar människors levnadsöden; individer som lever i något slags utanförskap, som behöver fly, är identitetssökande och som ofta får betala ett högt pris för sin kamp för tillhörighet, rättvisa och frihet.  

Låt gärna eleverna titta på Boknyckeln i länken nedan. Där får de tips av läsambassadören Nioosha Shams om hur de kan komma igång med läsningen. Det kan vara en god idé att i klassen tillsammans skriva ner råden, kanske på väggen i klassrummet eller i ett gemensamt digitalt dokument. Boknyckeln är endast textad.

Du som lärare kan få inspiration i hur du kan jobba med skönlitteratur i sva-undervisningen i programmet Sva-coachen – allt från bokval, boksamtal, förförståelse till nivåskillnader i klassen tas upp där. 

Se gärna också

Boknyckeln

Syfte och målgrupp

Boktrailern är korta, förklarande och inspirerande litteraturprogram som vill sänka tröskeln för komma igång med läsning för elever som läser svenska som andraspråk. Böckerna presenteras på ett sätt som väcker nyfikenhet och ger förförståelse inför läsningen. "Titta först, läs sen" är grundtanken med serien.  

I skolämnet svenska som andraspråk berörs bland annat följande centrala innehåll i LGR22:

 • Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters bud­skap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i tex­ten.
 • Sammanfattning av texter och analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter och referensramar, olika livsfrågor och om­världs­frågor.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de his­to­ri­ska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, mil­jö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Språkliga strukturer och normer och ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. 
 • Olika former av samtal

Om handledningen

Lärarhandledningen är i första hand tänkt till undervisning i svenska som andraspråk på högstadiet, men kan även användas i ämnet svenska. 

Struktur och upplägg

I de avsnittsspecifika delarna finns uppgifter under rubrikerna Prolog (en inledning inför läsningen), Under läsning och Epilog (efterarbete med boken). Prologen består av tre delar: återberättande, sammanfattning genom att producera ett bokomslag och en uppgift med inslag av informationssökning. Under läsningen finns dels en karaktärsanalys, och dels en uppgift kopplad till bokens språk (ordförråd/stilfigurer/grammatik). Epilogen innehåller en skiss över den dramaturgiska kurvanen skrivuppgift och en diskussionsuppgift. Till en del av uppgifterna finns bifogade arbetsblad.

De avsnittsspecifika delarna har ett elevtilltal och är tänkta att kunna användas direkt av eleverna ihop med de bifogade arbetsbladen. 

Gå gärna igenom följande faktaruta inför arbetet med den dramaturgiska kurvan i de olika böckerna. 

Dramaturgisk kurva är ett slags mönster som berättelser följer. Den brukar ha följande delar: 

1.  Anslag – Ofta börjar en roman med att man kastas direkt i handlingen eller så börjar den med en presentation av karaktärer eller miljö.

2.  Fördjupning – om texten har börjat med en spännande händelse brukar en fördjupning ske där man får en bakgrund till händelsen och/eller en närmare bekantskap med karaktärerna.

3.  Vändpunkt – Något sker som gör att berättelsen tar en ny vändning.

4.  Upptrappning – Spänningen byggs upp.

5.  Klimax – Spänningskurvans höjdpunkt.

6.  Avtoning – Oavsett hur berättelsen slutar tonas ofta spänningen ned. Ibland är slutet öppet och fritt för läsaren att tolka och ibland får läsaren en överraskande lösning på konflikten.  

episodebild

Före läsningen - prolog

I boktrailern berättar Hilvan om boken Mizeria. Titta på avsnittet och arbeta sedan med följande uppgifter. Först efter det läser ni boken.

 • Återberätta utifrån boktrailern vad ni förväntar er att boken kommer att handla om. Vilka förväntningar skapar filmklippet hos dig? Diskutera i helklass och skriv upp nyckelord på whiteboard/smartboard.
 • Sammanfatta i mindre grupper det som avslöjas i boktrailern och era förväntningar genom att göra ett bokomslag. Designa en framsida och skriv en baksidestext.
 • Sök information om Melody Farshin som har skrivit boken. Använd minst tre källor och fyll i mallen i arbetsbladet Författarporträtt

Arbeta vidare

Under läsningen

Karaktärsanalys. Varje kapitel tar utgångspunkt i en karaktär. Beskriv karaktären men följ också hur karaktären förändras under romanens gång. Använd mallen i arbetsbladet Karaktärsanalys Mizeria

Språk: ordförråd. Mizeria utgår från ett antal ungdomar och deras vardag i en förort. Språket innehåller talspråk och slang. Ett sätt att utöka sitt ordförråd är att aktivt söka efter synonymer och sedan ta reda på i vilka sammanhang de används. Sök i boken efter så många synonymer som möjligt till de slang- och talspråksord som finns i arbetsbladet Slang, ordklasser och synonymer i Mizeria. Ta sedan upp orden i helklass och diskutera i vilka sammanhang orden används.

Stilfigurer: berättarperspektiv och perspektivbyte . I Mizeria byter författaren ofta berättarperspektiv och många olika karaktärer kommer till tals. I en Tv-intervju berättar Melody Farshin att anledningen till att det finns så många individer och perspektiv i hennes romaner är att de som bor i orten tycker om att umgås i flock och att boken ska vara så representativ som möjligt.
Diskutera:
1. Hur hade boken förändrats om man i kapitlen i stället fortsatte berättelsen helt ur Alis perspektiv eller enbart ur Aichas perspektiv?
2. Varför tror ni att författaren har valt att skriva Alis och Aichas kapitel i första person (jag-perspektiv), medan Mamma Monas och Baba Husseins kapitel berättas i tredje person?
3. När du läser, vem uppfattar du som den egentliga huvudkaraktären i berättelsen? Ändras det under läsningens gång?

Grammatik: verbets tempus. En text blir ofta rörig om man blandar tempus i samma stycke, men här visas ett exempel där författaren blandar tempus på ett sätt som fungerar väl.
”Jag hittar inte Aichas sneakers men det trillar ut en bild från hennes garderob, ett foto från min och Osmans omskärelsefest. Viiiilka miserabla ansikten. Både jag och Osman ser heelt ledsna ut, i kjol för att kunna vädra medan Aicha står cok glad i mitten med fett stort smajl och tappade tänder. Jag var sex år när jag omskars men jag minns det klart och tydligt, än idag får jag kalla kårar av att känna lukten av desinfektionsmedel.
Vi hade gått hem till Osman en dag och det ar inte som att föräldrar avbokade allt och planerade barnvänliga aktiviteter när dom fick barnvakta andra barn.”
1. Stryk under alla verben i utdraget och gå tillsammans igenom verbens tempus.
2. Vilket tempus används oftast i boken? Ge exempel.
3. Hur hade det förändrat berättelsen om verben hade skrivits i ett annat tempus? Välj ett stycke i boken och ändra tempus. Jämför med varandra.

Efter läsningen - epilog

Dramaturgisk kurva. När du har läst ut boken kan du se att den följer en dramaturgisk kurva. Rita först tillsammans i helklass ut ett par exempel på hur en dramaturgisk kurva kan se ut på en whiteboard/smartboard. Arbeta sedan med mallen i arbetsbladet Dramaturgisk kurva  Rita en kurva som representerar berättarstrukturen i Mizeria. Arbeta på egen hand eller två och två. Placera ut nyckelhändelser i diagrammet.

Skrivuppgift: perspektivbyte. Skriv en kort berättelse med två karaktärer utifrån följande instruktion. 
Rubrik: Flytten
Karaktärer: en person som flyttar ut och en person som flyttar in.
Inledande mening: Dagen hade kommit när det var dags att flytta ut./Dagen hade kommit när det var dags att flytta in.
Instruktion: Skriv en kort historia som handlar om en person som flyttar ut och lämnar sitt hem. Skriv sedan om exakt samma historia men utifrån ett annat perspektiv, nämligen utifrån den personen som flyttar in i samma hem. Deras vägar ska korsas vid överlämningen av nycklarna.

Diskutera begrepp. Melody Farshin talar om att det finns ett mellanförskap, snarare än ett utanförskap och ett innanförskap. Vad menar hon med det? Sök upp orden för att förstå vad de betyder. På vilket sätt fångas mellanförskapet genom karaktärerna i boken? I vilka sammanhang kan man hamna i ett sådant mellanförskap? Kan ni koppla det till er själva eller till någon ni känner?

episodebild

Före läsningen - prolog

I boktrailern berättar Josephine om novellen Bortbytingen. Titta på avsnittet och arbeta sedan med följande uppgifter. Först efter det läser ni boken.

 • Återberätta utifrån boktrailern vad ni förväntar er att novellen kommer att handla om. Vilka förväntningar skapar filmklippet hos dig? Diskutera i helklass och skriv upp nyckelord på whiteboard/smartboard.
 • Sammanfatta i mindre grupper det som avslöjas i boktrailern och era förväntningar genom att göra ett bokomslag. Designa en framsida och skriv en baksidestext. 
 • Se och samla information om Selma Lagerlöf i UR-programmet Människor för ändring – Selma Lagerlöf, jämlikhet. Skriv upp nyckelord under tiden, eller efteråt. Gå tillsammans igenom nyckelorden och sammanfatta på whiteboard/smartboard. Fyll i mallen i arbetsbladet Författarporträtt. ​

Arbeta vidare

Under läsningen

Karaktärsanalys. Skriv ned adjektiv som beskriver de olika karaktärerna i arbetsbladet Adjektiv Det kan vara adjektiv som ni hittar i texten och/eller som ni själva förknippar med de olika karaktärerna.
Diskutera:
Hur förändras karaktärerna under berättelsens gång. Vem är ond och vem är god? Är det tydligt eller har alla karaktärer både onda och goda sidor? Vem/vilka är hjälten/hjältarna?

Språk/grammatik:  Vad är ett substantiv? Vad skillnaden mellan ett abstrakt och ett konkret substantiv? Använd orden i arbetsbladet Substantiv
1. Gå tillsammans igenom vad orden betyder och ange om de är konkreta eller abstrakta.
2. Fyll i mallen i arbetsbladet.

Stilfigurer: Lagerlöf använder sig av bildspråk och uttryck. De finns samlade i en mall i arbetsbladet Stilfigurer. Arbeta med frågorna i arbetsbladet. 

Efter läsningen - epilog

Dramaturgisk kurva. När du har läst ut boken kan du se att den följer en dramaturgisk kurva. Rita först tillsammans i helklass ut ett par exempel på hur en dramaturgisk kurva kan se ut på en whiteboard/smartboard. Arbeta sedan med mallen i arbetsbladet Dramaturgisk kurva  Rita en kurva som representerar berättarstrukturen i Bortbytingen. Arbeta på egen hand eller två och två. Placera ut nyckelhändelser i diagrammet.

Skrivuppgift. I berättelsen får vi följa trollungens tid hos människorna och förstår att människobarnet skyddas av trollkärringen, på samma sätt som hustrun tar hand om trollungen. Vi vet däremot inget mer om människobarnets tid hos trollen. Tänk dig nu att från det att trollkärringen byter barn får vi följa människobarnets tid fram till återföreningen med föräldrarna i stället för trollungens. Hur reagerar till exempel trollkärringens familj och vänner när hon kommer hem med människobarnet i stället för sitt eget barn? Skriv en kort berättelse där sagan utspelar sig i trollens värld fram till dess att människobarnet möter sin pappa på vägen.

Diskutera novellens teman. 
1. Vad är en metafor och vad kan troll vara en metafor för? Vilka skulle kunna vara trollen som vi är rädda för i vårt samhälle?
2. Hat och ondska ställs mot empati och medmänsklighet i den här novellen. På vilket sätt kan ni koppla det temat till det som ni har lärt er om Selma Lagerlöf. Vilket är hennes budskap i den här berättelsen? På vilket sätt är novellens handling ständigt aktuell?

Filmmanus – Teckna/skriv ett manus till en kort sketch/scen där ni byter ut rollerna mot karaktärer i en aktuell situation. Budskapet och själva handlingen är densamma, men trollen och människorna byts ut mot nutida karaktärer. Spela in och visa resultaten för varandra. Se gärna avsnittet om hur man skriver manus i UR-programmet Med andra ord

episodebild

Före läsningen - prolog

I boktrailern berättar Amir om den verklighetsbaserade berättelsen Stjärnlösa nätter. Titta på avsnittet och arbeta sedan med följande uppgifter. Först efter det läser ni boken.

 • Återberätta utifrån boktrailern vad ni förväntar er att romanen kommer att handla om. Vilka förväntningar skapar filmklippet hos dig? Diskutera i helklass och skriv upp nyckelord på whiteboard/smartboard.
 • Sammanfatta i mindre grupper det som avslöjas i boktrailern och era förväntningar genom att göra ett bokomslag. Designa en framsida och skriv en baksidestext. 
 • Sök information om tvångsäktenskap. Vad säger lagarna i Sverige om tvångsgifte och om att gifta sig med släktingar? Hur ser statistiken ut för det antal kvinnor respektive män som tvingas in i äktenskap varje år? På vilket sätt försöker svenska myndigheter förhindra tvångsäktenskapsresor? Sök tillsammans eller i par och gå sedan igenom tillsammans i helklass.

Arbeta vidare

Under läsningen

Karaktärsanalys: I Stjärnlösa nätter möter vi män och kvinnor med olika bakgrund och som på olika sätt påverkas av krocken mellan olika traditioner och kulturer. Tänk att följande frågor ställs till de olika karaktärerna i en intervju och skriv in svaren i arbetsbladet Karaktärsanalys.
1.      Berätta om dina erfarenheter. Något du har varit med om i livet som har påverkat dig extra mycket?
2.      Hur ser du på livet? Vad är viktigt?
3.      Vilka drömmar har du?
4.      När upplever du en krock mellan olika traditioner och kulturer?

Språk: Använd listan i arbetsbladet Ordförråd för att skriva in ord som du inte förstår under läsningen. Anteckna i samma lista:
1. vilken ordklass de tillhör.
2.  minst en synonym till ordet.
3.  en mening med synonymen.

Stilfigurer: Gå tillsammans i helklass igenom meningarna ur boken där Amàr uttrycker känslor och tillstånd. De finns i arbetsbladet Stilfigurer

Efter läsningen - epilog

Dramaturgisk kurva. När du har läst ut boken kan du se att den följer en dramaturgisk kurva. Rita först tillsammans i helklass ut ett par exempel på hur en dramaturgisk kurva kan se ut på en whiteboard/smartboard. Arbeta sedan med mallen i arbetsbladet Dramaturgisk kurva  Rita en kurva som representerar berättarstrukturen i Stjärnlösa nätter. Arbeta på egen hand eller två och två. Placera ut nyckelhändelser i diagrammet.

Skrivuppgift. Skriv i par. Tänk er att kommunikationen mellan Amàr och Amina hade varit uppriktig. En elev skriver ett brev från Amàr till Amina berättar sanningen och en annan elev skriver ett tänkt svar från Amina.

Ta reda på mer om författaren
För att lära känna Arkan Asaad, som är bokens författare, så kan ni titta på hans föreläsning på Lättlästdagen 2017, endast textat.


Diskutera sedan: 
1.Både i boken och i Asaads föreläsningar ligger mycket fokus på pappan. Varför tror ni att det är så? Varför vänder till exempel Amàr mamman ryggen, men fortsätter att söka sin pappas erkännande, trots att det är han som berövar Amàr friheten att välja sitt eget liv?
2. Diskutera de olika kulturkrockar som dyker upp i boken och som även finns med i Asaads personliga berättelse. Till exempel matkultur, man/kvinna, hygien, klädkod. Kan ni känna igen er i något av detta? 
3. Amàr och Arkan Asaad har växt upp i Sverige, men har även traditioner att leva upp till bland familj och vänner. Lyckas de hitta balans i dessa olika roller och i så fall hur? Har ni erfarenhet av något liknande? Går det att hitta balans eller måste man välja?

episodebild

Före läsningen - prolog

I boktrailern berättar Momo om dystopin En sekund i taget. Titta på avsnittet och arbeta sedan med följande uppgifter. Först efter det läser ni boken.

 • Återberätta utifrån boktrailern vad ni förväntar er att romanen kommer att handla om. Vilka förväntningar skapar filmklippet hos dig? Diskutera i helklass och skriv upp nyckelord på whiteboard/smartboard.
 • Sammanfatta i mindre grupper det som avslöjas i boktrailern och era förväntningar genom att göra ett bokomslag. Designa en framsida och skriv en baksidestext. 
 • Sök information. Dystopi är en skönlitterär genre som berättar en historia om en dyster framtid. Ofta har den ett aktuellt verkligt samhällsproblem som utgångspunkt och varnar om vad som skulle kunna hända om vi inte väljer att gå en ny väg. Vanligt i vår tid är att man exempelvis gör dystopiska filmer om livet efter en miljökatastrof (en postapokalyps). Ta reda på mer om dystopier i olika tider och diskutera hur olika historiska händelser har påverkat vilka teman som dystopierna har handlat om.  

Arbeta vidare

Under läsningen

Karaktärsanalys. I den första halvan av boken skildras bara en levande karaktär; Hedvig. Beskriv hur karaktären förändras från det att hon lämnar sin döda familj till bokens slut.  andra halvan kommer Ella in i Hedvigs liv. De har olika sätta att hantera katastrofen. Beskriv likheter och skillnader mellan de båda tjejerna. Använd arbetsbladet Karaktärsanalys 

Språk/grammatik: ordförråd. Redan i det första kapitlet av boken inser Hedvig att hon måste hamstra varor för att kunna överleva. Vad tar hon med sig från skolan? Vad finns redan på bondgården? Vad skaffar hon och Ella när de plundrar affärerna?
a. Skriv en lista på de varor som Hedvig och Ella skaffar för att de ska klara sig på gården. Använd arbetsblad Ordförråd, substantiv
b. Böj substantiven i singular/plural/bestämd/obestämd form. 

Stilfigurer/uttryck och metaforer: inre monolog.
En inre monolog består av de outtalade och ibland omedvetna tankar som ofta används i skönlitteraturen. I den här boken kan man säga att huvudkaraktären för en inre monolog, eftersom hon inte har någon att prata med. Hon kämpar också emot vissa tankar för att orka med vardagen. Använd mallen i arbetsbladet Inre monolog och fyll i de tankar som Hedvig vill undvika och de som hon hellre vill fokusera på.

Efter läsningen - epilog

Dramaturgisk kurva. När du har läst ut boken kan du se att den följer en dramaturgisk kurva. Rita först tillsammans i helklass ut ett par exempel på hur en dramaturgisk kurva kan se ut på en whiteboard/smartboard. Arbeta sedan med mallen i arbetsbladet Dramaturgisk kurva  Rita en kurva som representerar berättarstrukturen i boken. Arbeta på egen hand eller två och två. Placera ut nyckelhändelser i diagrammet.

Skrivuppgift. Det här är en berättelse med ett öppet slut, en så kallad cliffhanger. Man förväntar sig någon typ av fortsättning och det finns också en uppföljare (Spring så fort du kan). I slutet träffar Hedvig och Ella ännu en överlevare, en ung kille. Man får inte veta så mycket om hans bakgrund, men läs de sista sidorna igen och skriv sedan en egen kort historia som berättar om var han befann sig när katastrofen inträffade och vad han har gjort tills dess att han möter tjejerna i skogen. Skriv i jag-perspektiv, som om han berättade sin historia för Hedvig och Ella.

Filmmanus. Gör ett eget dystopiskt drama. Skriv ett manus till en kortfilm/teatersketch med dystopiskt innehåll. Använd er av ett tema som är aktuellt och dra det till sin spets. Tänk att det är en varning om vad som skulle kunna hända om man inte agerar. Ni kan låta er inspireras av boken eller av filmer och nyhetsartiklar.

Diskutera: Känslor är också substantiv. De kallas för abstrakta substantiv. Sök tillsammans i mindre grupper efter abstrakta substantiv som kan sätta ord på känslor som boken framkallar hos karaktärerna och hos läsaren. Leta sedan efter bilder som representerar dessa känslor och gör ett gemensamt collage som illustrerar bokens innehåll.

Före läsningen - prolog

I boktrailern berättar Akad om ungdomsromanen Onsdag kväll strax före sju. Titta på avsnittet och arbeta sedan med följande uppgifter. Först efter det läser ni boken.

 • Återberätta utifrån boktrailern vad ni förväntar er att romanen kommer att handla om. Vilka förväntningar skapar filmklippet hos dig? Diskutera i helklass och skriv upp nyckelord på whiteboard/smartboard.
 • Sammanfatta i mindre grupper det som avslöjas i boktrailern och era förväntningar genom att göra ett bokomslag. Designa en framsida och skriv en baksidestext. 
 • Sök information Boken handlar bland annat om ungdomskriminalitet. Ta reda på fakta om ungdomskriminaliteten i Sverige. Leta efter både statistik och artiklar om kriminalitet. Hur ser det ut i närområdet om man jämför med andra områden. Vilka är de vanligaste brotten? Vad finns det för förebyggande insatser för att hjälpa ungdomar?

Arbeta vidare

Under läsningen

Karaktärsanalys. I Onsdag kväll strax före sju får vi möta sex ungdomar och deras familjer. Det alla har gemensamt är att de går i samma högstadieskola och att de bor i samma förort, Alsta. Alla lever i ett slags mellanförskap där de varken hör helt och hållet till någon kultur och att den situationen präglar deras liv. Fyll i mallen i arbetsbladet Karaktärsanalys om de olika huvudpersonerna under läsningens gång.

Språk: dialoger, anföringsverb, böjning av verb. Ett sätt att få en berättelse att bli levande och rapp är att använda sig av många dialoger. Dessa kan markeras antingen med citattecken, som i boken, eller med talstreck. Träna på att skriva dialoger och jobba med anföringsverben i mallen i arbetsbladet ​Dialog

Efter läsningen - epilog

Dramaturgisk kurva. När du har läst ut boken kan du se att den följer en dramaturgisk kurva. Rita först tillsammans i helklass ut ett par exempel på hur en dramaturgisk kurva kan se ut på en whiteboard/smartboard. Arbeta sedan med mallen i arbetsbladet Dramaturgisk kurva  Rita en kurva som representerar berättarstrukturen i boken. Arbeta på egen hand eller två och två. Placera ut nyckelhändelser i diagrammet.

Skrivuppgift. Det finns författare som skriver berättelser nästan uteslutande med hjälp av dialoger. Skriv en berättelse som helt och hållet berättas genom en dialog mellan två personer. Tänk dig att de två personerna som konverserar talar på olika sätt. En av personerna är irriterad och använder ett ovårdat språk och den andra personen håller sig lugn och använder lämpligare ordval. De två personerna är ovänner, men det ska framgå av dialogen att de uttrycker sig på olika sätt.  Använd anföringsverben i arbetsbladet Dialog.

Skriv ett talmanus/håll ett tal. I boken ber rektorn Abdi att framföra en rap under minnesstunden för Ville. Tänk att du blir ombedd att hålla ett tal med ett förslag på hur man ska kunna rädda ungdomar i utsatta områden så att de inte dras in i kriminalitet. Använd skissen i arbetsbladet Talmanus Skriv sedan hela talet utifrån anteckningarna. Träna, förbered talkort och håll talet.  

För fler tips se gärna Med andra ord, Tal och Deckare. ​

Arbetsuppgifter är på väg!

Referenser / källor

Tips om andra UR-serier:
Med andra ord – om olika genrer och texttyper (svenska). Lärarhandledning finns. 
Bästa babblet – om kommunikation och språkstrategier (svenska som andraspråk). Lärarhandledning finns. 
Människor för ändring – om människor och händelser som varit med och förändrat samhället för alltid. Lärarhandledning finns.