Seriebild

LärarhandledningHitta hem - teckenspråkstolkat

Hitta hem är en vardagsnära och språkutvecklande dramaserie som vill väcka engagemang och lust till samtal och kommunikation. 


I säsong 1:
     ...får vi följa Martina, Jamal och deras Sfi-lärare Ylva, som på olika sätt möter igenkännbara situationer men tacklar dem olika.


I säsong 2:
     ...fortsätter Martinas och Jamals gemensamma resa. Jamal blir färdig med sin utbildning och omfamnar allt som har med Sverige att göra. Martina tycker att det mesta är svårt och saknar sitt hemland. En ny vän som heter Hassan dyker upp med ett problem som ingen verkar kunna lösa.


Nu i säsong 3:
     ...har Martina och Jamal återvänt till Sverige igen, efter en tid i Spanien. De ska hitta någonstans att bo och en förskola till deras son, men även följa en åldrande pappa mot livets slut. Vi får också lära känna en ny karaktär, Rahel. Hon är nybörjare på Sfi och inom hemtjänsten och försöker på olika sätt förstå sina nya sammanhang.

Syfte och målgrupp

Syftet med programserien och det pedagogiska arbetsmaterialet är att väcka Sfi-elevers vilja att reflektera och uttrycka egna tankar och erfarenheter. Utifrån igenkänning med karaktärerna, och de situationer de möter, föds motivation att samtala om ämnen som familj, arbete, vänner, ensamhet, längtan mm. Men även lusten att reflektera kring det språkliga i sig, via lärarhandledningens och arbetsbladens olika uppgifter.

I enlighet med Läroplanen för Vuxenutbildningens inledande kapitel erbjuder serien möjligheter att samtala om ”…sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna” (Lvux12 rev.17)
Och även i enlighet med syftesformuleringen i Kursplan för kommunal vuxenutbildning i Svenska för invandrare där det fastslås att "...Utbildningen ska ge språkliga redskap för att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och
arbetsliv..." så går detta material väldigt väl att använda. (SKOLFS 2022:23)

Om handledningen

Det pedagogiska arbetsmaterialets reflektionsfrågor och språkliga uppgifter - via både lärarhandledning och elevarbetsblad - är i nivå med kunskapskraven i Sfi, kurs B, C och D. 

Struktur och upplägg

Handledningen erbjuder två perspektiv på avsnittens innehåll: reflekterande samtal, samt språkligt fokus. Detta ger flera olika möjligheter att öva hörförståelse, muntlig produktion, muntlig interaktion och ordkunskap, samt skriftlig produktion. 

Strukturen i handledningen till varje avsnitt har tre återkommande rubriker:

 • Frågor: Reflektionsfrågor att samtala utifrån kring de tankar som avsnittet väcker. Frågorna går att använda både före och efter att ha sett ett avsnitt.
 • Arbeta vidareFraser och uttryck att diskutera. Utvalda fraser och meningar från avsnittet. Läs och samtala om dem, och om angränsande språkfrågor. 
 • Tips! Upptäck språket! 
  De flesta avsnitt har också tips med utvidgade språkliga utmaningar, i syfte att:
  - ge ökad digital kompetens via olika konkreta uppdrag
  - använda språket utanför skolmiljön 
  - reflektera över skillnaderna mellan svenskan och sitt eget modersmål

  Längre ner i handledningen ges ett mediepedagogiskt medskick med generella förslag kring hur man kan tänka när man använder sig av rörlig bild i undervisningen. 

UTSKRIVBART ARBETSMATERIAL DIREKT TILL ELEVEN

Till lärarhandledningen och serien hör även avsnittsspecifika arbetsblad. Dessa finns utskrivbara till eleven, via UR Play.
Arbetsbladet innehåller tre olika erbjudanden: ett quiz, ett arbetsblad för ordkunskap, samt ett arbetsblad med bilder för att återberätta.
Dessutom erbjuds ett dialogmanus till varje avsnitt - för att öva dialog och uttal. 

Quiz 

Ett quiz med syfte att öva hörförståelse och även fokus, under tittning. Till det finns ett facit. Gå gärna igenom quizet tillsammans för att säkra att eleverna har förstått frågorna och svarsalternativen. 

Nu finns quizet även digitalt vid varje avsnitt på UR Play med rubriken "Hängde du med?"

Förslag på användning:

 • det utskrivbara quizet kan användas även före avsnittet som vägledning till vad eleverna kan lyssna efter
 • direkt efter avsnittet som hörförståelse
 • efter avsnittet som ett tillfälle att fördjupa språkförståelse 

Ordkunskap

Ett arbetsblad innehåller tomma rader för eleverna att notera nya ord på. Det finns också en kolumn för att beskriva ordet och en kolumn för att översätta det till elevens starkaste språk.

Förslag på användning:

 • samla nya ord
 • slå upp ord
 • träna att beskriva orden, enskilt eller tillsammans
 • använd svenska.se som stöd (beskrivning av ordet och dess böjningsformer)
 • lyssna till hur orden uttalas på svenska.se
 • ta reda på ordets ordklasstillhörighet och böjningsformer
 • använd ordet i en mening

Många ord förekommer inte isolerat i en replik utan hör till en fras eller ett uttryck. Passa på att visa flera av ordets användningsområden. I avsnitten finns exempelvis många prepositionsuttryck: ”ljuger för” och ”säger sanningen till”. Uppmärksamma därför gärna eleverna på hur orden används


Återberätta

Ett arbetsblad för att stötta muntlig interaktion och produktion. Det består av några utvalda bilder från avsnittet att använda som stöd för minnet och berättandet. 

Förslag på användning:

 • Beskriv personerna på bilden; Hur ser de ut? Vad har de för kläder? Hur mår de?
 • Skriv till bilderna; Vad ser du på bilden? Vad gör personerna på bilden?
 • Skriv en dialog: Eleverna kan jobba i par och skriva en dialog utifrån avsnittet
 • Titta på bilderna i kronologisk ordning och återberätta hela avsnittet; Hur börjar avsnittet? Vad handlar avsnittet om? Hur slutar avsnittet? 

Dialogmanus – uttal, läsförståelse och rollspel

Dialogmanusen ligger i separata dokument och fungerar väl även för uttalsträning. De ord som betonas finns markerade. 

 • I ett yttrande är ett eller flera ord betonade.
 • Ett betonat ord innehåller en eller högst två betonade stavelser.
 • En betonad stavelse har längre varaktighet och är mer framträdande än omgivande obetonade stavelser.
 • Längden hos en betonad stavelse ligger huvudsakligen på stavelsens vokal eller närmast följande konsonant. 

Exempel:

Hitta de betonande orden i frasen: På fredagar brukar Ylva gå på yoga.

Hitta den betonade stavelsen i de betonade orden: På fredagar brukar Ylva gå på yoga.

Hitta och förläng det långa ljudet i de betonade stavelserna: På fredagar brukar Ylva gå på yoga.

                                           Sakkunnig: Johanna Eriksson, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Mediepedagogiskt medskick!

Före visning av ett program

Arbeta med förförståelse. Låt eleverna ta del av de avsnittsbeskrivningar som finns på UR Play. Genom att eleverna får fundera över ett avsnitts tema i förväg ökar behållningen av programmet, men även förståelsen av innehållet och uppfattandet av nya ord. Samtala också gärna om titlarna: Vad heter avsnittet som vi ska se? Vad tror du att det kommer att handla om? Varför det?

Om språknivån i gruppen gör det svårt att samtala kring den här typen av ämnen kan eleverna i stället förbereda sig genom att sitta i språkgrupper och stötta varandra, eller få möjlighet att översätta ord och fraser till sitt starkare språk.

Under visning av ett program

Stötta eleverna till ett aktivt tittande och lyssnande. Pausa programmet vid behov. Samtala kring karaktärerna under eller efter tittande. Hur är personerna? Vad händer? Vad väcker personerna och händelserna för tankar och känslor? Titta två gånger. Det går att använda ett avsnitt på olika sätt. Kanske tittar ni och härmar uttal andra gången. Eller tittar och följer olika karaktärers val, för att diskutera just det efteråt. 

Efter visning av ett program

Arbeta med att förstärka kopplingen till elevernas egna tankar och erfarenheter med hjälp av reflektionsfrågorna och övrigt pedagogiskt material. Serien kan väcka tankar och känslor, och ge möjligheter att reflektera kring mer komplexa mänskliga funderingar inom värdegrund, demokrati, relationer, heder och kulturella vanor. Något som i sin tur fungerar både språkutvecklande och lärande. 

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans, genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. Martina måste lämna Barcelona och flyga till sin sjuka pappa i Stockholm. Berätta om en gång när något plötsligt hände i ditt liv. Vad hände? När var det? Vad gjorde du?
 2. I avsnittet ser vi en lärare på SFI som undervisar svenska för vuxna elever. Är det svårt att studera ett nytt språk som vuxen? Varför? Ge några exempel! Vad tycker du är svårt med det svenska språket? Ge några exempel!

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

trivs

Här trivs jag. Men tyvärr, det går inte riktigt lika bra för Jamal”, säger Martina.

 • Vad menar Martina?
 • Använd ordet trivs i meningar!

Dålig sämre sämst

”Ja, det här jobbet är nog det sämsta jobb jag har haft någon gång. Jag tjänade mer som ballongkonstnär” säger Jamal.

 • Vilket är det sämsta jobbet du har haft? Varför?
 • Vad är sämst med vinter? Varför?
 • Gör meningar med följande ord (dålig, sämre, sämst).
episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. I avsnittet möter vi SFI-läraren Ylva. Beskriv Ylva, hur är hon som lärare? Ge några exempel! Hur ska en bra lärare vara? Ge några exempel!
 2. Martina är ledsen eftersom hennes pappa är sjuk. Hassan är ledsen eftersom det har tagit slut mellan honom och Jasmin. Berätta om när du behövde trösta någon annan. Vem var det? Vad gjorde du? Ge tips på hur man kan trösta en annan person. Brukar du trösta personer som du inte känner? Varför?

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

Att tycka synd om någon

”Jag tycker verkligen synd om dig. Har ni någonstans att bo?” frågar Ylva.

 • Vad menar Ylva?
 • Gör egna meningar och använd uttrycket tycker synd om ...

Det går över

” Jag vet hur det känns Hassan, men tro mig, det går över” säger Jamal.

 • Vad menar Jamal?
 • Gör egna meningar och använd uttrycket det går över.

Hälsningsfraser

 • Vilka hälsningsfraser kan du höra i det här avsnittet?
 • Vilka andra hälsningsfraser finns det på svenska? Ge några exempel!
 • Vilka hälsningsfraser använder vi i formella situationer? Ge exempel?
 • Vilka hälsningsfraser använder vi i informella situationer? Ge exempel?
 • Vad finns det för hälsningsfraser på ditt språk?
episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna.  

 1. Martina och familjen ska bo på landet under en viss tid. Martina tycker bättre om att bo i stan men Jamal tycker att det är skönt att leva lite lantliv ett tag. Vad tycker du är bäst, att bo i stan eller att bo på landet? Varför? Vad kan man göra i stan? Vad kan man göra på landet? Var vill du bo? Varför?
 2. I avsnittet ser vi Rahel som ska börja jobba på hemtjänsten. Vad vet du om hemtjänsten i Sverige? Ge några exempel! Skulle du vilja jobba där? Varför? Vad är svårt med jobbet tror du? Varför?

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

stadsmänniska

”Jag är egentligen en stadsmänniska… men vi har ingen annanstans att bo…” säger Martina.

lantliv

Det ska bli skönt att leva lite lantliv ett tagsäger Jamal.

gå bredvid

Ja, idag ska du ju gå bredvid mig säger Irina.

 • Använd orden: stadsmänniska, lantliv och gå bredvid i meningar!

Upptäck språket! 

Gör en intervju! (intervjun kan göras utanför skolan)

Hitta en person som jobbar eller har jobbat inom hemtjänst och gör en intervju. Presentera intervjusvaren i smågrupper. 

Förslag på frågor:

    - Hur länge har du jobbat inom hemtjänsten?

    - Vad är svårt med jobbet? Varför?

    - Vad är roligt med jobbet? Ge några exempel!

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. I avsnittet ser vi grannen som berättar en spökhistoria för Martina om en liten flicka. Tror du på spöken? Varför? Brukar ni berätta spökhistorier i ditt födelseland? Varför? Hitta någon i klassen som kan berätta en spökhistoria.
 2. Rahel förstår inte vissa uttryck på svenska och därför missförstår hon Dagny. Berätta om du har varit i liknande situation som Rahel. Vad hände? Berätta om en gång när du missförstod en annan person. Vilka svenska uttryck tycker du är svåra att förstå? Ge några exempel.

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

påtår

det är bra

 • Använd uttrycken det är bra och påtår i meningar! Ge några exempel!
 • Gör en kort dialog och använd dessa fraser.

Upptäck språket! 

Studieteknik

Man behöver använda sig av olika strategier för att lära sig ett nytt språk.

    - Vad gör du för att lära dig svenska? Ge några exempel!

    - Vad gör du för att lära dig svenska uttryck? Ge några exempel!

    - Vilka strategier passar dig bäst och varför? (till exempel: titta på svenska filmer, lyssna på radio…)

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. Martina kommer från Spanien och trivs bra där, men Jamal trivs bättre i Sverige. Familjen måste bestämma sig var de ska fortsätta bo. Vad skulle du rekommendera till Martina och Jamal? Ge några förslag! Är det viktigt att alla i familjen trivs med platsen de bor på? Varför? Vad måste du tänka på innan du fattar ett viktigt beslut? Ge några exempel!
 2. I avsnittet träffar vi Ylva som är en snäll och hjälpsam person. Hon vill hjälpa alla. Berätta om en person som du alltid kan lita på! Varför litar du på henne/honom? Berätta om en gång när personen har hjälpt dig! När var det och vad fick du för hjälp?

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

att fatta beslut

Ett exempel: Martina måste fatta ett stort beslut om var hon vill bo.

antingen… eller

Ett exempel: Antingen stannar jag i Sverige eller så åker jag tillbaka till Spanien.

att tycka synd om någon

Ett exempel: ”Jag tycker synd om Jamal”, säger Martina.

 • Använd fraserna fatta beslut, tycka synd om någon och antingen …eller i meningar!

Upptäck språket! 

Jämför svenskan med ditt modersmål.

Hitta klasskamrater som talar samma språk som du och diskutera fraserna: fatta beslut, tycka synd om någon, och antingen ...eller

    - Hur säger man dessa fraser på ditt språk?

    - Skriv några exempelmeningar på ditt språk och på svenska.

    - Jämför meningarna med varandra, vilka skillnader ser du? Ge några exempel! 

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. Martina och Jamal har bestämt sig för att stanna i Sverige och de måste hitta någonstans att bo. Hur hittade du din bostad? Fick du hjälp av någon? Vad är bäst, att bo i en hyreslägenhet eller i en bostadsrättslägenhet? Varför? Berätta om din bostad, hur ser den ut? Trivs du där? Varför?
 2. Ge tips till Jamal och Martina! Martina och Jamal är i en svår situation. Hur ska de hitta en bostad? Ge några förslag! Hur ska de hitta ett jobb? Ge några förslag! Vem av de andra karaktärerna (Ylva, Åsa, Hassan, Konrad) från filmen kan hjälpa dem? Hur?

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera! 

förstahandskontrakt

andrahandskontrakt

kontantinsats

 • Förklara orden, och använd dem sedan i meningar.

Upptäck språket!

Annonser på nätet

Titta efter bostadsannonser på nätet. Välj en av bostäderna som du tycker om och läs beskrivningen.

- Hur stor är bostaden?

- Vad kostar den?

- Var ligger den? 

- Vad finns det i närheten?

- Vad kan man göra i området?

- Vad är viktigt för dig när du ska välja en bostad? Varför?

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. Martina blir irriterad när en man inte håller upp dörren för henne. Håller du med Martina? Varför? Måste vi hålla upp dörren för andra människor? Varför?
 2. Martina och Jamal flyttar till en hyreslägenhet och upptäckter att de ska dela lägenhet med en till hyresgäst. Vad ska du tänka på när du hyr en lägenhet? Ge några tips? Ge tips till Martina och Jamal! Vad ska de göra nu? Ska de stanna eller leta efter en annan lägenhet? Varför?

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera! 

Det är inte meningen att… 

Ett exempel: ”Det var i alla fall inte meningen att vara elak”, säger Hassan.

 • Vad menar Hassan?   
 • Använd frasen det är inte meningen att… i meningar.

Upptäck språket! 

Ta reda på mer om... hyreskontrakt

        - Måste du ha ett hyreskontrakt när du hyr en bostad? Varför?   

        - Vad får du som hyresgäst göra och inte göra i en hyreslägenhet? Ge några exempel!

        - Får hyresvärden ändra kontraktet? Varför? 

        - Vad får en hyresvärd göra och inte göra? Ge exempel!

        - Titta på ditt hyreskontrakt. Vad står det i ditt kontrakt? Ge några exempel!

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. Plötsligt händer något bra, både Jamal och Martina får jobberbjudande. Berätta om en gång när något roligt hände i ditt liv. När var det? Var det i Sverige eller i ditt födelseland? Berätta om en gång när du fick ett bra jobb. När var det? Vad fick du för jobb?
 2. Dagny har fått ryggskott och hon har mycket ont i ryggen. Rahel hjälper henne att flytta till sovrummet. Berätta om en gång när du behövde hjälp. När var det och vem hjälpte dig? Berätta om en gång när du hjälpte en annan person. När var det och vad gjorde du?

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

Livet är som att åka berg-och-dalbana.

Mitt och Jamals liv är som att åka berg-och-dalbana. Det går upp och ner. Nu har vi plötsligt fått jobb båda två… Vad ska hända i morgon?”, säger Martina.

 • Går det att säga ”livet är som att åka berg-och-dalbanapå ditt språk? 
 • Vilka andra uttryck om livet har ni på ditt språk? Ge några exempel!

Upptäck språket!

Ta reda på mer om... ryggskott

Sök information på Vårdguiden på nätet och ta reda på vad ryggskott är. Skriv upp vad vården rekommenderar.

    - Har du eller någon du känner haft ryggskott?

    - Beskriv hur det var.

    - Vad ska man göra vid ryggskott enligt Vårdguiden? 

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. Martina har svårt att få vänner i Sverige. Hon vill hitta en vän som hon kan prata med och skratta med. Vad tror du, varför är det svårt för Martina att hitta vänner i Sverige? Hur ska Martina hitta vänner i Sverige? Ge några förslag!
 2. Åsa är arg på sina grannar. Hon blir störd av deras hund. Åsa ringer till polisen men polisen har andra viktigare saker att göra, så de kommer inte. Berätta om dina grannar? Har ni kontakt med varandra? Stör de dig? Ska du ringa till polisen om du bli arg på din granne? Varför? Varför inte? Ge tips till Åsa om vad hon ska göra för att lösa problemet med grannen?

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

gå runt bordet

Exempel: ”Vi kan gå runt bordet och höra vad alla tycker”, säger byggchefen. 

hålla sig på avstånd från någon/något

Exempel: 

Martina tror att folk håller sig på avstånd från henne.

Håll dig på avstånd från elden!

 • Använd uttrycken, gå runt bordet och hålla sig på avstånd från … i meningar.

Upptäck språket!

Skriv ett brev till grannen!

Tänk dig att grannen som bor ovanför dig har en hund. Hunden skäller mycket, speciellt på nätterna. Du kan inte sova på grund av det. Skriv ett brev till din granne och förklara din situation. 

Tänk på följande:

    - Presentera dig kort för din granne.

    - Förklara vad som är problemet.

    - Ge ett förslag på hur ni kan lösa problemet.

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. Martinas och Jamals son ska börja på en förskola. Vad vet du om inskolning i Sverige? Ge några exempel! Är det viktigt med inskolning? Varför? Hitta någon i klassen som kan berätta om egna erfarenheter om inskolning av barnen. Hur gick det?
 2. I avsnittet ser vi Ylva och Åsa som paddlar kanot. Ylva har inte paddlat kanot tidigare, men hon vill prova på att paddla med Åsa. Berätta om något som du har gjort för första gången. När var det? Vad gjorde du? Hur gick det? Vad skulle du vilja lära dig och varför? Till exempel: simma, cykla, sy, plocka svamp, paddla kanot…

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera

Att bry sig om någon/något

Ett exempel: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket om vad folk tycker om mig säger Åsa.

 • Vad menar Åsa?
 • Använd uttrycket att bry sig om… i meningar.

Upptäck språket!

Testa något nytt!

Skriv upp några saker som du skulle vilja göra. Till exempel: cykla, simma, sy, smaka en ny maträtt, åka pulka, baka…

    - Ta reda på hur du kan lära dig till exempel att cykla, och berätta det för dina klasskamrater.

    - Bestäm en dag när du kan testa något nytt.

    - Berätta sen hur det har gått för din lärare och klasskamrater.

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. Martina är glad för att hon har hittat nya vänner. Ylva har fått bättre kontakt med Åsa, och Rahel med Dagny. Vad betyder riktiga vänner? Ge några förslag! Hur är du som vän? Var gör du för dina vänner? Ge några exempel!
 2. Martina och Jamal får besök av Farnas och hennes man Jonas. Jonas har med sig ett spel som han gärna vill spela med de andra. Hur ofta bjuder du folk hem till dig? Varför? Vad brukar ni göra när ni får gäster? Ge några exempel! Brukar ni spela spel? Vilka?

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

ingen fara

Ett exempel: ”Det är ingen fara med mig. Det var så länge sen,” säger Dagny.

 • Vad menar Dagny?
 • När säger man ingen fara?
 • Gör egna meningar och använd frasen ingen fara.

sugen på

Ett exempel: ” Någon som är sugen på att spela kort?

 • Gör egna meningar och använd uttrycket sugen på.

Upptäck språket!

Recept! 

Vad brukar du laga för mat när du får besök? Ge några förslag!

    - Välj en maträtt som du är bra på. Vad heter den?  

    - Vilka ingredienser behöver du?

    - Hur lagar du den?

    - Visa bilder på maträtten.

    - Skriv receptet och ge till dina klasskompisar och din lärare.

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. Jamal berättar om sin chef för Hassan och chefen råkar höra det. Har du varit i en liknande situation som Jamal? Vad hände? Vad ska du göra om den du pratar om råkar höra dig? Ge några tips! Vad ska man tänka på när man ska prata om andra personer? Ge några tips!
 2. Hassan berättar att Jasmin inte vill vara ihop med honom om de inte gifter sig. Måste man gifta sig för att vara ihop? Varför/varför inte?Tappar man friheten när man gifter sig? Varför/varför inte?

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

Det löser sig.

Kom igen!

 • När kan vi använda dessa uttryck? Ge några förslag!
 • Gör en kort dialog och använd uttrycken: det löser sig, kom igen.

Upptäck språket!

Vad är pinsamt?

    - Gör en lista på situationer som är pinsamma.

    - Be dina klasskamrater att berätta om en pinsam situation.

    - Rösta fram den pinsammaste berättelsen i klassen. 

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. I det här avsnittet ser vi Martina och Farnas på ett möbelvaruhus. Hur ser det ut hemma hos dig? Beskriv din bostad! Hur skulle du vilja inreda ett nytt hem? Vilka möbler vill du ha? Gillar du att köpa nya eller begagnade möbler? Varför?
 2. Hassan berättar för Rahel att man inte ska vara ledsen hela tiden. Håller du med Hassan? Varför? Vad tycker du om uttrycket man lever ju bara en gång? Vad betyder det för dig? Finns det något liknande uttryck på ditt språk?

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

Det är slöseri med tid…

Ett exempel: ”Det är slöseri med tid att vara ledsen”, säger Hassan.

 • Gör egna meningar och använd yttrycket det är slöseri med tid

Är det ett skämt eller?

Ett exempel:Är det ett skämt? … Jag behöver inga lampor” säger Martina.

 • Vad menar Martina?
 • När kan vi använda uttrycket är det ett skämt? 

Upptäck språket!

Jämför inredningar!

    - Hur brukar man inreda bostäder i ditt födelseland? Visa gärna bilder och ge några exempel! Vad är en typisk inredning?

    - Vilka skillnader/likheter är det mellan inredningen i svenska hem och i ditt födelseland? Ge några exempel! 

episodebild

Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Alla reflektionsfrågor kan även användas som skrivuppgifter. Eleverna kan reflektera muntligt och sen kan de göra en skrivuppgift.

Frågor

Frågorna ska ses som reflektionsunderlag. De ska inte ses som frågor med rätt eller fel, utan är tänkta att stötta samtal mellan eleverna. 

 1. Att hitta hem. Martina säger att man måste följa sitt hjärta för att hitta hem på riktigt. Vad menar Martina? Var känner du dig hemma? Varför? Kan man hitta hem i ett annat land? Varför? Kan man ha fler än ett hem? Varför?
 2. Martina känner en tacksamhet för livet hon har i Sverige trots att hennes far har dött. Vad tycker du? Är det konstigt att Martina känner sig lycklig? Varför? Ska man vara tacksam för något? Varför? Ge några exempel.

Arbeta vidare

Fraser och uttryck att diskutera!

Det var inte igår.

Att följa sitt hjärta.

 • När kan vi använda dessa uttryck? Ge några exempel!
 • Finns det liknande uttryck på ditt språk?

Upptäck språket!

Yttryck dina åsikter!

    - Vad tyckte du om Hitta hem säsong 3? Varför?

    - Vad var bra/dåligt? Ge några exempel!

    - Vilket avsnitt var roligast/tråkigast? Varför?

    - Skicka dina synpunkter till redaktionen!